• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školySpojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
  Adresa školyĽ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
  Telefón+421 x 517705288
  E-mailinfo@spojenaskola.sk
  WWW stránkaspojenask.edupage.org
  ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Ján Holub0914203203riaditel@spojenaskola.sk
  ZRŠMgr.Iveta Šebová0903568293zastupca@spojenaskola.sk
  ZRŠIng. Ivan Baran - do 30. 06. 2020   
  ZRŠIng. Mária Angelovičová - od 01. 07. 2020 0904993490 maria.angelovicova@spojenaskola.sk
  ZRŠIng. Ladislav Mišík,PhD. - od 01. 07. 2020 0903639667ladislav.misik@spojenaskola.sk
  HMOIng. Mário Lacko - do 30. 06. 2020  

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaPaedDr. Magdaléna Semanová 
  pedagogickí zamestnanciBc. Jaroslav Knap 
   PaedDr. Magdaléna Semanová 
  ostatní zamestnanciMgr. Erika Palášthyová 
  zástupcovia rodičovMarta Bugošová 
   Katarína Lehotská 
   Vladimír Macej 
  zástupca zriaďovateľaIng. Martin Fecko do 22.6. 2020 
   RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. od 22.6.2020 
   PaedDr. Viera Leščáková 
   PhDr. Jozef Lukáč 
  zástupca stavovskej org.Ing. Vincent Paľo 
  zástupca žiakovMartin Bugoš 

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
  PK odborných predmetovIng. Mária Angelovičováodborné predmety
  PK prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovyMgr. Mária Babejová 
  PK humanitných predmetovPaedDr. Jana Kupcová, PhD.humanitné predmety
  PK odborných predmetov - strojárstvoIng. Ján Čelovskýstrojárske predmety
  PK odborných predmetov - elektrotechnické predmetyMgr. Štefan Kubánekelektrotechnické a informatické predmety
  Poradný zbor zamestnávateľovpersonálni riaditelia firiemduálne vzdelávanie - OV

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 625

  Počet tried: 33

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.B31 
  I.C91
  I.C112
  I.C121
  I.D30 
  I.E193
  I.F282
  II.A11 
  II.B30 
  II.C61
  II.C12 
  II.C11 
  II.D23 
  II.E141
  II.E9 
  II.F273
  III.B31 
  III.C8 
  III.C13 
  III.C12 
  III.D17 
  III.E172
  III.E171
  III.F24 
  III.G18 
  IV.A21 
  IV.B28 
  IV.C271
  IV.D25 
  IV.E11 
  IV.E19 
  IV.F7 
  IV.F17 

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ


   SOŠ
  prihlásení 1. a 2. kolo258
  schválený plán PSK143
  zapísaní127
  percentuálne zapísaní / povolení88,81

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJANJAJPAPEAPIAPMAPT AURAUTBIOCVBCVFCVCCISDEJ
  I.B 2,48            1,71
  I.C 3,22             
  I.C 2,73             
  I.C 2,75             
  I.D 2,63           2,11,73
  I.E 3,16            2,21
  I.F 2,04            1,32
  II.A 2,36       2,091,45   2
  II.B 2,3            1,9
  II.C 3,83             
  II.C 2,08             
  II.C 2,55             
  II.D 2,65            2,04
  II.E 2,5  1,64         1,71
  II.E 3,44            2,33
  II.F 2,59            1,93
  III.B 2,77             
  III.C 3,5            2,13
  III.C 2,92            1,46
  III.C 2,75            1,83
  III.D 2,71             
  III.E 2,06  1,47          
  III.E 3,29             
  III.F 2,58             
  III.G 2,83             
  IV.A 2,38       1,57     
  IV.B 3,07 1,39           
  IV.C 3,37 2,78           
  IV.D 3,28 1,68           
  IV.E 3,16 1,37           
  IV.E 2,731,451,092,552,36         
  IV.F 2,43 1,861,57          
  IV.F 2,71 1,88           

  TriedaDGMEKOEPOESPEPUELEETSELCELMELKELGESTETVFYZGEG
  I.B         2,19   2,32 
  I.C             2,78 
  I.C         2,732,36  3,18 
  I.C             2,58 
  I.D             2,27 
  I.E             2,53 
  I.F       2,04     2 
  II.A             22,18
  II.B     2,73       2,1 
  II.C             3,5 
  II.C     2,75  2,42    1,92 
  II.C             2,45 
  II.D   2,43 3,13       2,22 
  II.E    1,86        2,36 
  II.E             2,56 
  II.F        2,3    2,3 
  III.B 1,97   1,942,45  2,71     
  III.C             3,25 
  III.C             2,62 
  III.C   2,83 3,58       2,67 
  III.D 2,06 2,24 2,762,53 1,59      
  III.E 2,12  1,88          
  III.E 2,76             
  III.F 2,17   2,92  2,33      
  III.G 2,5 2,11 2,892,33 2,67      
  IV.A              1,38
  IV.B 1,82   2,362,5  2,25     
  IV.C 3,07             
  IV.D 2,56 2,92 2,923,24 2,64      
  IV.E 1,42   2,632,16  1,58     
  IV.E 1,27    1,82        
  IV.F 2,29  2          
  IV.F 2,18   2,533        

  TriedaGRSGTSGDDCHEINFKAMKNJKRJKAJLAVMANMATMNKNBVNAS
  I.B    2,1      2,58   
  I.C    2,89      3,56   
  I.C    2      3,09   
  I.C    2,83      3,67   
  I.D    2,13      2,23   
  I.E    2,26      2,68   
  I.F    1,46      2,75   
  II.A   2,272,09      2,91   
  II.B1,771,5  1,932,07     3,21,8  
  II.C           3,5   
  II.C           2,08   
  II.C           3   
  II.D    2,22      2,83   
  II.E  2,07        3,07   
  II.E    2,78      3,67   
  II.F    1,85      2,67   
  III.B           31,97  
  III.C2,88          3,75   
  III.C1,77          2,69   
  III.C2,75          2,752  
  III.D1,71          2,35   
  III.E  1,94        3   
  III.E2,41          3,71   
  III.F           3,17   
  III.G2,11          2,17   
  IV.A    2   2,24  2,43   
  IV.B1,71       2,64  2,572  
  IV.C1,63       3,15  3,19   
  IV.D        2,96  3,8   
  IV.E1,26       3,05  3,421,84  
  IV.E2,36       1,91  2,55   
  IV.F  2,29     2,43  2,86   
  IV.F        2,29  2,88   

  TriedaNEJNEJOBNOBNnPRXODSOVYPOGPCIPČOZPROPSZGAZPCMSWW
  I.B  1,16   1,42        
  I.C      1,56        
  I.C      1,55        
  I.C      1,58        
  I.D  2   1,4        
  I.E  1,74   1,63        
  I.F  1,21   1,29       1,21
  II.A 2             
  II.B  1,77   1,77        
  II.C  2,33   2   3    
  II.C  1,17   1,67        
  II.C  1,64   1,55   2    
  II.D  1,96   1,83        
  II.E  1,57   1,57        
  II.E  1,56   1,56        
  II.F  2,19   1,78       2,22
  III.B      1,65   2,23    
  III.C      2,38   2,38    
  III.C      2,46   2,23    
  III.C      2,17        
  III.D      1,94        
  III.E      1,18        
  III.E      1,53   2,41    
  III.F      1,83 2,29     2,75
  III.G      1,72        
  IV.A 2,421,81            
  IV.B      1,79   1,64    
  IV.C      1,74   2,41    
  IV.D      2,12   2    
  IV.E      1,63   1,84    
  IV.E    1,55     1   1,55
  IV.F      1,57        
  IV.F      2,06 2,35     2,12

  TriedaPPTRADRISRPJRUJSEDSECSEBSEGSEMESISKSSJLSPSSOX
  I.B            2,45  
  I.C            3,33  
  I.C            2,73  
  I.C            2,75  
  I.D            2  
  I.E            2,58  
  I.F            1,89  
  II.A    2,25       2,82  
  II.B            3,2  
  II.C            3,17  
  II.C            1,67  
  II.C            2,27  
  II.D            2,91  
  II.E            2,64 2,21
  II.E            2,89  
  II.F            2,7  
  III.B            1,9  
  III.C            3,75  
  III.C            3,15  
  III.C            3,08  
  III.D            2,82  
  III.E            2,82 1,88
  III.E            3,35  
  III.F            2,58  
  III.G            1,94  
  IV.A    2,111,9221,23  2,05 2,482 
  IV.B            2,96  
  IV.C            3,44  
  IV.D            2,72  
  IV.E            2,95  
  IV.E   1,27        2,64  
  IV.F   1,86        2,43 2,43
  IV.F            2,35  

