• Profil školy

     • Profil školy

     •                                                          Spojená škola má 2 organizačné zložky:


      1. stredná odborná škola technická

      2. gymnázium

       

      • na strednej odbornej škole ponúkame 5 atraktívnych školských vzdelávacích programov z oblasti strojárstva a elektrotechniky
      • štúdium je prepojené s praxou - ponúkame duálne vzdelávanie - v kooperácii s výrobnými podnikmi regiónu
      • spolupracujeme s prosperujúcimi firmami
      • ponúkame možnosť výberu študijných odborov a zameraní
      • praktické vyuovanie realizujeme na nových CNC a klasických strojoch
      • škola dynamicky reaguje na potreby trhu a práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú trendy v priemysle
      • zapájame sa do národných a medzinárodných projektov
      • ponúkame možnosti športového využitia voľného času
      • podporujeme stredoškolské aktivity - Erasmus+, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu