Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
Adresa školyĽ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
Telefón+421 x 517705288
E-mailriaditel@spojenaskola.sk
WWW stránkaspojenask.edupage.org
ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

V súlade s ustanoveniami § 3 zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bol riaditeľ menovaný do funkcie na základe výberového konania dňom 1. 7. 2016. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov.


 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľIng. Anton Muška05177052880903639669riaditel@spojenaskola.sk
ZRTVMgr. Iveta Šebová05177052880903568293zastupca@spojenaskola.sk
ZROVIng. Ivan Baran05177052880903639667odv@spojenaskola.sk
ZRŠPaedDr. Magdaléna Semanová05177052820908665361dada.semanova@centrum.sk
HM OVIng. Mário Lacko05177052820911169096odv@spojenask.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Magdaléna Semanová 
pedagogickí zamestnanciIng. Ivan Geci 
 PaedDr. Magdaléna Semanová 
ostatní zamestnanciGeorgína Humeňanská 
zástupcovia rodičovAlena Buzgóová 
 Eduard Luterančík 
 Vladimír Macej 
zástupca zriaďovateľaJozef Gaľan 
 MuDr. Ján Ahlers, MPH 
 Ing. Anton Gašpár 
zástupca stavovskej org.Ing. Vincent Paľo 
zástupca žiakovAlexandra Kužmová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK odborných predmetovIng.Mária Angelovičováodborné predmety
PK prírodoved. predmetovMgr. Mária Babejováprírodovedné predmety a TSV
PK humanitných predmetovPaedDr. Jana Kupcová, PhD.humanitné predmety
PK odborných predmetov - strojárstvoMgr. Oto Sokolovskýstrojárske predmety
PK odborných predmetov - elektrotechnickéMgr. Štefan Kubánekelektrotechnické a informatické predmety

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 669

Počet tried: 32

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
1.B32 
1.C10 
1.C12 
1.C11 
1.D34 
1.E15 
1.E17 
1.F27 
2.A23 
2.B32 
2.C29 
2.D29 
2.E11 
2.E19 
2.F8 
2.F17 
3.A22 
3.B21 
3.C21 
3.D26 
3.E11 
3.E14 
3.F17 
3.F16 
4.A30 
4.B26 
4.C18 
4.D30 
4.E17 
4.E9 
4.F21 
5.A28 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  31318    
prijatí  21225    
% úspešnosti  67,7470,75    
zapísaní  12155    
počet tried  05    

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJANJAJPAPEAPIAPMAPT AURAUTBIOCVBCVFCVCCISDEJ
1.B 2,59            2,13
1.C 4             
1.C 2,5             
1.C 1,91             
1.D 2,74           2,181,91
1.E 2  2,4         2,13
1.E 3            2,47
1.F 2,44            2,37
2.A 2,48       1,52    1,74
2.B 2,75            2,59
2.C 3,21            2,62
2.D 3            1,93
2.E 1,911,45 12,73        1,55
2.E 2,95            2,26
2.F 2,5  1         2,25
2.F 2,47            2,35
3.A 2,5       1,64    2,18
3.B 3,38             
3.C 3,1             
3.D 2,78             
3.E 2,13             
3.E 1,51,29 1,072,71         
3.F 2,69  2,06          
3.F 2,13             
4.A 2,43       1,97     
4.B 2,83 3,15           
4.C 3,35 3           
4.D 3,32 2,67           
4.E 2,252,332,782,673,22         
4.E 3,24 32,71          
4.F 2,75 2,95           
5.A 2,82             

TriedaDGMEKOEPOESPEPUELEETSELCELMELKELGESTETVFYZGEG
1.B         2,88   2,25 
1.C             3,8 
1.C         3,833,5  2,75 
1.C             2,36 
1.D             2,62 
1.E    1,47        2,47 
1.E             2,88 
1.F       2,96     3,04 
2.A             2,32,61
2.B     3,38       2,31 
2.C             3,17 
2.D   3,52 3,66       2,72 
2.E         2,09   1,82 
2.E     3,11       2,21 
2.F    1,25        2,5 
2.F        2,47    2,35 
3.A             2,642,64
3.B 2,67   3,523,24  3,9     
3.C 2,57             
3.D 3 3,23 3,383,31 3,12      
3.E 1,91   1,912,45  2,73     
3.E 1,64    2,43        
3.F 2,94  1,94          
3.F 2,44   2,81  2,44      
4.A              2,87
4.B 3,15   3,543,38  3,31     
4.C 3,67             
4.D 3,43 3,93 3,53,17 2,8      
4.E 3    2,89        
4.E 3,47  1,88          
4.F 3,29   3,383,57        
5.A     3,363,25  3,64     

TriedaGRSGTSGDDCHEINFKAMKNJKRJKAJLAVMANMATMNKNBVNAS
1.B    1,63      2,59   
1.C    2,2      4,1   
1.C    1,58      3,42   
1.C    1,64      3,18   
1.D    1,41      3,21   
1.E  2,07        3,29   
1.E    1,88      3,76   
1.F    1,67      3,59   
2.A   2,31,17      2,74   
2.B1,661,66  2,381,97     3,222,41  
2.C    2      3,76   
2.D    1,62      3,72   
2.E1,09          2,55   
2.E1,531,21  1,112,42     3,162,21  
2.F  1,5        3   
2.F    1,94      2,94   
3.A   2,591,77   1,86  3,27   
3.B           3,482,9  
3.C1,86          3,48   
3.D2,77          3,31   
3.E           3,091,82  
3.E1,43          2,57   
3.F  2,65        3,76   
3.F           3,06   
4.A    1,87   2,03  3,27   
4.B1,92     2 2,92  3,423,38  
4.C1,56     3 3,71  4   
4.D      3,8 3,52  3,83   
4.E2,22     3 1,5  2,89   
4.E  3     2,94  4,06   
4.F      4 2,7  3,81   
5.A1,89     3 2,81  3,392,75  

TriedaNEJNEJOBNOBNnPRXODSOVYPOGPCIPČOZPROPSZPCMSWWPPT
1.B  1,69   1,97        
1.C      2,4        
1.C      2,33        
1.C      1,91        
1.D  2,18   1,74        
1.E  2,2   1,13        
1.E  2,82   2,18        
1.F  2,48   1,85      1,81 
2.A 2,23             
2.B  1,47   1,66        
2.C  1,86   2,14        
2.D  1,83   1,41        
2.E  1,64       2  1,91 
2.E  2,21   1,21        
2.F  1,63   1,38        
2.F  1,65   1,53      2,94 
3.A 2,82,59            
3.B      1,57   2,48    
3.C      1,71   2,57    
3.D 3,33    1,35        
3.E 3    1,64   1,64    
3.E    1,36     1,43  1,71 
3.F 4    1,47        
3.F 2    1,38 2,19    2,81 
4.A 22,67            
4.B 3    2,04   2,88    
4.C 3    1,06   2,61    
4.D 4    1,83   2,7    
4.E 3  2,11     2,11  2,33 
4.E      1,82        
4.F 3    1,14 2,71    2,43 
5.A 2,88    1,32   2,68    