  TriedaSSKSPRSTTSTZSTNSRLTEGTNITCKTMNHWWTECTIRTSVTEV
  I.B 12,1 2,65   2,13    1,77 
  I.C 12,89 3,33   2,78  3,22 1,88 
  I.C 1  2,18   1,82    1,36 
  I.C 12,75 3,08   2,5  2,92 2,33 
  I.D 1      2,2  2,43 1,87 
  I.E 12,53 2,95   2,37  1,68 1,76 
  I.F 1        1,612,11 1,43 
  II.A 1,09   1       1 
  II.B 12,4 2,3   2,37    1,83 
  II.C 13,83 3,83   3,33  3,67 2,33 
  II.C 12,25 1,75   1,58    1,42 
  II.C 11,91 2,73   2,82  2,64 2,36 
  II.D 1,09      2,7  1,65 1,77 
  II.E2,141           2 
  II.E 12,56 2,78   2,56  2,67 1,56 
  II.F 1        2,22  2 
  III.B 1  2,19        1,6 
  III.C 1     3,13 3,63 3,63 2,75 
  III.C 1     2,54 2,69 2,85 2,15 
  III.C 12,58          1,56 
  III.D 1           1,94 
  III.E2,291,06           1,15 
  III.E 1,122,76 2,94    3,35 3 1,8 
  III.F 1        2,58  2,41 
  III.G 1           1,44 
  IV.A 1           1,43 
  IV.B 1,07  2,82        1,93 
  IV.C 1,223,22 3,07    3,15 3 1,85 
  IV.D 1,12           1,96 
  IV.E 1,11  2,63        1,83 
  IV.E 1    1,36   1,55  1,67 
  IV.F2,291           1,5 
  IV.F 1,29        2,53  2 

  TriedaTČOZUKLVYTVYUZEKZELZAEZSPZSPtZTMZTH
  I.B           
  I.C           
  I.C           
  I.C           
  I.D      2,53    
  I.E      2,53    
  I.F      2,68    
  II.A 1,09     1,82   
  II.B           
  II.C           
  II.C           
  II.C           
  II.D      2,74    
  II.E           
  II.E           
  II.F      2,59    
  III.B           
  III.C           
  III.C           
  III.C           
  III.D   2,65       
  III.E           
  III.E           
  III.F           
  III.G   2,17       
  IV.A       1,71   
  IV.B           
  IV.C           
  IV.D   3,12       
  IV.E           
  IV.E           
  IV.F           
  IV.F           

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.B312161301000
  I.C900900000
  I.C1111900000
  I.C12001200000
  I.D301131600000
  I.E19251200000
  I.F286121000000
  II.A1125400100
  II.B301101900000
  II.C600600000
  II.C1236300000
  II.C1111900000
  II.D23151700010
  II.E1418500000
  II.E902700000
  II.F27551700000
  III.B312111800000
  III.C800800000
  III.C1322900000
  III.C12011100000
  III.D17141200000
  III.E17341000100
  III.E17111500010
  III.F24312000000
  III.G18141300000
  IV.A21112800000
  IV.B28082000010
  IV.C27132300030
  IV.D25032200110
  IV.E19151300200
  IV.E1125400000
  IV.F730400000
  IV.F17251000120

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.B31276289,10275688,9060,19
  I.C9940104,44940104,4400,00
  I.C1152747,9152747,9100,00
  I.C12102785,58102585,4220,17
  I.D30247582,50245981,97160,53
  I.E192117115,942053112,50643,44
  I.F28140650,21140650,2100,00
  II.A112153195,732070188,18837,55
  II.B30259986,63255485,13451,50
  II.C639365,5039365,5000,00
  II.C1266455,3366455,3300,00
  II.C1166260,1866260,1800,00
  II.D23201490,37181781,611978,76
  II.E141600114,291544110,29564,00
  II.E969176,7867675,11151,67
  II.F27228684,67213178,931555,74
  III.B31233675,35229874,13381,23
  III.C8898112,25831103,88678,38
  III.C131462112,46126297,0820015,38
  III.C121709142,421576131,3313311,08
  III.D17158293,06153690,35462,71
  III.E172849167,592780163,53694,06
  III.E172720160,001849108,7687151,24
  III.F242652110,502576107,33763,17
  III.G18156286,78151083,89522,89
  IV.A2144821,3340419,23442,09
  IV.B2876527,3269824,92672,39
  IV.C27113942,1891233,772278,41
  IV.D2585834,3262925,162299,16
  IV.E1958430,7351627,15683,57
  IV.E1125222,9122220,18302,72
  IV.F713719,5710815,42294,14
  IV.F1751730,4135420,821639,58

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  Anglický jazykB1132(131/1)    5395236 2,90132
  Anglický jazykB223(15/8)    41054 2,3923
  Biológia 13(6/7)    85   1,3813
  Dejepis 6(6/0)    213  2,176
  Geografia 1(1/0)      1  3,001
  Chémia 6(2/4)    222  2,006
  Matematika 7(7/0)           
  Občianska náuka 8(7/1)    314  2,138
  Praktická časť odbornej zložky 134(133/1)           
  Slovenský jazyk a literatúra 155(146/9)    4457927 2,83155
  Teoretická časť odbornej zložky 134(133/1)    16484624 2,58134
  Základy športovej prípravy 8(4/4)    44   1,508

  Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
  Praktická časť odbornej zložky 134(133/1)65672  1,53134

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.B2679 K mechanik mechatronik 
  I.C2411 K mechanik nastavovač 
  I.C2679 K mechanik mechatronik 
  I.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  I.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  I.E2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  I.F2682 K mechanik počítačových sietí 
  II.A7902 J gymnáziumšport
  II.B2679 K mechanik mechatronik 
  II.C2411 K mechanik nastavovač 
  II.C2679 K mechanik mechatronik 
  II.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  II.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  II.E3447 K grafik digitálnych médií 
  II.E2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  II.F2682 K mechanik počítačových sietí 
  III.B2679 K mechanik mechatronik 
  III.C2411 K mechanik nastavovač 
  III.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  III.C2679 K mechanik mechatronik 
  III.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  III.E3447 K grafik digitálnych médií 
  III.E2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  III.F2682 K mechanik počítačových sietí 
  III.G2697 K mechanik elektrotechnik 
  IV.A7902 J gymnázium 
  IV.B2679 K mechanik mechatronik 
  IV.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  IV.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  IV.E2679 K mechanik mechatronik 
  IV.E3918 M technické lýceum 
  IV.F3447 K grafik digitálnych médií 
  IV.F2682 K mechanik počítačových sietí 

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
  TPP532153
  DPP313
  Znížený úväzok828
  ZPS222
  Na dohodu000

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov03636
  majstrov odbornej výchovy02020
  spolu05656

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  IV.BEKO1
  IV.DEKO1
  IV.EEKO1
  IV.FEKO1

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1. atestačná skúška11
  2. atestačná skúška1 
  funkčné inovačné štúdium1 
  vysokoškolské pedagogické31

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  V novembri 2019 sa uskutočnil 21. ročník súťaže ZENIT v strojárstve - krajské kolo, kde do celoslovenského kola postúpili 2 žiaci v kategóriách strojové obrábanie kovov a ručné obrábanie kovov.

  V januári 2020 sa uskutočnilo obvodové kolo Olympiády v ANJ, žiak z 2. F obsadil 7. miesto.

  Vo februári sa 21 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola SOČ, z ktorých 2 postúpili do celoštátneho kola v súťažných odboroch Informatika, Elektrotechnika a hardvér.

  Počas mimoriadnej situácie sa žiak študijného odboru mechanik mechatronik zapojil do súťaže Technické talenty 2020 +, ktorú vyhlásila Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košociach s podporou U. S. Steel Košice, s. r. o. Jeho práca na tému Steelový svet technológií zaujala odbornú komisiu FMMR TUKE a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel Košice, s. r. o. natoľko, že sa stala jedným z výhercov súťaže a bol odmenený sumou 200 €.

  V apríli 3 žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií postúpili do celoslovenskej videosúťaže Rodný môj kraj. A jedna trieda sa zapojila do projektu Rozbehni sa!, ktorý je určený šikovným a kreatívnym mladým ľuďom, ktorí majú dobré nápady.

  V oblasti telesnej výchovy sa v septembri naši žiaci zúčastnili atletického štvorboja.

  Žiaci našu školu úspešne reprezentovali aj na týchto športových súťažiach:

  Október - Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ (Prešov) Družstvo chlapcov obsadilo 1. miesto a postúpilo do krajského kola. Na krajských Majstrovstvách v cezpoľnom behu žiakov v Starej Ľubovni žiaci obsadili 5. miesto. V súťaži jednotlivcov získal žiak 4. ročníka 1. miesto a postúpil na Školské majstrovstvá SR v cezpoľnom behu žiakov SŠ, kde obsadil 4. miesto.

  V novembri sa 3 chlapci a 3 dievčatá zúčastnili 2. Kola Východoslovenskej súťaže Silná ruka stredoškolákov. Chlapci postúpili do slovenského finále Silná ruka 2019.

  V decembri sme zrealizovali Vianočný turnaj vo florbale a futbale - medzitriedne turnaje.

  1. a 2. miesto v Okresnom kole žiakov prešovských SŠ v bowlingu získali žiačky 2. ročníka gymnázia. 19.12.2019 žiačka gymnázia obsadila 3. miesto v Krajskom finále žiakov SŠ v bowlingu.

  V januári sa 2 žiaci gymnázia zúčastnili Okresného kola v bedmintone, avšak bez umiestnenia.

  Vo februári na Obvodovom kole vo volejbale žiakov SŠ získali 2. miesto a na Obvodovom kolo v basketbale žiačok SŠ 3. miesto.

  Z dôvodu pandémie sa ostatné súťaže nekonali.

