• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o škole

  Názov školySpojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
  Adresa školyĽ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
  Telefón+421 x 517705288
  E-mailinfo@spojenaskola.sk
  WWW stránkahttps://spojenask.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  riaditeľMgr. Ján Holub0914203203riaditel@spojenaskola.sk
  zástupca riaditeľa školyIng. Mária Angelovičová0904993490maria.angelovicova@spojenaskola.sk
  zástupca riaditeľa školyMgr. Božena Lorincová0914298393bozena.lorincova@spojenaskola.sk
  zástupca riaditeľa školyIng. Ladislav Mišík, PhD.0903639667ladislav.misik@spojenaskola.sk
  zástupca riaditeľa školyMgr. Iveta Šebová0903568293zastupca@spojenaskola.sk
  hlavný majster odbornej výchovyIng. Mário Lacko0911169096mario.lacko@spojenaskola.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, meno
  predsedaPaedDr. Magdaléna Semanová
  pedagogickí zamestnanciBc. Jaroslav Knap
   PaedDr. Magdaléna Semanová
  ostatní zamestnanciMgr. Erika Palášthyová
  zástupcovia rodičovDušan Dvorský
   Mgr. Peter Javorský
   Bc. Štefan Kondis
  zástupca zriaďovateľaRNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
   PaedDr. Viera Leščáková
   PhDr. Jozef Lukáč
  zástupca stavovskej org.Ing. Vincent Paľo
  zástupca žiakovTomáš Pončák

  § 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovPrešovský samosprávny kraj
  SídloNámestie mieru 2, Prešov
  Telefón+421517081702
  E-mailskolstvo@vucpo.sk

  § 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

  Činnosť rady školy

  Rada školy

  Počas školského roka 2021/2022 sa zasadnutia rady školy konali prezenčne, ale kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii a zvýšenému počtu výskytu ochorenia COVID-19 a jeho mutácií sa niektoré zasadnutia uskutočnili aj formou per rollam.

  Rada školy (RŠ) sa na svojich zasadnutiach riadila schváleným štatútom RŠ a plánom činnosti. Na prvom zasadnutí bol prijatý Dodatok č. 1, ktorý upravuje čl. 6 Pravidlá rokovanie rady školy o bod (10) - Zabezpečenie hlasovanie per rollam. V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnili 3 zasadnutia. Na svojich zasadnutiach prerokovala a venovala sa nasledujúcemu programu:

  13. 10. 2021 - prezenčne

  - voľba podpredsedu rady školy

  - Štatút rady školy

  - Počty žiakov v školskom roku 2021/2022 a plán pre školský rok 2022/2023

  - Záverečnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  - Plán práce Spojenej školy pre školský rok 2021/2022

  - Projekty

  - Ekonomická situácia školy

  14. 2. 2022 - per rollam

  - Správu o hospodárení za rok 2021

  - Rozpočet na rok 2022

  - Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2022/2023 a 2023/2024

  13. 6. 2022

  - Návrh počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku

  - Informácia o prijímacích skúškach

  - Projekty

  Funkčné obdobie rady školy sa skončilo dňom 20.5.2022, a preto v mesiaci máj 2022 prebehli na škole voľby nových členov:

  2 zástupcov pedagogických zamestnancov školy

  1 zvolený zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy

  3 zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy

  1 zástupca žiakov

  Zriaďovateľ listom oznámil škole ním delegovaných štyroch svojich zástupcov ako členov Rady školy.

  Dňa 13.6.2022 za konalo ustanovujúce zasadnutie, na ktoré boli pozvaní noví členovia rady školy. Na ustanovujúcom zasadnutí bol zvolený nový predseda a podpredseda rady školy.

  Pedagogická rada

  V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo 8 zasadnutí, na ktorých boli prerokované:

  30. 9. 2021

  - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.

  - Schválenie plánu práce školy na školský rok 2021/2022

  - Počet tried a žiakov v nasledujúcom školskom roku

  - Krúžková činnosť školy v školskom roku 2021/2022

  - Smernica o praktickej časti odbornej zložky

  15. 11. 2021

  - Výchovno-vzdelávacie výsledky za 1.štvrťrok - hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov

  - Maturita 2022

  - Krúžková činnosť

  - Dištančné vzdelávanie

  - Triedne aktívy

  24. 1. 2022

  - Výchovno-vzdelávacie výsledky za 1.polrok - hodnotenie prospechu, dochádzky a správania žiakov

  - Aktualizácia ŠkVP

  - Vzdelávacie poriadky

  - Prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023

  20. 4. 2022

  - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 3. štvrťrok školského roka 2021/2022

  - Prijímacie skúšky - organizačné pokyny

  - Maturitné skúšky - PČOZ a ÚFIČ

  - KOŽaZ

  18. 5. 2022

  - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 4. ročníka gymnázia za 2. polrok školského roka 2021/2022

  20. 5. 2022

  - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 4. ročníka SOŠ za 2. polrok školského roka 2021/2022

  8. 6. 2022

  - Návrh počtu žiakov 1.ročníka pre školský rok 2023/2024

  - Informácia o maturitných skúškach

  - Informácia o prijímacích skúškach

  - ŠkVP

  - Neformálne vzdelávania a aktualizačné vzdelávania

  - Organizácia konca školského roka

  27. 6. 2022

  - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 2. polrok školského roka 2021/2022

  Rodičovská rada

  Spoluprácu školy s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov zastrešuje občianske združenie Rodičovské združenie pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove. Členmi Rodičovskej rady sú zástupcovia rodičov jednotlivých tried.

  Rodičovská rada sa v priebehu roka zišla päťkrát.