TriedaRADRPJRUJSEDSECSEBSEGSEMESISKSSJLSPSSOXSSKSPR
1.B          2,53   1
1.C          3,6   1,2
1.C          2,92   1,08
1.C          2,91   1
1.D          2,71   1
1.E          2,79 1,61,471,14
1.E          3,47   1
1.F          2,85   1,11
2.A  2,4       2,61   1,04
2.B          3,03   1
2.C          3,45   1,28
2.D          2,9   1,24
2.E          2,27   1
2.E          2,89   1
2.F          2,88 1,751,51,38
2.F          3   1
3.A  2,67  1,5  2,36 2,51,8  1,14
3.B          2,9   1,14
3.C          3,05   1,24
3.D          3,04   1,12
3.E          2,91   1
3.E 1,43        2,64   1
3.F          3,06 2,412,181,41
3.F          2,38   1,38
4.A  2,451,1722,16    2,271,87  1
4.B          3,77   1,35
4.C          3,67   1
4.D          3,77   1,33
4.E 2,56        3,33   1,44
4.E 3,35        3,82 2,292,651,65
4.F          3,57   1,19
5.A  3,33       3,43   1,11

TriedaSTTSTZSTNTEGTNITCKTMNHWWTECTIRTSVTEVTČOZUKLVYT
1.B2,06 2,69  2,34    1,38    
1.C3,6 4,3  3,6  3,8 2,22    
1.C  3,33  3    1,2    
1.C2,18 2,82  2,55  2,45 1,91    
1.D     2,79  2,91 1,65    
1.E          1,31    
1.E3 2,71  2,47  2,76 1,59    
1.F       2,892,44 1,46    
2.A          1,26  1 
2.B2,88 2,97  2,47    1,42    
2.C3,59 3,28  3,03  3,41 1,82    
2.D     2,76  2,76 1,9    
2.E  2,091,64   1,91  1,6    
2.E2,16 2,32  2,05    1,21    
2.F          1,5    
2.F       3,06  1,69    
3.A          1,77    
3.B  3,48       1,9    
3.C3,38 3,14   3,29 3,24 2,4    
3.D          1,96    
3.E  2,64       1    
3.E   1,21   2,36  1,15    
3.F          2,13    
3.F       3  1,75    
4.A          1,17  1 
4.B  3,38       1,92    
4.C3,61 3,44   3,11 3,44 2,71    
4.D          1,72    
4.E   1,56   3  2    
4.E          2,06    
4.F       2,67  2,11    
5.A  3,29       2,07    

TriedaVYUZEKZELZAEZSPZSPtZTMZTH
1.B        
1.C        
1.C        
1.C        
1.D   3,32    
1.E        
1.E   3,06    
1.F   3,41    
2.A    1,83   
2.B        
2.C        
2.D   2,72    
2.E        
2.E        
2.F        
2.F   2,94    
3.A    1,95   
3.B        
3.C        
3.D3,54       
3.E        
3.E        
3.F        
3.F        
4.A    2,27   
4.B        
4.C        
4.D3,87       
4.E        
4.E        
4.F        
5.A        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
1.B32382100000
1.C10001000010
1.C12001200100
1.C1120900000
1.D34332800000
1.E1534800010
1.E17101600000
1.F27232020110
2.A23581000100
2.B32162500000
2.C29212420230
2.D29122420320
2.E1117300000
2.E19161200000
2.F831400110
2.F17511100000
3.A22331600110
3.B21002010110
3.C21031710120
3.D26132110110
3.E1122700000
3.E1444600000
3.F17031400320
3.F16151000220
4.A303101700000
4.B2600500210
4.C1800200000
4.D3000730240
4.E1700100000
4.E900511220
4.F2100300020
5.A28112600300

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.B32252378,84248477,63391,22
1.C101175117,501054105,4012112,10
1.C121306108,831231102,58756,25
1.C11102693,2799390,27333,00
1.D34321394,50311591,62982,88
1.E151944135,121895131,62493,50
1.E172169127,592124124,94452,65
1.F273677136,193556131,701214,48
2.A234828209,914760206,96682,96
2.B323732116,633602112,561304,06
2.C296450222,415636194,3481428,07
2.D294848169,694185146,5366323,16
2.E111405127,731371124,64343,09
2.E192497131,422413127,00844,42
2.F81338167,251219152,3811914,88
2.F172820165,882740161,18804,71
3.A225272239,645001227,3227112,32
3.B214300204,763950188,1035016,67
3.C215035,5239,794502,5214,4053325,38
3.D265276202,924918189,1535813,77
3.E112356214,182203200,2715313,91
3.E142214158,142152153,71624,43
3.F173607212,183233190,1837422,00
3.F163488218,002961185,0652732,94
4.A30272272,00241241,003131,00
4.B261196239,20838167,6035871,60
4.C18347173,50311155,503618,00
4.D303044304,402343234,3070170,10
4.E17301301,00255255,004646,00
4.E91853283,191424218,0242965,17
4.F211032344,00605201,67427142,33
5.A28820273,33775258,334515,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB1134(132/2)64,06%13262,84%1323225453112,58134
Anglický jazykB232(16/16)41,94%3171,94%31161231 1,6632
Biológia 17(7/10)    7541 1,9417
Dejepis 4(3/1)    22   1,504
Geografia 1(1/0)     1   2,001
Chémia 1(0/1)     1   2,001
Matematika 1(1/0)40,00%1         
Nemecký jazykB19(9/0)46,67%942,22%9 432 2,789
Občianska náuka 13(6/7)    4531 2,0813
Praktická časť odbornej zložky 145(143/2)           
Slovenský jazyk a literatúra 175(157/18)45,93%17156,20%1712250693222,67175
Teoretická časť odbornej zložky 145(143/2)    1031544643,02145
Základy športovej prípravy 24(11/13)    11112  1,6324