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Spojená škola má vlastnú webovú stránku - www.spojenask.edupage.org, ktorá je pravidelne aktualizovaná a sú na nej zverejnené všetky aktivity, ponuky a výsledky školy. Škola má vlastné propagačné DVD v slovenskom a anglickom jazyku. Výsledky a aktivity školy sú prezentované aj v regionálnych denníkoch a v televízii.

  Pre lepšiu spoluprácu s rodičmi sme zaviedli prostredníctvom aSc agendy internetovú žiacku knižku. Rodičia teraz môžu priebežne sledovať prospechovú výkonnosť svojich detí a majú aj pravidelné informácie o ich dochádzke do školy. Na webovej stránke školy sme zriadili aj edukačné okienko pre podporu vzdelávania žiakov, ale aj širokej verejnosti. Každoročne pre žiakov 1. ročníka organizujeme na začiatku školského roka imatrikuláciu. Pre všetkých žiakov školy organizujeme kultúrne a spoločenské podujatia a množstvo športových súťaží. Škola venuje veľkú pozornosť súťažiam s protidrogovou problematikou. Nadaných a talentovaných žiakov zapájame do krúžkovej činnosti, stredoškolskej odbornej činnosti, do súťaže ZENIT, predmetových súťaží a olympiád.

  Našou prioritnou aktivitou je spolupráca so zamestnávateľmi v regióne. Najväčší záujem je o žiakov, ktorí navštevujú študijné odbory mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik. V tomto školskom roku sme zorganizovali podujatie Kam po ZŠ a niekoľko spoločných workshopov, na ktorých sa zúčastnili najväčší zamestnávatelia v regióne a žiaci deviatych ročníkov ZŠ. Hlavným účelom bola prezentácie našej školy a odborov, o ktoré je najväčší záujem na trhu práce.

  Jednou z organizačných zložiek školy je gymnázium - šport, preto naša škola dosahuje výborné výsledky v oblasti športu. Pre žiakov našej školy vyučujúci TSV realizovali tieto športové aktivity:

  september - atletický štvorboj pre žiakov gymnázia

  november - Silná ruka stredoškoláka - medzitriedne kolá, školské kolo

  december - gymnastický štvorboj pre žiakov gymnázia

  - medzitriedny vianočný turnaj vo florbale a futbale - chlapci

  - medzitriedny stolnotenisový turnaj - chlapci

  Okrem týchto aktivít žiaci úspešne reprezentovali našu školu na telovýchovných a športových podujatiach a súťažiach.

  LVVK: V školskom roku 2019/2020 žiaci 1. ročníka absolvovali LVK: 1. kurz 27. 01. 2020 - 31. 01. 2020 v počte 41 žiakov, 1.B a 1.C trieda, 2. kurz 10. 02. 2020 - 14. 02. 200 v počte 36 žiakov, 1.C a 1.D trieda, 3. kurz 17. 02. 2019 - 21. 02. 2020 v počte 44 žiakov, 1.E a 1.F trieda. Žiaci 1. Kurzu boli ubytovaní v penzióne Roháčan - Huty, lyžiarsky výcvik prebiehal v lyžiarskom stredisku Roháče - Spálená. Žiaci 2. A 3. kurzu boli ubytovaní v chate Trinec - Žiarska dolina, lyžiarske kurzy prebiehali v lyžiarskom stredisku Opalisko - Závažná Poruba. Snehové podmienky pre všetky kurzy boli veľmi dobré. Náročnosť lyžiarskych zjazdoviek bola vhodná tak pre začínajúcich, pokročilých, ako aj pre tých najzdatnejších lyžiarov.

  Kurz ochrany života a zdravia v šk. roku 2019/2020 sa neuskutočnil kvôli mimoriadnej situácii - prerušenie vyučovania.

  Naši žiaci sa v priebehu roka opäť aktívne zúčastnili projektu DofE (Cena vojvodu z Edinburgu). Cieľom je dať šancu rozvinúť schopnostiam mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov a aj charakterovým vlastnostiam pre reálny život.

  Projekt prebieha počas celého roka. Každý žiak si po konzultácii s koordinátorom stanovil vlastný cieľ, ktorý by chcel dosiahnuť v jednotlivých oblastiach. Program je postavený na tom, aby žiaci prekonávali svoje limity. Žiaci sa zúčastnili slávnostnej ceremónii v Hanušovciach nad Topľou za účasti predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, kde boli ocenení úspešní dofáci. Ocenenie si odnieslo 24 žiakov. Žiaci boli úspešní v bronzovej a striebornej úrovni a tento rok sa rozhodli posunúť svoje limity a pokračujú v striebornej úrovni. Dofáci, sa aktívne zúčastnili v rámci dobrovoľníctva školskej akcie Európsky deň jazykov, Valentín a Valentíska kvapka krvi. V máji dofáci dokončovali svoje aktivity v jednotlivých úrovniach. Keďže ešte stále zúrila pandémia koronakrízy, dofáci sa podieľali ako dobrovoľníci vo svojom okolí. Pomáhali nielen starším a opusteným ľuďom, ale aj svojím kamarátom.

  V septembri vybraní žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali exkurziu do Dolného Kubína a Liptovského Mikuláša.

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnili vyučujúci PK humanitných predmetov pre žiakov zaujímavé aktivity. Žiaci si overili svoje vedomosti v kvíze o krajinách Európskej únie, dozvedeli sa mnohé geografické a historické zvláštnosti iných krajín a prezentovali ich v ANJ. V októbri vyučujúce anglického jazyka pripravili Haloween, do ktorého sa žiaci s radosťou zapojili. Žiaci v maskách sledovali hororový film.

  V novembri 2019 sa žiaci 1. F zúčastnili exkurzie vo Vedeckej knižnici v Prešove. Škola si v tomto mesiaci pripomenula 30. výročie Nežnej revolúcie exkurziou v múzeu pre triedy 1. D a 3. B, vyhotovili nástenky s touto tematikou a aj Imatrikulácia pre žiakov 1. ročníka sa niesla v duchu nastolenia spoločenských premien pred 30 rokmi. Žiaci 2. A navštívili vianočné trhy a žiaci 1. F si uctili pamiatku zosnulých na miestnom cintoríne. Žiaci 2. B a 2. D zorganizovali charitatívnu zbierku pre Žakovce a uskutočnili exkurziu v tomto zariadení.

  Mikulášsku a adventnú výzdobu pripravili vyučujúce spolu so žiakmi ETV.

  Žiaci viacerých tried v mesiaci február a marec 2020 vytvárali záložky do knihy, sú súčasťou výzdoby školy.

  Pripravovali sme správy o uskutočnených akciách pre médiá v elektronickej alebo zdieľania na facebooku a instagrame školy.

  V septembri sa vyučujúca anglického jazyka zúčastnila v rámci programu Erasmus+ na hospitačnom pobyte v Nemecku (Berlín). V rámci projektu Erasmus+ žiak 4. E triedy a vyučujúca anglického jazyka sa zúčastnili na stáži MeMeVET v Berlíne. Stáž bola zameraná na porovnávanie učebných metód v rámci mechatroniky, metalurgie a duálneho vzdelávania v systéme európskeho vzdelávania. Do projektu sa zapojilo 5 európskych krajín. Navštívili sme 2 školy s podobným zameraním ako naša a žiak absolvoval 3-týžňovú prax v nemeckej firme M+E Maschinen u. Elektronik GmbH. O. i. cieľom projektu je podpora medzigeneračného učenia prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy a propagácia potrebných zručností, kvalifikácií a dobrej praxe na európskej úrovni.

  Vo februári 2020 sme zorganizovali workshop o mediálnej gramotnosti. Získané poznatky a metodický materiál vyučujúci využili pri práci so žiakmi na vyučovacích hodinách. V rámci predmetu dejepis sme sa zapojili do literárno-výtvarnej súťaže Cesty za poznaním minulosti. Žiak z 2. F sa zapojil aj do online workshopu s mládežníckou delegátkou OSN o kritickom myslení, organizátorom bola IUVENTA.

  V čase karantény sa v rámci projektu e-twinning žiaci zapojili do akcie Karanténny denník Projekt bude prebiehať do júla 2020. O skúsenostiach pri práci so žiakmi počas on-line vyučovania písala vyučujúca anglického jazyka v zborníku uverejnenom Žilinskou univerzitou. Žiaci 4. F pripravili netradičnú rozlúčku s maturantmi, ktorej časť odvysielala aj televízia Markíza. V júni 2020 sa žiaci zapojili do literárnej súťaže EUSTORY.

  V priebehu školského roka 2019/2020 PK odborných predmetov pracovala s talentovanými žiakmi ako konzultanti pri ich príprave na súťaže. Rovnako sa podieľali na organizačnej príprave súťaže SOČ a ZENIT. V októbri sa žiaci 3.B a 3.C MM zúčastnili medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne spolu s vyučujúcimi odborných predmetov a majstrami odbornej výchovy, Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe. Akcia bola financovaná prostriedkami, ktoré škola dostala od GENE HAAS FOUNDATION. Účastníci exkurzie mali možnosť zoznámiť sa s najnovšími trendami a inovatívnymi technológiami v oblasti strojárstva a elektroniky. Získali nové informácie a zároveň si prehĺbili teoretické vedomosti z oblasti strojov a nástrojov, nových technológií obrábania, zvárania, povrchových úprav, pneumatických a hydraulických prvkov. Na veľtrhu si tiež pozreli nové metódy nekonvenčných spôsobov obrábania, automatizácie a robotizácie.

