Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Muška Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 99
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Iveta Šebová Tvorba edukačných multimédií 15 144
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Koordinátor prevencie 35
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Ivan Baran Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 202
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Informatika pre stredné školy 62
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Textový editor Word pre začiatočníkov 7 184
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Textový editor Word pre pokročilých 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Internet a bezpečnosť 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Informatika pre stredné školy 62
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Mária Angelovičová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 105
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Mária Babejová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 122
Tvorba edukačných multimédií 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Juraj Beňačka Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 158
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Praktické uplatňovanie kreativizujúcich a aktivizujúcich metód a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych zručností žiakov 25
Informatika pre stredné školy 62
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Magdaléna Gajdošová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 90
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Ing. Ivan Geci Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 105
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Michal Hudák Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 129
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ľubomíra Kmecová Náboženstvo v ŠkVP 10 154
Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
Mgr. František Kofrit Tvorba edukačných multimédií 15 48
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Mária Köryová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 121
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
PaedDr. Peter Krajč Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 98
Kondičné posilňovanie v telesnej a športvej výchove 10
Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách 8
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12
Tvorba edukačných multimédií 15
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ing. Monika Kubicová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
3D CAD SOLIDWORKS 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Amália Labayová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 60
Tvorba edukačných multimédií 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Mgr. Božena Lorincová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 90
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Lenka Macková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 96
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Digitalizácia učebných materiálov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Blanka Matuchová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 105
Koordinátor prevencie 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Peter Matús Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 133
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 129
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ing. Mikuláš Oravec Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 129
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PhDr. Richard Pisarský Vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 60
Mgr. Zuzana Pokorná Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Miroslava Priščáková Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15 190
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Mgr. Zuzana Procházková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 170
Rozvoj digitálnej gramotnosti na základných školách a stredných školách 10
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Rozvoj základných jazykových zručností v anglickom jazyku pomocou interaktívnej tabule 12
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Tvorivá dramatika ako vyučovacie médium 15
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Etika podnikania 6
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom vekuprimeraných činností v škole 21
Ing. Adela Riňaková Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 99
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Katarína Sániková Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 120
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PaedDr. Magdaléna Semanová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 148
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Mgr. Martin Sopko Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Kvetoslava Sopková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 90
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Šajgalíková Tvorba edukačných multimédií 15 120
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ing. Daniela Škovranová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 150
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Zuzana Šoltisová Výchovný poradca 47 158
Výchovný poradca 35
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Ako vyučovať o holokauste 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Slávka Vaníková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 159
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60
Mgr. Zuzana Výbošťoková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 195
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Koordinátor prevencie 35
Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ján Bakalár Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 99
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Etika podnikania 6
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Jozef Černický Koordinátor informatizácie 35 190
Digitalizácia učebných materiálov 15
Kariérový poradca 35
Koordinátor prevencie 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Bc.Anton Garbár Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 124
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 96
3D CAD SOLIDWORKS 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Solidworks Electrical 13
Jaroslav Knap Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 45
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Marián Kočan Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 62
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.František Koháni Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 78
Etika podnikania 6
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Štefan Kubánek Informatika pre stredné školy 62 92
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Bc.Stanislav Kušnír Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Praktická ekonomika 25
Mgr. Ivan Ľaš Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 154
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Praktická ekonomika 25
Etika podnikania 6
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Jaroslav Macko Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 84
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Ing. Robert Roman Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 199
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Informatika pre stredné školy 62
Základná obsluha počítača 8
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Bc.Juraj Sičák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 95
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Praktická ekonomika 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Jakub Smolko Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
3D CAD SOLIDWORKS 15
Mgr. Oto Sokolovský Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37 182
Praktická ekonomika 25
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Informatika pre stredné školy 62
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018