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 145(143/2)4551472 2,04145

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
1.B2679 K mechanik mechatronik 
1.C2411 K mechanik nastavovač 
1.C2679 K mechanik mechatronik 
1.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
1.D2697 K mechanik elektrotechnik 
1.E3447 K grafik digitálnych médií 
1.E2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
1.F2682 K mechanik počítačových sietí 
2.A7902 J gymnázium 
2.B2679 K mechanik mechatronik 
2.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
2.D2697 K mechanik elektrotechnik 
2.E3918 M technické lýceum 
2.E2679 K mechanik mechatronik 
2.F3447 K grafik digitálnych médií 
2.F2682 K mechanik počítačových sietí 
3.A7902 J gymnázium 
3.B2679 K mechanik mechatronik 
3.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
3.D2697 K mechanik elektrotechnik 
3.E2679 K mechanik mechatronik 
3.E3918 M technické lýceum 
3.F3447 K grafik digitálnych médií 
3.F2682 K mechanik počítačových sietí 
4.A7902 J gymnázium 
4.B2679 K mechanik mechatronik 
4.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
4.D2697 K mechanik elektrotechnik 
4.E3918 M technické lýceum 
4.E3447 K grafik digitálnych médií 
4.F2682 K mechanik počítačových sietí 
5.A2679 K mechanik mechatronik 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
TPP512551
DPP404
Znížený úväzok202
ZPS050
Na dohodu000

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03434
majstrov odbornej výchovy01717
asistentov učiteľa000
spolu05151

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

TSV - Organizovanie, účasť a umiestnenie na športových podujatiach v školskom roku 2017/2018:

Pre žiakov našej školy vyučujúci TSV realizovali tieto športové aktivity:

September - atletický štvorboj pre žiakov Gymnázia

December - gymnastický štvorboj pre žiakov Gymnázia, medzitriedny vianočný turnaj vo florbale - chlapci

Január - Silná ruka stredoškolákov

Okrem týchto aktivít žiaci úspešne reprezentovali našu školu na týchto telovýchovných a športových podujatiach a súťažiach:

September - Okresné kolo v cezpoľnom behu - 6. miesto S. Semanová, 16. miesto L. Žemberyová, 4. miesto A. Tomeček, 9. miesto S. Sciranka

Október - Okresné kolo vo futsale žiakov SŠ

November - Okresné kolo v bedmintone stredných škôl

December - Mikulášsky večerný beh - R. Čop, L. Matej, T. Hovanec, M. Krompaský

Január - Okresné kolo vo volejbale žiakov a žiačok SŠ - obe kategórie obsadili 4. miesto

Február - Okresné kolo v hádzanej žiakov SŠ

Apríl - Okresné kolo vo florbale žiačok SŠ - 2. miesto

Krajské kolo vo florbale žiakov SŠ - 4.miesto

Máj - Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok SŠ

Dorastenci: 100 m - A. Pavlík 13. miesto Dorastenky: výška - T. Brutvanová 2. miesto

200 m - A. Pavlík 6. miesto 100 m - T. Brutvanová 2. miesto

guľa - Gazdačko 9. miesto

800 m - S. Gladiš 6. miesto

oštep - S. Karniš 6. miesto

Jún - Športová súťaž žiakov SŠ - 15. ročník " Pentapolitana" Sabinov - 1. miesto družstvo dievčat ( S. Semanová, L. Žemberyová, D. Sedláková)

Olympijský beh - Dorastenky - 1500 m - 1. miesto S. Semanová, 3. miesto L. Žemberyová

Juniorky - 1500m - 1. miesto D. Fortunová

Dorastenci - 3000 m - 1. miesto - S. Gladiš

LVVK:

V termíne 29.1.- 2. 2. 2018 žiaci 1. D triedy, v termíne 12. -16. 2. 2018 žiaci 1.C a 1.F triedy a v termíne 5. - 9. 3. 2018 žiaci 1.B a 1.E triedy absolvovali lyžiarsky výcvikový kurz v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica. Lyžiarske zjazdovky ako aj snehové podmienky boli pre výcvik veľmi dobré.

KOŽaZ:

Dňa 24.6.-26.6.2018 sa 20 študenti z 3.E triedy zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia. Miesto konania kurzu bol hotel Tatranec v Tatranskej Lomnici.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Spojená škola má vlastnú webovú stránku - www.spojenask.edupage.org, ktorá je pravidelne aktualizovaná a sú na nej zverejnené všetky aktivity, ponuky a výsledky školy. Škola má vlastné propagačné DVD v slovenskom a anglickom jazyku. Výsledky a aktivity školy sú prezentované aj v regionálnych denníkoch a v televízii.

Pre lepšiu spoluprácu s rodičmi sme zaviedli prostredníctvom aSc agendy internetovú žiacku knižku. Rodičia teraz môžu priebežne sledovať prospechovú výkonnosť svojich detí a majú aj pravidelné informácie o ich dochádzke do školy. Na webovej stránke školy sme zriadili aj edukačné okienko pre podporu vzdelávania žiakov, ale aj širokej verejnosti. Každoročne organizujeme Týždeň vedy a techniky spojený s besedou a prehliadkou školy a stretnutie s výchovnými poradcami základných škôl. Pre žiakov 1. ročníka organizujeme na začiatku školského roka imatrikuláciu. Pre všetkých žiakov školy organizujeme kultúrne a spoločenské podujatia a množstvo športových súťaží. Škola venuje veľkú pozornosť súťažiam s protidrogovou problematikou, ktorých vyvrcholením je účasť v súťaži Nie drogám. Nadaných a talentovaných žiakov zapájame do krúžkovej činnosti, stredoškolskej odbornej činnosti, do súťaže ZENIT, predmetových súťaží a olympiád.

Vo februári 2018 sme usporiadali krajské kolo ZENIT v strojárstve, programovaní a elektronike.

Našou prioritnou aktivitou je spolupráca so zamestnávateľmi v regióne. Najväčší záujem je o žiakov, ktorí navštevujú študijné odbory mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik. V tomto školskom roku sme zorganizovali niekoľko spoločných workshopov, na ktorých sa zúčastnili najväčší zamestnávatelia v regióne a žiaci 9. ročníka ZŠ za účelom prezentácie našej školy, ale aj odborov, o ktoré je najväčší záujem na trhu práce.

Jednou z organizačných zložiek školy je gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy, preto naša škola dosahuje výborné výsledky v oblasti športu.

Na majstrovstvách SR žiakov SŠ vo florbale obsadili chlapci našej Spojenej školy 5. miesto.

Na celoštátnej prehliadke SOČ 2017 obsadili žiaci 5.A triedy v odbore Strojárstvo, doprava a hutníctvo 2. miesto.

V celoštátnom kole ZENIT 2017 v strojárstve obsadil náš žiak Dominik Tupta 1. miesto a Matej Paľuch 5. miesto.