  Vo februári sa žiaci 2. C a 3. C MM zúčastnili Stretnutia vynálezcov MyMachine Slovakia, ktorý realizovala Karpatská nadácia, na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

  Na stretnutí prezentovali vysokoškoláci TUKE a Žilinskej univerzity v Žiline koncepty nápadov a vynálezov detí základných škôl. Úlohou žiakov stredných škôl je daný vynález vyrobiť. Počas diskusie žiaci navrhovali ako dané modely vylepšiť a mohli si ich aj prakticky vyskúšať. Tejto exkurzie sa zúčastnil aj majster odbornej výchovy pre duálne odbory z firmy Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o., ktorá aktívne spolupracuje s touto nadáciou. V júni sa jeden žiak zapojil do výzvy Žilinskej univerzity a absolvoval týždenný kurz Letnej školy programovania.

  Nezaostávali ani PK pôsobiace v oblasti praktického vzdelávania žiakov. V novembri 2019 majstri odbornej výchovy pod gesciou učiteľov odborných predmetov pripravili a realizovali krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike a krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Žiaci spolu s majstrami odbornej výchovy sa v priebehu roka zúčastňovali exkurzií najmä v strojárskych firmách, kde mali možnosť zoznámiť sa s výrobnými procesmi - LINAK, Lear Corporation a pod.

  V rámci protidrogovej prevencie sa žiaci 1. ročníka zúčastnili príbehu vo vlaku Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN. Protidrogový vlak tvorený 6 špeciálne upravenými vagónmi, 4 kinosálami a 8 interaktívnymi miestnosťami, ktorý meral do nášho kraja svoju cestu z Česka, stál na Železničnej stanici v Prešove a informoval školy a verejnosť o problematike drog a tiež poukázal na hrozby spojené s drogovou závislosťou. Naši žiaci na 90 minút sa ocitli vo vagónoch, kde na vlastnej koži okúsili silu autenticity príbehu. Vagóny pripomínali miesta ako drogový brloh, väzenie, či tragické miesto autonehody. Protidrogový vlak žiakov nikam neodviezol, ale ukázal im cestu, ktorou by sa v živote nikdy nemali vybrať. Autentické zážitky, reálne príbehy, silné emócie - to všetko ponúkal inovatívny zážitkový projekt v oblasti primárnej prevencie Revolution Train.

  Koordinátor environmentálnej výchovy v spolupráci so žiakmi obnovili a reštaurovali vybrané prvky v rámci projektu Záhrada, ktorá učí. Žiakov 1. ročníka zároveň poučili o systéme separácie odpadu na našej škole. Vytvorili propagačný materiál pre vermikompost a iné druhy kompostovania. V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci 1. ročníka zúčastnili festivalu Ekotopfilm v kine Scala. Festival každoročne ponúka žiakom filmy s tematikou životného prostredia, ekológie a trvalo udržateľného rozvoja. Úspešne sme sa zapojili do výzvy nadácie DM - projekt Akvapónia, projekt sa začne relizovať v nasledujúcom školskom roku.

  Aktivity žiakov smerujúce k zlepšeniu povedomia školy na verejnosti podporili aj akcie organizované žiackou školskou radou. Žiaci sa zapojili do verejnoprospešných zbierok Biela pastelka a Hodina deťom. V decembri našu školu navštívil sv. Mikuláš s anjelom a čertom. Počas celého dňa navštevovali rôzne zákutia našej školy a obdarúvali dobrých a šikovných žiakov sladkými dobrotami. Záverom roka ŽŠR zorganizovala už tradičný turnaj v PC hre Counter strike 1.6.

  Vo februári žiaci oslavovali sviatok sv. Valentína. V priestoroch školy boli umiestnené schránky určené pre Valentínsku poštu. V tomto mesiaci sa žiaci našej školy zúčastnili jedinečnej zbierky pre prešovský útulok a pre Prešovských havkáčov. Okrem finančných prostriedkov mohli žiaci a učitelia venovať staršie oblečenie, z ktorého sa následne vyrobili hračky a hryzadlá pre psov v útulku. O tejto aktivite bolo vydaných niekoľko článkov v Prešovských novinách ako Korzár, či Večerník. Odovzdania sa zúčastnil riaditeľ Spojenej školy spolu s koordinátorom ŽŠR. 21. marca Svetový deň Downovho syndrómu sa žiaci ŽŠR zapojili do ponožkovej výzvy. Zaujímavé fotografie boli zdieľané v udalostiach na platforme instagram Spojenej školy. V apríli sa členovia ŽŠR zúčastnili celosvetovej internetovej výzvy It´s not my garbaga, but it´s my planet, v ktorej išlo o to, aby sa odpadky, ktoré síce nie sú naše, ale sú v našom okolí pozbierali, a tak pomohli našej planéte.

  Zahraničná spolupráca

  Spojená škola má zahraničnú spoluprácu s týmito školami:

  A) POĽSKO:

  1) ZESPÓȽ SZKÓȽ IM. ODDZIALU PARTYZANCKIEGO

  ARMII KRAJOWEJ „JEDRUSIE“

  28-230 POȽANIEC, ul. Ruszczanňska 23

  - spolupráca začala v roku 1999 v rámci holandsko-slovenského projektu OMEGA, kde naše SOUE bolo školiacim a skúšobným centrom aj pre školu v Poľsku,

  - v roku 2004 vznikol nový projekt TRIANGEL (holandsko-poľsko-slovenský) v oblasti profesijného vzdelávania,

  - v roku 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, 2013 v rámci projektu Leonardo da Vinci, naša Spojená škola zabezpečovala odbornú prax pre žiakov školy z Poľska

  2) ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH

  im. gen. Józefa Kustronia

  NOWY SACZ, ul. Limanowskiego 4

  - spolupráca začala v septembri 2010 v rámci projektu cezhraničnej spolupráce,

  - školy vypracovali spoločný projekt Veslujeme ku partnerstvu.

  B) UKRAJINA

  BPU-3

  Bul. Kooperativna 2

  89600 MUKAČEVO

  Zakarpatská oblasť

  - spolupráca začala v roku 1997 v rámci holandsko-slovenského projektu OMEGA,

  - po zmene vedenia školy BPU-3 v Mukačeve je spolupráca len písomná.

  C) ČESKÁ REPUBLIKA

  1) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÝCH OBORÚ

  Skalka 1692

  560 18 ČESKÁ TŘEBOVÁ

  - spolupráca začala na podnet PSK v roku 2006,

  - uskutočnili sa kontaktné návštevy a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci v profesijnej oblasti, ktorá stále trvá,

  - každý rok sa naši žiaci zúčastňujú súťaže odborných zručnosti v Českej Třebovej a žiaci z Českej Třebovej sa zúčastňujú súťaže ZENIT v Prešove.

  2) STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY

  Weilova 4

  PRAHA 10 - Hostivař

  - spolupráca sa začala v roku 2010

  - organizovanie medzinárodných IT súťaží

  - spolupráca na športových a kultúrnych podujatiach

  - výmena žiakov

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  V školskom roku 2019 - 2020 boli Spojenou školou realizované tieto projekty:

  A. Krátkodobé projekty:

  Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave - Prepojenie CAD a CNC pomocou CAM nadstavby - rozvojový projekt na rozšírenie kompetencií žiakov v strojárskych odboroch o vedomosti a zručnosti potrebné pre prechod od CAD systémov a klasického CNC programovania ku priamemu prenosu nakresleného výrobku do programovacieho jazyka stroja.

  Zelená škola - rozvojový projekt na podporu environmentálnej výchovy.

  Záhrada, ktorá učí - rozvojový projekt na podporu environmentálnej výchovy žiakov.

  Metrologické pracovisko COVaP v Spojenej škole - zakúpenie kompletu meradiel s príslušenstvom za účelom vytvorenia metrologického pracoviska priamo v učebni CNC strojov, ktoré umožní žiakom a klientom COVaP naučiť sa merať, vyhodnotiť namerané hodnoty a lepšie pochopiť princípy sledovania kvality obrábania CNC strojmi.

  B. Dlhodobé projekty:

  Projekt IROP - Zvyšovanie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní. Projekt je zameraný na.

  - Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia

  - Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie počtu žiakov prostredníctvom zlepšenia a skvalitnenia priestorových podmienok

  Vytvorenie podmienok pre uplatnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

  Projekt bol úspešný, jeho realizácia by mala začať v júni 2019 a mala by trvať 18 mesiacov.

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - projekt je zameraný na pomoc mladým ľuďom uspieť v živote. Žiaci si sami stanovujú cieľ súčasne v troch oblastiach: šport, dobrovoľníctvo, talent a mentor sleduje plnenie týchto cieľov v priebehu 6 mesiacov. Tento projekt prispieva k osobnému rastu žiakov, rozvíja vytrvalosť, vedie k dobrovoľníctvu a k pozitívnemu pohľadu na vlastnú budúcnosť.

  Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

  SPPravme To Grantový program SPP zameraný na životné prostredie, SPP podporila projekt školy - "Energia s prírody" - nabíjačka pre mobily napájaná z veternej elektrárne.

  Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania - vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t. j. Testovanie 9 a Maturita), ako aj zavádzanie elektronického testovania v škole.

