Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Muška Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 69
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Mgr. Iveta Šebová Tvorba edukačných multimédií 15 129
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Koordinátor prevencie 35
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Ivan Baran Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25 202
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Informatika pre stredné školy 62
Tvorba edukačných multimédií 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Textový editor Word pre pokročilých 7 184
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Internet a bezpečnosť 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Informatika pre stredné školy 62
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Ing. Mária Angelovičová Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 75
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Mária Babejová Tvorba edukačných multimédií 15 92
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Mgr. Juraj Beňačka Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 123
Informatika pre stredné školy 62
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Darina Bernátová Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15 60
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Písanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Mgr. Štefánia Cmarová Tvorba individuálnych výchovno--vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12 72
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 3
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
RNDr. Magdaléna Gajdošová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 90
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ing. Ivan Geci Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 75
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ing. Michal Hudák Tvorba edukačných multimédií 15 129
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Ľubomíra Kmecová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 154
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Náboženstvo v ŠkVP 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. František Kofrit Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 48
Tvorba edukačných multimédií 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Mária Köryová Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11 121
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
PaedDr. Peter Krajč Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 80
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12
Ing. Monika Kubicová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 45
3D CAD SOLIDWORKS 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Amália Labayová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 60
Tvorba edukačných multimédií 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Mgr. Božena Lorincová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 90
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Lenka Macková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6 66
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PaedDr. Blanka Matuchová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 90
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Koordinátor prevencie 35
PaedDr. Peter Matús Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 133
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 99
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Ing. Mikuláš Oravec Tvorba edukačných multimédií 15 129
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PhDr. Daniela Pastirčinová Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15 90
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Profesij.kompetencie vedúcich PK, metodic.združení a štud.odborov 35
Mgr. Zuzana Pokorná Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Miroslava Priščáková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 160
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Ing. Adela Riňaková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 99
Tvorba edukačných multimédií 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ing. Katarína Sániková Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 120
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Finančná gramotnosť 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
PaedDr. Magdaléna Semanová Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 133
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Mgr. Kvetoslava Sopková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Mária Šajgalíková Tvorba edukačných multimédií 15 90
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ing. Daniela Škovranová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 120
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Zuzana Šoltisová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 158
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Výchovný poradca 35
Výchovný poradca 47
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ako vyučovať o holokauste 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Slávka Vaníková Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60 159
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Výbošťoková Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 165
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Koordinátor prevencie 35
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ján Bakalár Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 99
Etika podnikania 6
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Jozef Černický Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 190
Koordinátor informatizácie 35
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Koordinátor prevencie 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Kariérový poradca 35
Bc.Anton Garbár Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 124
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. 3D CAD SOLIDWORKS 15 83
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Jaroslav Knap Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Marián Kočan Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 62
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Bc.František Koháni Etika podnikania 6 78
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bc.Stanislav Kušnír Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Praktická ekonomika 25
Mgr. Ivan Ľaš Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 154
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Praktická ekonomika 25
Etika podnikania 6
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Jaroslav Macko Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 69
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Robert Roman Základná obsluha počítača 8 199
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Informatika pre stredné školy 62
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Bc.Juraj Sičák Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 95
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Praktická ekonomika 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Oto Sokolovský Praktická ekonomika 25 167
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Informatika pre stredné školy 62


© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018