V celoštátnej internetovej súťaže MEĎ obsadiil žiaci 1.B triedy Michal Šebej Kovaľ a Štefan Kuchár 1. miesto a 2. miesto.

Každý rok organizujeme Valentínsku kvapku krvi, do ktorej sa zapojí okolo 50 žiakov školy.

Naši žiaci sa zúčastnili aj súťaže družstiev prvej pomoci, kde obsadili 3. miesto.

Naši žiaci Jakub Jakubko a Patrik Bednár sa zúčastnili súťaže Siemens Young Generation Award - SYGA s prácou "Skenovanie voľného parkovacieho miesta pomocou PLC automatu S7-1212c", kde sa umiestnili na 5. mieste.

Vo fotografickej súťaži Ukáž áčko, ktorú organizovala spoločnosť Samsung, sa Michal Kravec umiestnil na 1. mieste.

V súťaži Zlatý Amos, v kategórií Amos sympaťák sa na 1. mieste umiestnil náš učiteľ Mgr. Juraj Beňačka

Zahraničná spolupráca

Spojená škola má zahraničnú spoluprácu s týmito školami:

A) POĽSKO:

1) ZESPÓȽ SZKÓȽ IM. ODDZIALU PARTYZANCKIEGO

ARMII KRAJOWEJ „JEDRUSIE“

28-230 POȽANIEC, ul. Ruszczanňska 23

- spolupráca začala v roku 1999 v rámci holandsko-slovenského projektu OMEGA, kde naše SOUE bolo školiacim a skúšobným centrom aj pre školu v Poľsku,

- v roku 2004 vznikol nový projekt TRIANGEL (holandsko-poľsko-slovenský) v oblasti profesného vzdelávania,

- v roku 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, 2013 v rámci projektu Leonardo da Vinci, naša Spojená škola zabezpečovala odbornú prax pre žiakov školy z Poľska

2) ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH

im. gen. Józefa Kustronia

NOWY SACZ, ul. Limanowskiego 4

- spolupráca začala v septembri 2010 v rámci projektu cezhraničnej spolupráce,

- školy vypracovali spoločný projekt Veslujeme ku partnerstvu.

B) UKRAJINA

BPU-3

Bul. Kooperativna 2

89600 MUKAČEVO

Zakarpatská oblasť

- spolupráca začala v roku 1997 v rámci holandsko-slovenského projektu OMEGA,

- po zmene vedenia školy BPU-3 v Mukačeve je spolupráca len písomná.

C) ČESKÁ REPUBLIKA

1) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÝCH OBORÚ

Skalka 1692

560 18 ČESKÁ TŘEBOVÁ

- spolupráca začala na podnet PSK v roku 2006,

- uskutočnili sa kontaktné návštevy a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci v profesnej oblasti, ktorá stále trvá,

- každý rok sa naši žiaci zúčastňujú súťaže odborných zručnosti v Českej Třebovej a žiaci z Českej Třebovej sa zúčastňujú súťaže ZENIT v Prešove.

2) STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY

Weilova 4

PRAHA 10 - Hostivař

- spolupráca sa začala v roku 2010

- organizovanie medzinárodných IT súťaží

- spolupráca na športových a kultúrnych podujatiach

- výmena žiakov

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty v školskom roku 2017 - 2018

V školskom roku 2017 - 2018 boli Spojenou školou realizované tieto projekty:

A, Krátkodobé projekty:

Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave - „Prepojenie CAD a CNC pomocou CAM nadstavby“ - rozvojový projekt na rozšírenie kompetencií žiako vstrojárskych odborov o vedomosti a zručnosti potrebné pre prechod od CAD systémov a klasického CNC programovania ku priamemu prenosu nakresleného výrobku do programovacieho jazyka stroja.

Zelená škola - rozvojový projekt na podporu environmentálnej výchovy žiakov pre roky 2016 -2018.

Záhrada, ktorá učí - rozvojový projekt na podporu environmentálnej výchovy žiakov.

Rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej výchovy ašportovej výchovy formou rekonštrukcie strechy telocvične na rok 2018. Rekonštrukcia strechy zamedzí teplotno-dĺžkovej rozťažnosti plechovej strechy a tým zabráni každoročnému zatekaniu strechyv mieste skrutkových spojov ( 18 500 spojov ), ktoré je potrebné po zime pretmeliť. Projekt nebol úspešný.

Metrologické pracoviskoCOVaP v Spojenej škole -zakúpenie kompletu meradiel s príslušenstvom za účelom vytvorenia metrologického pracoviska priamo v učebni CNC strojov, ktoré umožní žiakom a klientom COVaP naučiť sa merať, vyhodnotiť namerané hodnoty a lepšie pochopiť princípy sledovania kvality obrábania CNC strojmí.

B, Dlhodobé projekty:

Projekt OMEGA plus - je to Holandsko - slovenský projekt na podporu odborného vzdelávania v elektrotechnike. Naša škola je od roku 1996 skúšobným centrom v rámci tohto projektu a od roku 1997 pripravujeme žiakov na tzv. holandské skúšky. V júni 2018 vykonalo 10 žiakov skúšky MBI v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Projekt trvá.

Projekt IROP " Zvyšovanie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní". Projekt je zameraný na.

1. Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom obstarania materiálno-technického vzbavenia

2.Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie počtu žiakov prostredníctvom zlepšenia a skvalitnenia priestorových podmienok

3. vytvorenie podmienok pre uplatnenie prvkov inkluzivného vzdelávania

Projekt bol úspešný, jeho realizácia by mala začať v októbri 2018 a mala by trvať 18 mesiacov.

Digitálny vzdelávací obsah - projekt je zameraný na on-line prístup na vzdelávací portál. V projekte je testovaná funkčnosť riešenia digitálneho vzdelávania a možnosť využitia digitálneho vzdelávacieho obsahu v pedagogickom procese. Projekt pokračuje.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ESF a operačného programu Vzdelávanie.

Rozvoj stredného odborného vzdelávania - národný projekt pre podporu stredného odborného vzdelávania. Realizátorom je ŠIOV, projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ESF v rámci operačného programu Vzdelávanie, ITMS kód projektu 26110130548. Projekt pokračuje.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - projekt je zameraný na pomoc mladým ľuďom uspieť v živote. Žiaci si sami stanovujú cieľ súčasne v troch oblastiach: šport, dobrovoľníctvo, talent a mentor sleduje plnenie týchto cieľov v priebehu 6 mesiacov. Tento projekt prispieva k osobnému rastu žiakov, rozvíja vytrvalosť, vedie k dobrovoľníctvu a k pozitívnemu pohľadu na vlastnú budúcnosť. Slávnostné vyhodnotenie projektu bude v septembrI 2018.