  Ambasádorská škola EP - žiaci sa majú možnosť zapojiť do to tohto projektu pod záštitou Kancelárie Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Aktivity sú zamerané na dianie v EÚ s možnosťou cestovať.

  IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie - Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Vzdelávania sa zúčastnili viacerí majstri školy, zamerali sme sa na vytvorenie CISCO akadémie v našej škole.

  Catching-up Regions - reforma odborného vzdelávania - zosúladenie existujúcej ponuky odborných študijných programov stredných škôl s potrebami trhu práce v PSK podporované Svetovou bankou. Do tohto projektu bolo vybraných 5 škôl z PSK, ktoré majú byť vzorovo vybavené pre potreby vyučovania a náboru žiakov.

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekcia.

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  Projektová kapacita školy je 700 žiakov. Po stavebných úpravách a dostavbe telovýchovného zariadenia v roku 1992 je kapacita školy 850 žiakov.

  Všetky priestory Spojenej školy prešli rozsiahlou rekonštrukciou v čase od 1. 6. 2009 do 30. 5. 2010.

  Kapacita teoretického vyučovania je 600 žiakov. Pre potreby teoretického vyučovania slúži 36 tried, z toho 12 odborných učební (učebňa chémie a biológie, 2 jazykové učebne, 5 učební informatiky a výpočtovej techniky, učebňa merania v strojárstve a PLC techniky, 2 multimediálne učebne, elektrolaboratórium).

  Máme vytvorené vynikajúce podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy a športovej prípravy, pretože škola má veľkú telocvičňu s hľadiskom pre 400 divákov, posilňovňu. Z uvedeného dôvodu je jednou z organizačných zložiek školy gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy.

  Kapacita praktického vyučovania je 270 pracovných miest. Všetky pracovné miesta sú vybavené podľa normatívov zodpovedajúcim príslušnému študijnému odboru. Dve dielne máme špeciálne vybavené pre prípravu žiakov na tzv. holandské skúšky, ktoré realizujeme v spolupráci s inovačným a skúšobným centrom v Bratislave na Rybničnej ulici a Slovenským energetickým zväzom v rámci projektu OMEGA plus.

  Na veľmi dobrej úrovni máme aj dve dielne pre študijný odbor mechanik mechatronik, ktoré sú vybavené CNC strojmi a PLC technikou. V budove praktického vyučovania je aj zváračská škola pre zváranie elektrickým oblúkom a pre zváranie v ochrannej atmosfére CO2. Škola má aj zvárací robot od firmy ABB.

  Na dobrej úrovni sú aj štyri dielne pre mechanika počítačových sietí.

  V Spojenej škole, organizačná zložka SOŠ technická, pripravujeme žiakov pre elektrotechnické, strojárske profesie, pričom v jednotlivých odboroch aplikujeme IKT s podporou týchto programov: EAGLE Profesionál, SOLID EDGE, AUTOCAD, INTYS a ďalšie. Využívame PLC automaty od firiem Mitsubishi, Telemechanika, Siemens a máme aj tri simulátory Heidenheim na programovanie CNC strojov.

  Naša škola je jedinou školou na východe Slovenska, ktorá je skúšobným centrom pre prípravu a vykonávanie tzv. holandských skúšok MBI, MIE, EMBI a EMIE.

  Dňa 12. februára 2016 sme získali rozhodnutie používať označenie našej strednej odbornej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie (ďalej len COVaP) od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

  Pre zabezpečenie prevádzky školy a výchovnovzdelávacieho procesu slúžia tieto priestory:

  1. Budova teoretického vyučovania

  2. Dielne praktického vyučovania

  3. Administratívna budova

  4. Jedáleň s výdajňou stravy

  5. Sociálno-prevádzková budova

  6. Telocvičňa

  7. Kotolňa

  8. Asfaltové ihrisko

  1. Budova teoretického vyučovania - slúži pre teoretické vyučovanie žiakov Spojenej školy, ktorá je rozpočtovou organizáciou a má dve organizačné zložky:

  A. Stredná odborná škola technická (SOŠT) - 23 tried

  B. Gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy - 4 triedy

  Budova je trojpodlažná, pričom na každom poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre chlapcov aj pre dievčatá. V budove je 19 klasických učební a 3 odborné učebne. Vykurovanie budovy je centrálne a budova je napojená na mestský vodovod. Je zabezpečené pravidelné upratovanie a žiaci majú šatne.

  Pôdorysné rozmery budovy sú: 64,15 m x 11,1m.

  Kapacita budovy je 500 žiakov v jednej zmene.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2010. V roku 2015 boli v budove školy zrekonštruované sociálne zariadenia a v roku 2016 bola vymenená dlažba na schodišti.

  V roku 2017 sme vymenili osvetlenie na I. poschodí za LED svietidla.

  2. Dielne praktického vyučovania - budova slúži pre odborný výcvik žiakov Spojenej školy - SOŠT. Je to prízemná budova (hala), v ktorej sa nachádza 27 dielní praktického vyučovania s plochou 2750 m2. Pôdorysné rozmery budovy sú: 73 m x 49 m. Využívame len polovicu tejto budovy z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a zmeny štruktúry študijných odborov. Z dôvodu poklesu záujmu o strojárske odbory, došlo k zmene štruktúry odborov, a tým bolo možné presunúť praktické vyučovanie do sociálno-prevádzkovej budovy. Problém vysokej energetickej náročnosti sme vyriešili tak, že sme v rámci regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania, vypracovali projekt na zateplenie obvodového plášťa budovy, výmenu okien a zníženie podhľadu. Tento projekt bol zrealizovaný v roku 2010.

  3. Administratívna budova - je spojená s budovou teoretického vyučovania. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom 36 m x 13 m. Na prízemí budovy sa nachádzajú šatne pre žiakov teoretického vyučovania, vrátnica a jedna učebňa. Na poschodí sú tri odborné učebne, kancelárie pre administratívnych pracovníkov a zubná ambulancia s čakárňou. Na každom poschodí je sociálne zariadenie. Budova je centrálne vykurovaná a pripojená na mestský vodovod.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2010.

  4. Jedáleň s výdajňou stravy - je to jednopodlažná budova s pôdorysom 18,5 m x 43 m. Na prízemí budovy sa nachádza bufet pre žiakov a zamestnancov školy, šatne pre žiakov odborného výcviku a skladové priestory. Na poschodí je jedáleň s výdajňou stravy, sklady a štyri odborné učebne. Stravu dovážame zo Súkromnej školskej jedálne n. o. v Prešove. Výdaj stravy zabezpečuje zamestnankyňa dodávateľskej organizácie. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2011.

  5. Sociálno-prevádzková budova - je to dvojpodlažná budova s pôdorysom 73,5 m x 11,5 m. V budove sú umiestnené dielne praktického vyučovania pre elektroprofesie, mechanika počítačových sietí, grafika digitálnych médií, CNC stroje, dielňa pneumatiky a elektropneumatiky a elektrotechnické laboratórium. Spolu je tam 15 dielní praktického vyučovania. Ďalej sú tam kancelárie pre pracovníkov zabezpečujúcich praktické vyučovanie žiakov. Na každom poschodí je sociálne zariadenie. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2009.

  6. Telocvičňa - je to prízemná budova s pôdorysom 42,5 m x 36 m. Samotná telocvičňa má rozmery 42 m x 24 m. Pri telocvični sú štyri šatne so sociálnym zariadením. Nad šatňami je hľadisko s kapacitou 400 divákov. Ďalej sú tam kabinety pre učiteľov TSV, strojovňa pre vzduchotechniku, výmenníková stanica pre ohrev vody a osobitné sociálne zariadenie pre divákov. Telocvičňa, šatne, kabinety a sociálne zariadenie sú napojené na vzduchotechniku. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod. V júli 2012 bola opravená strecha nad šatňami telocvične. V roku 2014 prešli šatne a sociálne zariadenia v telocvični rekonštrukciou.

  V októbri 2017 bola uskutočnená rekonštrukcia elektrickej inštalácia telovýchovného zariadenia a vymenené osvetlenie telocvične za LED svietidla, čím sa dosiahla úspora elektrickej energie okolo 50 %.

  7. Kotolňa - je to prízemná budova s pôdorysom 30m x 19 m. Pri kotolni je transformátor rozvodňa. V kotolni je umiestnený plynový kotol Viesman, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2016. Prevádzka kotolne je automatická s občasným dohľadom. Prevádzku zabezpečujú kuriči, ktorí sú zároveň vrátnikmi. V kotolni je umiestnené zariadenie na úpravu vody, ktoré je tiež automatické. Súčasťou kotolne je miestnosť pre kuričov, sprchy a sociálne zariadenie. Budova je napojená na mestský vodovod.

  8. Asfaltové ihrisko - má rozmery 28 m x 17,8 m. Slúži na nácvik volejbalu a basketbalu a v zimných mesiacoch na ňom zvykne byť ľadová plocha.

  S podporou Teximp s. r. o. sa nám podarilo vylepšiť materiálno-technické podmienky pre praktické vyučovanie žiakov v študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik mechatronik, pre ktoré sme získali do bezplatného prenájmu na 2 roky jeden CNC sústruh a jednu CNC frézu od firmy HAAS v hodnote takmer 100 000 €.

  Získali sme CNC brúsku BSKU 16 CNC v hodnote 78 000 €, ktorú sme zakúpili za združené prostriedky (40 000 € zriaďovateľ a 38 000 € Spinea s.r.o.).

