Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Muška Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 69
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Iveta Šebová Tvorba edukačných multimédií 15 129
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Koordinátor prevencie 35
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Ivan Baran Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8 202
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Informatika pre stredné školy 62
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 184
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Internet a bezpečnosť 7
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Informatika pre stredné školy 62
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor Word pre pokročilých 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Mária Angelovičová Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 75
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Mgr. Mária Babejová Tvorba edukačných multimédií 15 92
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Juraj Beňačka Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 123
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informatika pre stredné školy 62
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Darina Bernátová Písanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15 60
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
RNDr. Magdaléna Gajdošová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 90
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Ing. Ivan Geci Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 75
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Ing. Michal Hudák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 129
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Mgr. Ľubomíra Kmecová Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10 154
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Náboženstvo v ŠkVP 10
Mgr. František Kofrit Tvorba edukačných multimédií 15 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Mária Köryová Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21 121
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
PaedDr. Peter Krajč Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12 80
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ing. Monika Kubicová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 45
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
3D CAD SOLIDWORKS 15
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Amália Labayová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 60
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Božena Lorincová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 90
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Lenka Macková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 66
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
PaedDr. Blanka Matuchová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 90
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Koordinátor prevencie 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Peter Matús Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 133
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 99
Tvorba edukačných multimédií 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Mikuláš Oravec Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 129
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PhDr. Richard Pisarský Vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 60
Mgr. Zuzana Pokorná Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Miroslava Priščáková Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 160
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ing. Adela Riňaková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 99
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Katarína Sániková Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 120
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
PaedDr. Magdaléna Semanová Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15 133
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Kvetoslava Sopková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Mária Šajgalíková Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15 90
Tvorba edukačných multimédií 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Daniela Škovranová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 120
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Zuzana Šoltisová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 158
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ako vyučovať o holokauste 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Výchovný poradca 47
Výchovný poradca 35
Mgr. Slávka Vaníková Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 159
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Zuzana Výbošťoková Koordinátor prevencie 35 165
Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ján Bakalár Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 99
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Etika podnikania 6
Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Jozef Černický Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 190
Kariérový poradca 35
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Koordinátor prevencie 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Koordinátor informatizácie 35
Bc.Anton Garbár Digitalizácia učebných materiálov 15 124
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 83
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
3D CAD SOLIDWORKS 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Jaroslav Knap Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Marián Kočan Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7 62
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.František Koháni Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 78
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Etika podnikania 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Štefan Kubánek Informatika pre stredné školy 62 62
Bc.Stanislav Kušnír Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 95
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Praktická ekonomika 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Ivan Ľaš Finančná gramotnosť do škôl 10 154
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Praktická ekonomika 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Etika podnikania 6
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Jaroslav Macko Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 69
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Robert Roman Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7 199
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Základná obsluha počítača 8
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Informatika pre stredné školy 62
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Bc.Juraj Sičák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
Praktická ekonomika 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Oto Sokolovský Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25 167
Informatika pre stredné školy 62
Praktická ekonomika 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37


© aScAgenda 2019.0.1129 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018