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Štyri učiteľky AJ sa zúčastnili odbornej stáže v Anglicku a v novembri sa odbornej stáže zúčastnia žiaci.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: v školskom roku 2017/18 nebola inšpekcia vykonaná.

V Spojenej škole bola vykonanáfinančná kontrola v čase od 3.10.2017 do 3.11.2017 zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja. Boli zistené štyri nedostatkov nefinančného plnenia. Všetky nedostatky boli odstránené v stanovených termínoch - do konca roka 2017. Jednalo sa o aktualizáciu smerníc, dodržiavanie postupov a dodržiavania dížky doby odpisovania majetku.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Projektová kapacita školy je 700 žiakov. Po stavebných úpravách a dostavbe telovýchovného zariadenia v roku 1992 je kapacita školy 850 žiakov.

Všetky priestory Spojenej školy prešli rozsiahlou rekonštrukciou v čase od 1. 6. 2009 do 30. 5. 2010.

Kapacita teoretického vyučovania je 600 žiakov. Pre potreby teoretického vyučovania slúži 36 tried, z toho 12 odborných učební (učebňa chémie a biológie, 2 jazykové učebne, 5 učební informatiky a výpočtovej techniky, učebňa merania v strojárstve a PLC techniky, 2 multimediálne učebne, elektrolaboratórium).

Máme vytvorené vynikajúce podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy a športovej prípravy, pretože škola má veľkú telocvičňu s hľadiskom pre 400 divákov, posilňovňu. Z uvedeného dôvodu je jednou z organizačných zložiek školy gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy.

Kapacita praktického vyučovania je 270 pracovných miest. Všetky pracovné miesta sú vybavené podľa normatívov zodpovedajúcim príslušnému študijnému odboru. Dve dielne máme špeciálne vybavené pre prípravu žiakov na tzv. holandské skúšky, ktoré realizujeme v spolupráci s inovačným a skúšobným centrom v Bratislave na Rybničnej ulici a Slovenským energetickým zväzom v rámci projektu OMEGA plus.

Na veľmi dobrej úrovni máme aj dve dielne pre študijný odbor mechanik mechatronik, ktoré sú vybavené CNC strojmi a PLC technikou. V budove praktického vyučovania je aj zváračská škola pre zváranie elektrickým oblúkom a pre zváranie v ochrannej atmosfére CO2. Škola má aj zvárací robot od firmy ABB.

Na dobrej úrovni sú aj štyri dielne pre mechanika počítačových sietí.

V Spojenej škole, organizačná zložka SOŠT, pripravujeme žiakov pre elektrotechnické, strojárske profesie, pričom v jednotlivých odboroch aplikujeme IKT s podporou týchto programov: EAGLE Profesionál, SOLID EDGE, AUTOCAD, INTYS a ďalšie. Využívame PLC automaty od firiem Mitsubishi, Telemechanika, Siemens a máme aj tri simulátory Heidenheim na programovanie CNC strojov.

Naša škola je jedinou školou na východe Slovenska, ktorá je skúšobným centrom pre prípravu a vykonávanie tzv. holandských skúšok MBI, MIE, EMBI a EMIE.

Dňa 12. februára 2016 sme získali rozhodnutie používať označenie našej strednej odbornej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie (ďalej len COVaP) od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Pre zabezpečenie prevádzky školy a výchovnovzdelávacieho procesu slúžia tieto priestory:

1. Budova teoretického vyučovania

2. Dielne praktického vyučovania

3. Administratívna budova

4. Jedáleň s výdajňou stravy

5. Sociálno-prevádzková budova

6. Telocvičňa

7. Kotolňa

8. Asfaltové ihrisko

1. Budova teoretického vyučovania - slúži pre teoretické vyučovanie žiakov Spojenej školy, ktorá je rozpočtovou organizáciou a má dve organizačné zložky:

A. Stredná odborná škola technická (SOŠT) - 23 tried

B. Gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy - 4 triedy

Budova je trojpodlažná, pričom na každom poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre chlapcov aj pre dievčatá. V budove je 19 klasických učební a 3 odborné učebne. Vykurovanie budovy je centrálne a budova je napojená na mestský vodovod. Je zabezpečené pravidelné upratovanie a žiaci majú šatne.

Pôdorysné rozmery budovy sú: 64,15 m x 11,1m.

Kapacita budovy je 500 žiakov v jednej smene.

Budova prešla rekonštrukciou v roku 2010. V roku 2015 boli v budove školy zrekonštruované sociálne zariadenia a v roku 2016 bola vymenená dlažba na schodišti.

V roku 2017 sme vymenili osvetlenie na I. poschodí za LED svietidla.

2. Dielne praktického vyučovania - budova slúži pre odborný výcvik žiakov Spojenej školy - SOŠT. Je to prízemná budova (hala), v ktorej sa nachádza 27 dielní praktického vyučovania s plochou 2750 m2. Pôdorysné rozmery budovy sú: 73 m x 49 m. Využívame len polovicu tejto budovy z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a zmeny štruktúry študijných odborov. Z dôvodu poklesu záujmu o strojárske odbory, došlo k zmene štruktúry odborov, a tým bolo možné presunúť praktické vyučovanie do sociálno- prevádzkovej budovy. Problém vysokej energetickej náročnosti sme vyriešili tak, že sme v rámci regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania, vypracovali projekt na zateplenie obvodového plášťa budovy, výmenu okien a zníženie podhľadu. Tento projekt bol zrealizovaný v roku 2010.

3. Administratívna budova - je spojená s budovou teoretického vyučovania. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom 36 m x 13 m. Na prízemí budovy sa nachádzajú šatne pre žiakov teoretického vyučovania, vrátnica a jedna učebňa. Na poschodí sú tri odborné učebne, kancelárie pre administratívnych pracovníkov a zubná ambulancia s čakárňou. Na každom poschodí je sociálne zariadenie. Budova je centrálne vykurovaná a pripojená na mestský vodovod.

Budova prešla rekonštrukciou v roku 2010.

4. Jedáleň s výdajňou stravy - je to jednopodlažná budova s pôdorysom 18,5 m x 43 m. Na prízemí budovy sa nachádza bufet pre žiakov a zamestnancov školy, šatne pre žiakov odborného výcviku a skladové priestory. Na poschodí je jedáleň s výdajňou stravy, sklady a štyri odborné učebne. Stravu dovážame zo Súkromnej školskej jedálne n. o. v Prešove. Výdaj stravy zabezpečuje zamestnankyňa dodávateľskej organizácie. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod.