  V súvislosti s regionálnymi potrebami PSK sme dňa 23. 11. 2015 podpísali spolu s našim zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom Dohodu o spolupráci za účelom vytvorenia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) s významným zamestnávateľom v regióne firmou SPINEA, s. r. o. Dňa 12. februára 2016 sme získali rozhodnutie o možnosti používať označenie našej strednej odbornej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V spolupráci s firmou SPINEA, s. r. o. máme vypracovaný Akčný plán aktivít centra.

  Máme akreditáciu vzdelávacieho programu Programovanie CNC strojov v rozsahu 110 hodín. Doteraz sme realizovali štyri preškoľovania nezamestnaných pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

  Dňa 06. 07. 2018 sme dostali potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum v rozsahu 400 hodín. V školskom roku 2019/2020 sme zrealizovali jeden kurz.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  Dotácie na prevádzku:

  139 981 € - gymnázium

  2 020 576 € - SOŠ technická

  2 160 557 € - SPOLU

  Dohody a odvody projekt IROP: 3 877,66 €

  Mimoropočtové:18 8675,21 €, z toho:

  2 640 € - ÚPSVaR

  1 913,40 € - pedagogická prax

  1854,64 v - dary/1 600 DM MARK

  245,64 združenie rodičov

  Kapitálové: 19 800 € - priemyselný robot

  Projekt IROP- ŠR - 415 300,51 €

  EÚ - 48 858,88 €

  Spolufinancovanie VÚC - 24 429,45 €

  Z dotácie na prevádzku - lyžiarsky kurz - 17 250 € SOŠT

  maturity - 110 € SOŠT

  - 79 € Gymnázium

  189 € Spolu

  2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  - vzdelávacie poukazy - 4 256,- € SOŠT

  95,- € Gymn.

  4 351,- € Spolu

  Čerpanie - vzdelávacie poukazy:

  Gymnázium - 17 € odmeny

  6,60 € odvody

  71,40 € materiál

  Spolu - 95 €

  SOŠ - 755 € odmeny

  264 € odvody

  3 237 € materiál

  Spolu - 4 256 €

  3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Spolu: 6 480, 71 €

  Z toho:

  Podpora žiackych aktivít 1 677,93 €

  Výchovno-vzdelávací proces 2 703,30 €

  Materiálne vybavenie 425,58 €

  Ostatné (poistenie žiakov, MŠ, reklama) 1 673,90 €

  4 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  Ďalšie zdroje

  Príjem dar - zostava SIMATIC S 7- 1215/DC/DC/DC - 457,12 €

  Na štipendiá sme v školskom roku 2019/2020 vyplatili 2 208,28 €

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  Ciele stanovené na školský rok sa nám podarilo splniť. Našim cieľom bolo rozšírenie spolupráce s podnikateľskou sférou a zvýšenie počtu žiakov v duálnom vzdelávaní.

  Zlepšili sme vzájomnú spoluprácu a väzby so zamestnávateľmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiakov aj dospelých podľa požiadaviek zamestnávateľov.

  V troch študijných odboroch (mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik mechatronik) sme od septembra pripravovali 66 žiakov v duálnom vzdelávaní

  (Spinea - 17 žiakov, LINAK - 5 žiaci, REGADA - 4 žiaci, GOHR - 8 žiaci, 1. prešovská nástrojáreň - 3 žiaci, LEAR - 22 žiakov, ProTechService - 7 žiaci).

  Zrekonštruovali sme elektrickú inštaláciu a vymenili svietidlá v budove teoretického vyučovania v hodnote 143 000 €. Zvýšili sme bezpečnosť žiakov aj vyučujúcich a dosiahli úsporu spotreby elektrickej energie.

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  SWOT analýza Spojenej školy

  Spojená škola má dlhoročnú tradíciu, jej história sa začala písať v roku 1958 a dlhodobo sa venuje príprave mládeže na povolanie v oblasti strojárstva a elektrotechniky.

  Je skúšobným centrom v rámci holandsko-slovenského projektu OMEGA plus od roku 1996. Cieľom projektu je prehlbovanie odborných vedomostí a praktických zručností v oblasti elektrotechniky.

  Spojená škola plní funkciu cvičnej školy, pretože spolupracuje s vysokými školami v Prešove v oblasti súvislej pedagogickej praxe.

  Spojená škola bola ocenená predsedom Prešovského samosprávneho kraja za úspešnú športovú reprezentáciu kraja za rok 2009 a v roku 2011.

  Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie. Je zapojená do duálneho vzdelávania a má podpísaných vyše 20 zmlúv o vzájomnej spolupráci so zamestnávateľmi. Na škole bol zriadený poradný zbor, ktorý je tvorený personálnymi riaditeľmi zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania.

  Silné stránky školy (strenghts)

  - 100 % kvalifikovanosť skúsených pedagogických pracovníkov

  - vysoká kreativita, flexibilita a ochota pedagogických pracovníkov pracovať nad rámec bežných povinností a neustále sa vzdelávať

  - škola sa nachádza v peknom a tichom prostredí na okraji mesta

  - do školy je dobrá dostupnosť MHD

  - škola má vyše 60-ročnú tradíciu

  - škola má vypracovanú koncepciu rozvoja do roku 2020.

  - všetky budovy slúžiace pre vzdelávanie žiakov prešli rozsiahlou rekonštrukciou (vymenené okná, zateplené nové fasády budov, nový nábytok, v dielňach OV znížený podhľad)

  - výborné podmienky pre telesnú výchovu a športové aktivity po vyučovaní

  - využívanie IKT na vyučovacích hodinách, v pedagogickom procese je 333 počítačov pripojených na internet (v každej triede je notebook pripojený na internet a dátový projektor)

  - realizovanie vyučovacích hodín s pomocou interaktívnej tabule (v 12-tich triedach)

  - podpora tvorivosti žiakov zo strany pedagogických pracovníkov

  - stimulácia rozvoja profesijných záujmov žiakov formou krúžkovej činnosti a zapájania žiakov do súťaží odborných zručností, SOČ a ZENIT

  - dobrá spolupráca vedenia školy s Radou školy, rodičmi žiakov a zamestnávateľmi

  - možnosť stravovania sa v školskej jedálni

  - dlhoročná zahraničná spolupráca (Poľsko, Česká republika, Ukrajina)

  - ERASMUS+

  - snaha vedenia školy o vytvorenie dobrej klímy pre zamestnancov aj žiakov

  - prepojenie teórie s praxou, vlastné dielne pre praktické vyučovanie, spolupráca so zamestnávateľmi

  - vysoká miera podávania aj realizácie projektov

  - dostatok finančných prostriedkov na prevádzku a postupný rozvoj školy (po rekonštrukcii budov)

  - škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie

  - nízke percento nezamestnaných absolventov školy

  Slabé stránky školy (weaknesses)

  - prefeminizovaný učiteľský zbor

  - rôzna individuálna výkonnosť členov pedagogického zboru

  - pomalé zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu zo strany pedagogických zamestnancov

  - priemerná vedomostná úroveň prijímaných žiakov

  - veľké percento dochádzajúcich žiakov

  - nepravidelná dochádzka žiakov na vyučovanie a problémy v správaní

  Vonkajšie vplyvy

  - klesajúci počet žiakov 9. ročníka schopných študovať technické odbory

  - negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty mládeže

  - rýchlo sa meniace zákony (s každým volebným obdobím), ktoré zvyšujú byrokraciu v školstve

  - nedostatočné finančné aj morálne ocenenie práce pedagogických pracovníkov

  - nezáujem o učebné odbory

  Príležitosti, šance (opportunities)

  - Spojená škola má dve organizačné zložky: gymnázium a SOŠ technickú

  - máme širokú ponuku študijných a učebných odborov

  - škola má vlastný vzdelávací program

  - prepracovaná propagácia školy na verejnosti v spolupráci so zamestnávateľmi

  - možnosť využívania mimorozpočtových finančných zdrojov (prostriedky ESF, ERDF, dary od firiem a rodičov)

  - internetová žiacka knižka, rýchla a účinná kontrola pre rodičov

  - dochádzkový systém

  - možnosť zapojiť sa do celoživotného vzdelávania

  - dlhoročná aktívna spolupráca so zamestnávateľmi

  - možnosti získania certifikátov zvyšujúcich uplatnenie absolventov na trhu práce

  Obavy, riziká (threats)

  - demografický pokles populácie

  - narastajúci počet stredných škôl

  - spájanie odborov v dôsledku poklesu počtov prijímaných žiakov

  - narastajúca byrokracia pri implementácii projektov

  - negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty žiakov

  § 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

  Uplatnenie žiakov

  Absolventi gymnáziá (21 žiakov):

  57,1 % absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole

  42,8 % nastúpilo do zamestnania

  Absolventi SOŠ technickej (134 žiakov):

  39,5 % absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole

  51,5 % sú zamestnaní

  8,9 % sú evidovaní na úrade práce

  § 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

  Psychohygienické podmienky

  Psychohygienické podmienky sú v súlade s Vyhláškou MŠ SR 282/2009 Z. z. o stredných školách a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po zateplení a rekonštrukcii priestorov Spojenej školy sa psychohygienické podmienky žiakov aj pedagogických pracovníkov výrazne zlepšili. Zlepšili sme podmienky na úseku teoretického vyučovania rekonštrukciou elektrickej inštalácie, čím došlo k zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (v každom obvode je zapojený prúdový chránič ) a ku zníženiu spotreby elektrickej energie - všetky svietidla sú s LED technológiou.

