Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Muška Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 69
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Mgr. Iveta Šebová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 129
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Koordinátor prevencie 35
Ing. Ivan Baran Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 202
Informatika pre stredné školy 62
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7 184
Textový editor Word pre pokročilých 7
Internet a bezpečnosť 7
Základná obsluha počítača 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Informatika pre stredné školy 62
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ing. Mária Angelovičová Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 75
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Mgr. Mária Babejová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 92
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ján Bakalár Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 99
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Etika podnikania 6
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Digitalizácia učebných materiálov 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Juraj Beňačka Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 123
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Informatika pre stredné školy 62
Mgr. Darina Bernátová Písanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15 60
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Mgr. Štefánia Cmarová Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12 72
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 3
Tvorba individuálnych výchovno--vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Jozef Černický Koordinátor prevencie 35 190
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Kariérový poradca 35
Digitalizácia učebných materiálov 15
Koordinátor informatizácie 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
RNDr. Magdaléna Gajdošová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 90
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Bc.Anton Garbár Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 124
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Ing. Ivan Geci Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 75
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Michal Hudák Digitalizácia učebných materiálov 15 129
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 83
3D CAD SOLIDWORKS 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Ľubomíra Kmecová Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11 154
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Náboženstvo v ŠkVP 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Jaroslav Knap Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Marián Kočan Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 62
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Mgr. František Kofrit Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 48
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Bc.František Koháni Etika podnikania 6 78
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Mária Köryová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 121
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
PaedDr. Peter Krajč Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 80
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Štefan Kubánek Informatika pre stredné školy 62 62
Ing. Monika Kubicová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 45
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
3D CAD SOLIDWORKS 15
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Bc.Stanislav Kušnír Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Praktická ekonomika 25
Mgr. Amália Labayová Tvorba edukačných multimédií 15 60
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Mgr. Ivan Ľaš Finančná gramotnosť do škôl 10 154
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Etika podnikania 6
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Praktická ekonomika 25
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Mgr. Božena Lorincová Digitalizácia učebných materiálov 15 90
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Jaroslav Macko Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 69
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Lenka Macková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 66
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Blanka Matuchová Koordinátor prevencie 35 90
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Peter Matús Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 133
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 99
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Jana Nemcová Vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 120
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ing. Mikuláš Oravec Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 129
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
PhDr. Daniela Pastirčinová Profesij.kompetencie vedúcich PK, metodic.združení a štud.odborov 35 90
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Mgr. Zuzana Pokorná Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Miroslava Priščáková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 160
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Ing. Adela Riňaková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 99
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Robert Roman Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 199
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Informatika pre stredné školy 62
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Ing. Katarína Sániková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 120
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Finančná gramotnosť 14
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
PaedDr. Magdaléna Semanová Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 133
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Bc.Juraj Sičák Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 95
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Praktická ekonomika 25
Mgr. Oto Sokolovský Informatika pre stredné školy 62 167
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Praktická ekonomika 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Mgr. Kvetoslava Sopková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Mária Šajgalíková Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15 90
Tvorba edukačných multimédií 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ing. Daniela Škovranová Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 120
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Zuzana Šoltisová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 158
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ako vyučovať o holokauste 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Výchovný poradca 35
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Výchovný poradca 47
Mgr. Slávka Vaníková Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60 159
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Zuzana Výbošťoková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 165
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25
Koordinátor prevencie 35
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60


© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2018