Budova prešla rekonštrukciou v roku 2011.

5. Sociálno-prevádzková budova - je to dvojpodlažná budova s pôdorysom 73,5 m x 11,5 m. V budove sú umiestnené dielne praktického vyučovania pre elektroprofesie, mechanika počítačových sietí, grafika digitálnych médií, CNC stroje, dielňa pneumatiky a elektropneumatiky a elektrotechnické laboratórium. Spolu je tam 15 dielní praktického vyučovania. Ďalej sú tam kancelárie pre pracovníkov zabezpečujúcich praktické vyučovaniek žiakov. Na každom poschodí je sociálne zariadenie. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod.

Budova prešla rekonštrukciou v roku 2009.

6. Telocvičňa - je to prízemná budova s pôdorysom 42,5 m x 36 m. Samotná telocvičňa má rozmery 42 m x 24 m. Pri telocvični sú štyri šatne so sociálnym zariadením. Nad šatňami je hľadisko s kapacitou 400 divákov. Ďalej sú tam kabinety pre učiteľov TSV, strojovňa pre vzduchotechniku, výmenníková stanica pre ohrev vody a osobitné sociálne zariadenie pre divákov. Telocvičňa, šatne, kabinety a sociálne zariadenie sú napojené na vzduchotechniku. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod. V júli 2012 bola opravená strecha nad šatňami telocvične. V roku 2014 prešlii šatne a sociálne zariadenia v telocvični rekonštrukciou.

V októbri 2017 bola uskutočnená rekonštrukcia elektrickej inštalácia telovýchovného zariadenia a vymenené osvetlenie telocvične za LED svietidla, čím sa dosiahla úspora elektrickej energie okolo 50%.

7. Kotolňa - je to prízemná budova s pôdorysom 30m x 19 m. Pri kotolni je transformátor rozvodňa. V kotolni je umiestnený plynový kotol Viesman, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2016. Prevádzka kotolne je automatická s občasným dohľadom. Prevádzku zabezpečujú kuriči, ktorí sú zároveň vrátnikmi. V kotolni je umiestnené zariadenie na úpravu vody, ktoré je tiež automatické. Súčasťou kotolne je miestnosť pre kuričov, sprchy a sociálne zariadenie. Budova je napojená na mestský vodovod.

8. Asfaltové ihrisko - má rozmery 28 m x 17,8 m. Slúži na nácvik volejbalu a basketbalu a v zimných mesiacoch na ňom zvykne byť ľadová plocha.

V školskom roku 2017 - 2018 sa nám podarilo s podporouTeximp s.r.o. vylepšiť materiálno-technické podmienky pre praktické vyučovanie žiakov v študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik mechatronik, pre ktoré sme získali do bezplatného prenájmu na 2 roky jeden CNC sústruh a jednu CNC frézu od firmy HAAS v hodnote takmer 100 000.- €.

V mesiaciaugust sme dostali CNC brúsku BSKU 16 CNC v hodnote 78 000.- €, ktorú sme zakúpili za združené prostriedky (40 000.- zriaďovateľ a 38 000.- Spinea s.r.o.).

V súvislosti s regionálnými potrebami PSK sme dňa 23. 11. 2015 podpísali spolu s našim zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom Dohodu o spolupráci za účelom vytvorenia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) s významným zamestnávateľom v regióne firmou SPINEA, s.r.o. Dňa 12. februára 2016 sme získali rozhodnutie o možnosti používať označenie našej strednej odbornej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V spolupráci s firmou SPINEA, s.r.o. máme vypracovaný Akčný plán aktivít centra do konca roka 2016, vypracovali sme rozvojový projekt na dovybavenie COVaP a pracujeme na pláne rozvoja centra. Máme akreditáciu vzdelávacieho programu Programovanie CNC strojov v rozsahu 110 hodín. Doteraz sme realizovali štyri preškoľovania nezamestnaných pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Celková dotácia na žiakov Spojenej školy predstavuje čiastku 1 815 968.- €.

Z toho je 1 663 989.- € na žiakov SOŠT a 151 979.- € na žiakov gymnázia. €

- SOŠ čerpanie: mzdy: 682 288.-€

odvody: 340 693.-€

bežné výdavky: 329 330.- €

transfery: 11 678.- €

- Gymnázium čerpanie: mzdy. 91 680.-€

odvody: 31 544.- €

bežné výdavky: 27 785.- €

Transfery: 970.- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy

Spojená škola je rozpočtovou organizáciou a nevyberá príspevky na čiastkovú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov ani ostatných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

3. Finančné príspevky prijaté za vzdelávacie poukazy

V školskom roku bolo prijatých 218 vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote 6 976.- €.

Z toho: na žiakov gymnázia sme dostali na vzdelávacie poukazy 576.- €.

na žiakov SOŠT sme dostali na vzdelávacie poukazy 6 400.- €.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb

Rodičovské združenie prispelo čiastkou 11 901,23 € z toho 5 000.- € na podporu žiackych aktivít, 3 200 € na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu, 1 300.- € na poistenie žiakov a 450.- € na maturitné skúšky, 750 na sociálnu výpomoc a činnosť rodičovskej rady a 1 000.-.€ na materiálne vybavenie. Týmto príspevkom rodičia prispeli k zlepšeniu podmienok na úseku teoretického aj praktického vyučovania a k realizácii projektov.

Od sponzorov sme získali finančné prostriedky na vybudovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy vo výške 1650.- €

Od spoločnosti Siemens s.r.o. sme dostali dar Zostavu SIMATIC S7 - 1214 DC/DC/DC s príslušenstvom a programovým vybavením SIMATIC STEP7 v 13 basic v hodnote 580,18 €.

Od spoločnosti LINAK sme dostali finančný dar na podporu projektu vo výške 5 000.- €

Od spoločnosti HaaS sme dostali do dvojročnéhobezplatného prenájmu dva CNC stroje v hodnote 95 830.- €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Príspevok z úradu práce na podporu zamestnanosti: 2 059,20 €

Mimoriadne výsledky žiakov: 1 200.- €

Pedagogická prax: 3 139,04 €

Projek " Propagácia OV v nedostatkových odborocht: 2 300.- €

Štipendia:3 304,32.-€

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele stanovené na školský rok sa nám podarilo splniť. Našim cieľom bolo zriadenie a otvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie. Rozhodnutie o možnosti používať označenie našej strednej odbornej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy sme dostali od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dňa 12. februára 2016 a COVP sme otvorili v marci.