  Výrazne sme zlepšili podmienky pre vzdelávanie programátorov obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanikov mechatronikov zakúpením troch výukových CNC strojov a otvorením COVaP pre automatizačnú techniku a informačné technológie. Ďalšie dva CNC stroje sme dostali do bezplatného prenájmu od americkej firmy HAAS.

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
  3D a 2D modelovanie a www šachy3Ing. Jozef Černický
  eTwinning19Mgr. Miroslava Priščáková
  Kulturistický krúžok13PaedDr. Peter Matús
  Programovanie CNC strojov11Bc. Juraj Sičák
  Stolný tenis14PaedDr. Peter Krajč
  Šach a dáma7Bc. Anton Garbár
  Školská TV LP 22 - videoeditácia, moderovanie15Mgr. Juraj Beňačka
  Tvorba interaktívnych webových stránok7PhDr. Richard Pisarský
  Volejbalový krúžok17Mgr. Imrich Olejník

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca s rodičmi je dobrá. O výsledky svojich detí a o život v škole sa väčšinou zaujímajú iba sporadicky, pričom svedectvom toho je aj účasť rodičov na triednych aktívoch, ktorú možno hodnotiť ako mimoriadne slabú. Vnímame to ako veľmi negatívny jav i napriek často uvádzanému argumentu, že rodičia predsa majú možnosť sledovať prospech a dochádzku svojich detí na internete prostredníctvom internetovej žiackej knižky. To však v nijakom prípade nemôže nahradiť priamy kontakt s učiteľmi. Nie všetci rodičia spolupracujú so školou tak, ako by si to vyžadovala situácia. Najväčší problém je s rodičmi, ktorí pracujú v zahraničí a myslia si, že zodpovednosť za výchovu ich detí v plnom rozsahu prevzala škola.

  Rodičia majú možnosť prostredníctvom internetovej žiackej knižky a dochádzkového systému kontrolovať prospech aj dochádzku svojich detí.

  Veľmi dobrá je spolupráca s Rodičovskou radou. Rodičovská rada každý rok prispieva na nákup učebných pomôcok a výpočtovej techniky, čo pomáha zvýšiť úroveň vzdelávania, najmä v oblasti informačno-komunikačných technológií a umožňuje škole zapájať sa do projektov.

  § 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

  Spolupráca školy a verejnosti

  Spolupráca školy a verejnosti

  Cieľom školy je vyvíjať aj také činnosti, ktoré školu zviditeľňujú na verejnosti.

  V mesiacoch október až marec uskutočňujeme, spravidla dvakrát mesačne, dni otvorených dverí. V mesiaci november, v rámci Európskeho dňa rodičov a školy, organizujeme Týždeň vedy a techniky spojený s ukážkami pomôcok a prehliadkou odborných učební a dielní praktického vyučovania. Minimálne raz ročne organizujeme stretnutie výchovných poradcov a najväčších zamestnávateľov v regióne v našej škole spojené s prehliadkou školy a raz štvrťročne organizujeme stretnutie so zamestnávateľmi s ktorými máme podpísanú dohodu o spolupráci - Memorandum.

  Poradným orgánom riaditeľa je aj tzv. Poradný zbor, ktorý je tvorený spravidla personálnymi riaditeľmi zamestnávateľov, ktorí majú žiakov v duálnom vzdelávaní.

  V mesiaci október organizujeme „cechováciu“ žiakov 1. ročníka spojenú s programom, ktorý im pripravia ich starší spolužiaci.

  Škola od februára 2016 funguje aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automatizačnú techniku a informačné technológie a má dve akreditácie pre celoživotné vzdelávanie. Úzko spolupracuje aj s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prešove.

  Škola má výbornú spoluprácu s podnikateľskou sférou a športovými oddielmi a klubmi.

  Žiaci sa zúčastňujú na akciách usporadúvaných mestom a na výstave prác žiakov.

  S mestom spolupracujeme aj pri rôznych súťažiach. Každoročne sa v našej telocvični konajú súťaže Nie drogám, Kam na vysokú?, Kam po základnej škole?, Burza práce, Mladí požiarnici a rôzne športové podujatia basketbalistov, volejbalistov, florbalistov, hádzanárov a hokejistov.

  V spoločenskej miestnosti školy sa pravidelne stretávajú obyvatelia zo susedných panelákov za účelom riešenia spoločných problémov.

  Žiaci našej školy, najmä organizačnej zložky gymnázium, sa aktívne zapájajú do všetkých športových akcií organizovaných mestom a VÚC pre žiakov SŠ.

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

  V čase mimoriadnej situácie od 13. marca 2020 do 22. júna 2020 sa žiaci zúčastňovali na dištančnom vzdelávaní. V rámci humanitných predmetov úlohy boli žiakom zadávané podľa plánu, učitelia ich posielali do e-mailu alebo prostredníctvom edupage. V prvej etape bolo potrebné redukovať učivo, prispôsobiť sa materiálnym a technickým podmienkam práce v domácom prostredí, zostaviť si plán a rozvrh práce. Túto etapu všetci vyučujúci úspešne zvládli. Žiaci sa spočiatku zapájali nepravidelne, viacerí si nedokázali nájsť spôsob práce. V malej miere boli príčinou technické prekážky (nemali počítač a internet, alebo bol nefunkčný, prípadne bola preťažená sieť). Nové učivo vyučujúci vysvetľovali najčastejšie pomocou prezentácií vo Worde alebo Powerpointe, cez google class, posielali žiakom linky na otvorené hodiny (oxford online english), tematicky zhodné s preberaným učivom v ANJ, videá na youtube na rozšírenie vedomostí z literatúry, hrané filmy v televízii. Žiaci využívali pri práci s textom pracovné zošity s CD roomom, cvičebnice, dostupné učebnice a čítanky.

  Úlohy zadávali vyučujúci cez edupage vo worde tak, aby žiaci mohli písať priamo do dokumentu. Súčasťou zadania domácej úlohy boli aj prílohy, učebné materiály a prezentácie, ktoré pomohli žiakom pri vysvetľovaní učiva.

  Postupom času sa systém výučby v dištančnom vzdelávaní stabilizoval, vyučujúce, najmä v ANJ prešli na online vyučovanie prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo Hangout, pracovali v portáli Kahoot.create v určitom časovom úseku na kvízoch, ktoré si žiaci sami vytvárali po schválení vybranej témy. Pred hraním kvízu si žiaci museli prečítať zadaný článok v angličtine, alebo pozrieť anglické video.

  Cenná bola aj práca s lexikou v portáli WOCABEE pri precvičovaní a upevňovaní učiva. V ANJ využívali webové stránky anglictina.edu.sk a projekt e-twinning. Žiakom uľahčovali precvičovanie učiva aj on-line cvičenia k učebnici. Vyučujúce SJL používali karty s otvorenými otázkami, do ktorých žiaci vkladali svoje slohové práce a prezentácie. V predmete OBN využívali učitelia elektronickú knihu ako doplnkový materiál k pracovnému zošitu OBN, portál zmúdri.sk, multikulti.sk. Po prebratí učiva tematického celku dostali žiaci príležitosť pracovať s on-line testami, kvízmi a otvorenými otázkami, ktoré spracovali písomnou formou s využitím odbornej literatúry a internetu, pripravovali si referáty a prezentácie k preberaným témam.

  Pozitíva dištančného vzdelávania vidia vyučujúci v tom, že umožňuje lepšie spoznať osobnostné vlastnosti žiakov, ktorí preukázali svoju kreativitu, samostatnosť, zodpovednosť, resp. nezodpovednosť. Žiaci boli menej rušení inými vplyvmi na vyučovacích hodinách, stávali sa disciplinovanejší, dokázali sa lepšie prispôsobiť práci podľa vlastného rozvrhu. On-line prostredie je pre mnohých žiakov motivujúce a umožňuje im dosahovať pokroky v učení individuálne zvoleným tempom. Je evidentné, že si žiaci rozšírili svoje zručnosti pri práci s IKT, dokázali lepšie pracovať s textom, vyhľadávať a spracúvať nové informácie pomocou aplikácií.

  Negatíva vidia vyučujúci v tom, že mnohí žiaci podvádzali pri plnení úloh, bolo zrejmé, že nepracovali samostatne, ale kopírovali zadania od spolužiakov alebo z internetu. Za slabú stránku považovali učitelia sťaženú možnosť objektívne hodnotiť žiacke výstupy, nemožnosť uplatňovať sociálne formy vyučovania a malú podporu ústneho vyjadrovania žiakov. Našli sa aj žiaci, ktorí sa do dištančnej formy nezapojili, a to nielen pre obmedzené technické možnosti, ale z dôvodu nezáujmu. Nereagovali ani na upozornenia zo strany učiteľa, triedneho učiteľa či vedenia školy.