Rozšírili sme spoluprácu s podnikateľskou sférou a podpísali sme Memorandum o spolupráci pri príprave žiakov na povolanie s najväčšími zamestnávateľmi v regióne.

Jeho úlohou je prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby so zamestnávateľmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiakov aj dospelých podľa požiadaviek zamestnávateľov. V troch študijných odboroch( MN, POaZSaZ, MM ) budeme od septembra 2017 pripravovať trinástich žiakov v duálnom vzdelávaní ( Spinea - 6-ti žiaci, LINAK - 2 žiaci, REGADA - 2 žiaci, GOHR - 2 žiaci, 1. prešovská nástrojáreň - 1 žiak )

Pokračovali sme v realizácii projektu odborného vzdelávania v elektrotechnike Omega plus. Šestnástii žiaci vykonali v dňoch 22. až 27. júna tzv. holandské skúšky.

Veľkým prínosom pre našu školu je aj švajčiarsko-slovenský projekt Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, lebo nás donútil zamyslieť sa nad zmenami, ktoré boli potrebné pre aktualizáciu výučby v študijnom odbore mechanik elektrotechnik. Zmeny, ktoré boli zapracované do školských vzdelávacích programov a neskôr aj do štátneho vzdelávacieho programu, vychádzali z analýzy potrieb zamestnávateľov, teda z praxe. Na základe týchto potrieb sme revidovali normatívy a boli natočené filmy o pilotných školách, ktoré spolu s propagačným materiálom pomáhajú pri nábore žiakov pre odborné vzdelávanie. Prínosom pre našu školu boli aj dni otvorených dverí, workshopy a burzy práce, ale aj poskytnutý propagačný materiál, ktoré pomohli usmerniť žiakov 9. ročníka ZŠ vzdelávať sa v elektrotechnických odboroch. Aj vďaka tomuto projektu máme v prvom ročníku viac žiakov ako v minulom školskom roku a sme pripravení poskytnúť odborné vzdelávanie na vyššej úrovni. Tomu napomohla aj účasť našej vedúcej predmetovej komisie Ing. Márie Angelovičovej na workshopoch, analýzy potrieb zamestnávateľov, ktorá podnety zamestnávateľov zapracovala do školského vzdelávacieho programu. Projekt je nápomocný aj pre vybavenie normatívov a pre skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy, pretože pre praktické workshopy boli vyčlenené finančné prostriedky na náradie a spotrebný materiál. Pre realizáciu výučby podľa normatívu bol v roku 2015 dodaný hmotný majetok vo výške 6420.- € a v roku 2016 v hodnote 1 650.- €. Zásluhou tohto projektu sme zlepšili spoluprácu so zamestnávateľmi aj so SOaPK v procese zabezpečenia praktického vyučovania.

Zrekonštruovali sme sociálne zariadenia v budove teoretického vyučovania aj v budove praktického vyučovania.

V školskom roku 2017 - 2018 absolvovali pedagogickí pracovníci vzdelávanie na zvýšenie svojej odbornej alebo didaktickej spôsobilosti:

- 1. atestáciu - 3

- 2. atestáciu - 2

- aktualizačné vzdelávanie - 14 (8 učitelia + 6 MOV)

-kotinuálne vzdelávanie - 21 (9 učitelia + 12 MOV)

Doplnkové pedagogické vzdelávanie - 3 ( Ing. Čelovský, Ing. Karaffa, Ing. Kubicová )

Štúdium na VŠ - 3 (Mgr. Nemcová, Mgr. Sokolovský, J. Knap)

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza Spojenej školy

Spojená škola má dlhoročnú tradíciu, jej história sa začala písať v roku 1958 a dlhodobo sa venuje príprave mládeže na povolanie v oblasti strojárstva a elektrotechniky.

Je skúšobným centrom v rámci holandsko-slovenského projektu OMEGA plus od roku 1996. Cieľom projektu je prehlbovanie odborných vedomostí a praktických zručností v oblasti elektrotechniky.

Spojená škola plní funkciu cvičnej školy, pretože spolupracuje s vysokými školami v Prešove v oblasti súvislej pedagogickej praxe.

Spojená škola bola ocenená predsedom Prešovského samosprávneho kraja za úspešnú športovú reprezentáciu kraja za rok 2009 a v roku 2011.

Silné stránky školy (strenghts)

- 100% kvalifikovanosť skúsených pedagogických pracovníkov

- vysoká kreativita, flexibilita a ochota pedagogických pracovníkov pracovať nad rámec bežných povinností a neustále sa vzdelávať

- škola sa nachádza v peknom a tichom prostredí na okraji mesta

- do školy je dobrá dostupnosť MHD

- škola má 60-ročnú tradíciu

- škola má vypracovanú koncepciu rozvoja do roku 2020.

- všetky budovy slúžiace pre vzdelávanie žiakov prešli rozsiahlou rekonštrukciou (vymenené okná, zateplené nové fasády budov, nový nábytok, v dielňach OV znížený podhľad)

- výborné podmienky pre telesnú výchovu a športové aktivity po vyučovaní

- využívanie IKT na vyučovacích hodinách, v pedagogickom procese je 333 počítačov pripojených na internet (v každej triede je notebook pripojený na internet a dátový projektor)

- realizovanie vyučovacích hodín s pomocou interaktívnej tabule (v 12-tich triedach)

- podpora tvorivosti žiakov zo strany pedagogických pracovníkov

- stimulácia rozvoja profesijných záujmov žiakov formou krúžkovej činnosti a zapájania žiakov do súťaží odborných zručností, SOČ a ZENIT

- dobrá spolupráca vedenia školy s Radou školy, rodičmi žiakov a zamestnávateľmi

- možnosť stravovania sa v školskej jedálni

- dlhoročná zahraničná spolupráca (Poľsko, Česká republika, Ukrajina)

- snaha vedenia školy o vytvorenie dobrej klímy pre zamestnancov aj žiakov

- prepojenie teórie s praxou, vlastné dielne pre praktické vyučovanie, spolupráca so zamestnávateľmi

- vysoká miera podávania aj realizácie projektov

- dostatok finančných prostriedkov na prevádzku a postupný rozvoj školy (po rekonštrukcii budov)

- škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie

- nízke percento nezamesnaných absolventov školy

Slabé stránky školy (weaknesses)

- prefeminizovaný učiteľský zbor

- rôzna individuálna výkonnosť členov pedagogického zboru

- pomalé zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu zo strany pedagogických zamestnancov

- priemerná vedomostná úroveň prijímaných žiakov

- veľké percento dochádzajúcich žiakov

- nepravidelná dochádzka žiakov na vyučovanie a problémy v správaní

Vonkajšie vplyvy

- klesajúci počet žiakov 9. ročníka

- negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty mládeže

- rýchlo sa meniace zákony (s každým volebným obdobím), ktoré zvyšujú byrokraciu v školstve

- nedostatočné finančné aj morálne ocenenie práce pedagogických pracovníkov

- nezáujem o učebné odbory

Príležitosti, šance (opportunities)

- Spojená škola má dve organizačné zložky: gymnázium a SOŠ technickú

- máme širokú ponuku študijných a učebných odborov

- škola má vlastný vzdelávací program

- prepracovaná propagácia školy na verejnosti v spolupráci so zamestnávateľmi

- možnosť využívania mimorozpočtových finančných zdrojov (prostriedky ESF, ERDF, dary od firiem a rodičov)

- internetová žiacka knižka, rýchla a účinná kontrola pre rodičov

- dochádzkový systém

- možnosť zapojiť sa do celoživotného vzdelávania

- dlhoročná aktívna spolupráca so zamestnávateľmi

- možnosti získania certifikátov zvyšujúcich uplatnenie absolventov na trhu práce

Obavy, riziká (threats(

- demografický pokles populácie

- narastajúci počet stredných škôl

- spájanie odborov v dôsledku poklesu počtov prijímaných žiakov

- narastajúca byrokracia pri implementácii projektov

- negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty žiakov

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Absolventi GYMNÁZIA (23 žiakov):

82,6 % absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole

8,69 % nastúpilo do zamestnania

8,69 % sú evidovaní na úrade práce

Absolventi SOŠT (134 žiakov):

22,38 % absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole

0,74% pokračuje v nadstavbovom štúdiu

56,71 % sú zamestnaní

8,95 % sú evidovaní na úrade práce

11,19 % nezistení

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky sú v súlade s Vyhláškou MŠ SR 282/2009 Z. z. o stredných školách a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po zateplení a rekonštrukcii priestorov Spojenej školy sa psychohygienické podmienky žiakov aj pedagogických pracovníkov výrazne zlepšili. V tomto školskom roku sme zlepšili podmienky na úseku teoretického aj praktického vyučovania rekonštrukciou sociálnych zariadení. Rekonštrukciou prešli aj schody v budove teoretického vyučovania

Výrazne sme zlepšili podmienky pre vzdelávanie programátorov obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanikov mechatronikov zakúpením troch výukových CNC strojov a otvorením COVaP pre automatizačnú techniku a informačné technológie.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
3D a 2D modelovanie a www šachy13 Ing. Jozef Černický
English Club18 Mgr. Zuzana Výbošťoková
eTwinning20 Mgr. Miroslava Priščáková
Kováčsky krúžok7 Mgr. Ivan Ľaš
Matematický krúžok20 Mgr. Mária Babejová
Programovanie CNC strojov2 Bc. Juraj Sičák
Programovanie PLC - Siemens21 Mgr. Oto Sokolovský
Silové športy43 PaedDr. Peter Krajč
Šach a dáma2 Bc. Anton Garbár
Videoeditácia4 Mgr. Juraj Beňačka
Volejbalový krúžok16 Mgr. Imrich Olejník

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je dobrá. O výsledky svojich detí a o život v škole sa väčšinou zaujímajú iba sporadicky, pričom svedectvom toho je aj účasť rodičov na triednych aktívoch, ktorú možno hodnotiť ako mimoriadne slabú.Vnímame to ako veľmi negatívny jav i napriek často uvádzanému argumentu, že rodičia predsa majú možnosť sledovať prospech a dochádzku svojich detí na internete prostredníctvom internetovej žiackej knižky. To však v nijakom prípade nemôže nahradiť priamy kontakt s učiteľmi. Nie všetci rodičia spolupracujú so školou tak, ako by si to vyžadovala situácia. Najväčší problém je s rodičmi, ktorí pracujú v zahraničí a myslia si, že zodpovednosť za výchovu ich detí v plnom rozsahu prevzala škola.

Rodičia majú možnosť prostredníctvom internetovej žiackej knižky a dochádzkového systému kontrolovať prospech aj dochádzku svojich detí.

Veľmi dobrá je spolupráca s Rodičovskou radou, ktorej predsedom je Mgr. Olejník. Rodičovská rada každý rok prispieva na nákup učebných pomôcok a výpočtovej techniky, čo pomáha zvýšiť úroveň vzdelávania, najmä v oblasti informačno-komunikačných technológií a umožňuje škole zapájať sa do projektov.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Cieľom školy je vyvíjať aj také činnosti, ktoré školu zviditeľňujú na verejnosti.

V mesiacoch október až marec uskutočňujeme, spravidla dvakrát mesačne, dni otvorených dverí. V mesiaci november, v rámci Európskeho dňa rodičov a školy, organizujeme Týždeň vedy a techniky spojený s ukážkami pomôcok a prehliadkou odborných učební a dielní praktického vyučovania. Minimálne raz ročne organizujeme stretnutie výchovných poradcov a najväčších zamestnávateľov v regióne v našej škole spojené s prehliadkou školy a raz štvrťročne organizujeme stretnutie so zamestnávateľmi s ktorými máme podpísanú dohodu o spolupráci - Memorandum.

V mesiaci október organizujeme cechováciu žiakov 1. ročníka spojenú s programom, ktorý im pripravia ich starší spolužiaci.

Škola od februára 2016 funguje aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automatizačnú techniku a informačné technológie.

V tomto školskom roku sme v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce organizovali štyri workshopy v našej škole a dva workshopy na základných školách.

Škola má výbornú spoluprácu s podnikateľskou sférou a športovými oddielmi a klubmi.

Žiaci sa zúčastňujú na akciách poriadaných mestom a na výstave prác žiakov.

S mestom spolupracujeme aj pri rôznych súťažiach. Každoročne sa v našej telocvični konajú súťaže Nie drogám, Mladí požiarnici a rôzne športové podujatia basketbalistov, volejbalistov, florbalistov a hádzanárov.

V spoločenskej miestnosti školy sa pravidelne stretávajú obyvatelia zo susedných panelákov za účelom riešenia spoločných problémov.

Žiaci našej školy, najmä organizačnej zložky gymnázium, sa aktívne zapájajú do všetkých športových akcií organizovaných mestom a VÚC pre žiakov SŠ.

Záver

Vypracoval: Ing. Anton Muška

V Prešove 3. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v rade školy dňa: 4. októbra 2017

Rada školy pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkách za školský rok 2016/2017

V Prešove dňa: 4. októbra 2017

PaedDr. Magdaléna Semanová

predsedníčka rady školy pri SŠ