  V rámci odborných predmetov dištančné vzdelávanie žiakov prebiehalo formou e-learningu, hlavne komunikáciou prostredníctvom webinárov - interaktívny livestream na kanáli YouTube, edukačného portálu EduPage, e-mailovej komunikácie, sociálnych sietí, inštruktážnych videí, programu Alf. Žiaci sa zapájali formou živého chatu, formou samoštúdia a následným spracovaním zadaní, pracovných listov, riešením problémových úloh, príkladov, zadaní, vyhotovením výkresov a testov.

  Spočiatku sa niektorí žiaci nezapájali ale po upozornení triednych učiteľov došlo k náprave. Malé percento žiakov nemalo k dispozícií počítač, a tak dostávali náhradné úlohy, ktoré mohli spracovať mobilom. Niektoré programy ako Sinumerik a NX CAM neboli voľne dostupné a aj pre náhradné verzie týchto programov nemali žiaci dostatočne výkonný počítač - témy v rámci týchto programov sa presunuli do vyšších ročníkov.

  Všetci učitelia dištančné vzdelávanie zvládli. Aj keď niektorí zo začiatku mali určité problémy so zvládnutím technických možnosti, postupne si zvolili nejaké formy a naučili sa s nimi pracovať.

  Za silné stránky dištančného vzdelávania možno považovať: žiaci sa naučili samostatnosti a pravidelnosti, žiak si mohol pri štúdiu zvoliť vlastné tempo a vzdelávať sa v optimálnom čase, ktorý je pre neho vhodný, prezentácie v edupage umožňujú spätnú väzbu pre učiteľa - bolo možné skontrolovať, koľko z prezentácie si žiaci prezreli a podľa odpovedí na kontrolné otázky ako pochopili učivo, testy, projekty a domáce úlohy v edupage, umožňujú vidieť učiteľovi jednotlivé odpovede žiaka, posielať im komentáre, zobrazovať správne výsledky, prehľadne vidieť všetky aktivity, interaktívne úlohy v programe Alf umožňujú pozrieť, ako žiak vypracoval konkrétnu úlohu a štatisticky vyhodnotia jednotlivé otázky - učiteľ zistí, ako si žiak osvojil jednotlivé časti učiva.

  Ako slabé stránky dištančného vzdelávania sa ukazovali: časová náročnosť prípravy materiálu na edupage a v programe Alf, nedostupnosť softvérov pre žiakov - väčšina žiakov mala slabé PC, prípadne softvér nebol voľne dostupný, niektorí žiaci nie vždy mali pripojenie k internetu, častokrát bolo potrebné časovo sa prispôsobiť možnostiam žiakov, niektorým žiakom chýbali technické zručnosti, resp. prejavili isté nedostatky pri práci na PC, niektorí žiaci si úlohy navzájom preposielali, strata osobného kontaktu so žiakmi. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, spôsobenú prerušením vyučovania v školách, nebolo možné realizovať skúšku z odbornej spôsobilosti podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., na prácu s vyhradenými elektrickými zariadeniami, ktorá sa týka žiakov, ktorí ukončili 4. ročník v odboroch elektrotechnického zamerania. Naším absolventom bolo umožnené vykonať tieto skúšky v priestoroch školy v náhradnom termíne, a to 19. 6. 2020 absolvovali školenie a 20. 6. 2020 vykonali skúšky.

  Predmetová komisia prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy skonštatovala, že vyučovanie počas mimoriadnej situácie prebiehalo formou webinárov - interaktívny livestream na kanáli YouTube, cez edupage, gmail, živý chat (Meet), prepojenie s webovskými stránkami (krátke videá na YOUTUBE). Žiaci spracovali dištančné projekty v programoch MS Word, Excel, PowerPoint, Dreamweaver, Pascal. Pracovné úlohy boli zadávané cez edupage, gmail, google class, on-line testovanie prebiehalo cez edupage. Najčastejšie používané metódy - motivačné, demonštratívne (zvuky, video), problémové, forma hry, projekty, samostatná práca s prezenčným materiálom, pracovným listom, videom, učebnicou, fixačné metódy na upevňovanie učiva - otázky a odpovede, testy, písomky, domáce úlohy. Triednické hodiny boli vedené cez Facebook aplikáciu Messenger, video hovory, konzultácie so žiakmi formou telefonátov, aj cez skype a messenger videohovory. Žiaci boli stále na začiatku mesiaca informovaní o forme vyučovania, prípadných zmenách. Do dištančného vyučovania sa postupne zapájali, všetci žiaci veľmi dobre, samozrejme našli sa aj takí žiaci, ktorí odignorovali všetky zadania a bolo potrebné komunikovať s rodičmi

  Priebeh dištančného vzdelávania na praktickom vyučovaní sa presunul tiež do prostredia interaktívneho priestoru internetu. Výchovno-vzdelávací proces v odbore grafik digitálnych médií prebiehal online hodinami - zdieľanie videokurzov nakopírovaných do virtuálneho disku GDisk vo vytvorených virtuálnych triedach a individuálneho vzdelávacieho programu školského prostredia GSuite. Tiež bola použitá kooperatívna forma výučby (spolupráca žiakov v rámci skupiny a vytvorenej virtuálnej učebne) individuálne rozhovory so žiakmi prostredníctvom rôznych platforiem: messenger, Google GSuite, chat, telefón. Väčšina žiakov sa rýchlo adaptovala na nové online podmienky a prechod do virtuálneho priestoru. V odbore mechanik počítačových sietí najčastejšie hodiny boli realizované prostredníctvom softvérového programu Skype, kde žiaci mali možnosť priamo komunikovať s vyučujúcim. Bolo to najviac podobné vyučovaniu, ktoré prebieha za bežných podmienok v škole. Vyučujúci žiakom v reálnom čase vysvetľovali a ukazovali konfiguráciu na aktívnych prvkoch počítačovej siete. Bol na to využívaný simulačný program Cisco Packet Tracer. Žiakom prostredníctvom web stránky EduPage boli posielané zadania, ktoré následne mali vypracovať a odoslať na kontrolu. Vždy v prípade nejasností bolo možné konzultovať problémy prostredníctvom emailu (niekedy dochádzalo ku komunikácii aj v neskorých nočných hodinách) alebo aj počas online hodiny. Časť, ktorá je venovaná konfigurácii v prostredí OS Linux bola rovnako realizovaná prostredníctvom Skype, pričom využíval materiály zo stránky Sieťovej akadémie firmy CISCO, NETACAD. Obsah učiva zameraný na Windows Server 2016 bol spracúvaný prostredníctvom videí, ktoré boli publikované na web stránke YouTube. Žiaľ, tu nebolo možné, aby žiaci pracovali spolu s vyučujúcim, pretože im chýbalo softvérové vybavenie. V rámci strojárskych odborov formy výučby počas dištančného vyučovania spočívali prevažne v hromadnom zasielaní učebných textov teórie z danej problematiky, inštruktážnych videí, prezentácií a zadávaní úloh a testov. V strojárskych a elektrotechnických odboroch žiakom budú chýbať najmä praktické zručnosti, ktoré bude treba „docvičiť“ v nasledujúcom školskom roku v rámci odborného výcviku, a to doučovaním, resp. v rámci krúžkovej činnosti.

  Priebežné aj záverečné hodnotenie výkonov žiakov prebiehalo v súlade s kritériami, ktoré si škola stanovila na začiatku mimoriadneho obdobia po prerokovaní v pedagogickej rade. Žiaci boli prostredníctvom e-mailu a webovej stránky školy informovaní o spôsobe hodnotenia. Vyučujúci využívali kombináciu slovného hodnotenia a hodnotenia známkou, čo motivovalo žiakov k zlepšovaniu výkonu. Popritom komunikovali so žiakmi, rodičmi a kolegami, priebežne sa vzájomne informovali o učebných výsledkoch a žiadali nápravu.

  Materiálne aj technické možnosti žiakov aj učiteľov boli na vyhovujúcej úrovni, len ojedinele sa vyskytli prípady, keď žiaci nemali počítač alebo internet. V takom prípade vyučujúci posielali úlohy cez aplikácie v mobile alebo prostredníctvom e-mailu iných vlastníkov. Nevýhodou bola väčšia možnosť nežiaducej spolupráce medzi žiakmi na úkor vzájomnej pomoci a podpory, opakovaného vysvetľovania učiva. Ťažkosti spôsobovala aj nemožnosť kontrolovať časové rozvrhnutie práce a dobu aktívneho učenia sa žiakov zo strany učiteľa.

  Na zasadnutiach predmetových komisií škola venovala zvýšenú pozornosť vypracovaniu opatrení, ktoré majú smerovať vo väčšej miere k opakovaniu učiva prebratého počas mimoriadnej situácie, respektíve dobratiu zameškaného (aspoň prvé dva týždne na začiatku školského roka). Ukazuje sa potreba lepšie technicky zabezpečiť učiteľov (balík Office 365) a zlepšiť digitálne zručnosti učiteľov formou školení (naučiť sa efektívne pracovať s internetovými platformami - práca s Edupage, špeciálne venovaná učiteľom s podobným predmetovým zameraním).

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Ján Holub

  V Prešove 31. 08. 2020

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade 21. 09. 2020

  Vyjadrenie rady školy

  Správa prerokovaná v rade školy 05. 10. 2020

  Rada školy pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 bez pripomienok.

  PaedDr. Magdaléna Semanová

  predsedníčka Rady školy pri SŠ

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove za školský rok 2019/2020.

  PaedDr. Ján Furman

  vedúci odboru školstva