  Spoluprácu školy s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov zastrešuje občianske združenie Rodičovské združenie pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove. Členmi Rodičovskej rady sú zástupcovia rodičov jednotlivých tried. Riadením občianskeho zduženia je poverený výkonný výbor, ktorý pracoval v nasledovnom zložení:

  predseda - Petronela Kolibábová, podpredseda - Mária Demeková, Koordinátorom pre spoluprácu s rodičmi je Mgr. Erika Palášthyová. Rodičovská rada sa v priebehu roka zišla dvakrát.

  09. 09. 2021 na triednych aktívoch bola predložená

  - Správa o hospodárení RZ za šk. rok 2020/2021

  - Návrh rozpočtu a čerpania fin. prostriedkov na šk. rok 2021/2022

  - Schválenie príspevku ZRPŠ vo výške 25 eur

  Boli zvolení triedni dôverníci/zástupcovia z jednotlivých tried do Rodičovskej rady

  09. 09. 2021 bola vypracovaná správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia a čerpania finančných prostriedkov nášho RZ, ktorá bola odsúhlasená predsedom revíznej komisie Ingrid Kostelíkovou.

  Predseda RZ Petronela Kolibábová bola oboznámená so správou z revíznej komisie a odsúhlasila správu o činnosti RZ za rok 2020/2021.

  26. 10. 2021 zasadla Rodičovská rada, program:

  - Správa o činnosti RR za rok 2020/2021

  - Voľby predsedu a výboru RR

  - Zhodnotenie triednych aktívov

  - Plán rozpočtu RZ na rok 2021/2022

  Boli zvolení členovia výboru:

  Výkonná rada predseda: Petronela Kolibábová

  Podpredseda: Mária Demeková

  Hospodár: Mgr. Erika Palášthyová

  Revízna komisia predseda: Ingrid Kostelníková

  Člen: Mgr. Lenka Malíková

  Člen: Eva Pavlíková

  Stravovacia komisia predseda: Andrea Mikušová

  Člen: Zuzana Ambrózyová

  Člen: Barbora Petruňková

  Štatutárni zástupcovia predseda: Petronela Kolibábová

  Podpredseda: Mária Demeková

  Hospodár: Mgr. Erika Palášthyová

  26.11.2021 hospodár Mgr. Erika Palášthyová zaregistrovala RZ do zoznamu prijímateľov 2 % z dane.

  Žiacka školská rada

  Funkciu predsedu zastával Samuel Švec. Koordinátorom pre spoluprácu so žiakmi je Mgr. Juraj Beňačka. Žiacka školská rada zasadala pravidelne každý mesiac. V septembri sme sa zapojili do finančnej zbierky Biela pastelka a Úsmev ako dar. Žiaci zo ŽŠR v priestoroch školy a v centre Prešova zbierali finančné príspevky.

  V októbri sme sa zúčastnili kick off seminára organizovaný PSK

  Na Halloween sme tento rok sme pre žiakov usporiadali súťaž - Najstrašidelnejšie rúška. Cieľom bolo kreatívne vyzdobiť svoje rúška, odfotografovať sa a označiť školu v „story“ na platforme Instagram. Žiaci boli veľmi spokojní a účasť prekročila očakávania pravdepodobne aj z toho dôvodu, že v spolupráci s vedením školy sme vymysleli školského žolíka, ktorého žiak môže použiť v prípade skúšania, či domácej úlohy. Zorganizovali sme aj e-sporotový turnaj v hre NHL 2021, ktorého sa zúčastnili žiaci z celej školy. Keďže sa jednalo o halloweenský turnaj, účastníci museli prísť v maskách.

  November sa niesol v znamení odborného seminára pre členov žiackych školských rád z celého Prešovského kraja.

  V decembri na sv. Mikuláša sme zorganizovali rôzne zábavné aktivity.

  V marci pri príležitosti svetového deň Downovho syndrómu sa žiaci ŽŠR zapojili do ponožkovej výzvy. Zaujímavé fotografie boli zdieľané v udalostiach, na platforme Instagram Spojenej školy.

  V apríli pred veľkonočnými sviatkami ŽŠR organizovala akciu s názvom Hurá do pátrania. Žiaci mohli pomocou indícií, ktoré boli updateované na platforme instagram, hľadať čokoládové vajíčka, ktoré boli poskrývané po celej škole.

  V máji sme sme si pripomenuli Deň mlieka. ŽŠR vypracovala kvíz na túto tematiku a každý, kto tento kvíz absolvoval, mohol ochutnať rôzne druhy mlieka, od klasického, po ovsené, kokosové, mandľové, ...

  V júni žiaci ŽŠR pomáhali organizovať športový deň v športovej hale našej školy. Koncom júna na zasadnutí ŽŠR vyhodnotila svoju činnosť.

  Predmetové komisie

  PaedDr. Jana Kupcová, PhD. - PK všeobecnovzdelávacích predmetov

  Ing. Katarína Sániková - PK odborných predmetov

  Ing. Ján Čelovský - PK odbornej výchovy pre strojárstvo

  Mgr. Jakub Smolko - PK odbornej výchovy pre elektrotechniku a polygrafiu

  Predmetové komisie na svojich zasadnutiach prijali opatrenia smerujúce ku skvalitneniu vyučovania: plnenie učebných plánov a učebných osnov, metódy hodnotenia a sebahodnotenia, príprava prijímacích skúšok, maturitných skúšok.

  § 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 527

  Počet tried: 30

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakov
  I.A17
  I.B21
  I.C28
  I.D29
  I.E10
  I.E10
  II.B30
  II.C8
  II.C10
  II.C10
  II.D29
  II.E12
  II.E11
  II.F10
  III.B30
  III.C12
  III.C9
  III.C8
  III.D29
  III.E18
  III.F28
  IV.A12
  IV.B30
  IV.C11
  IV.C12
  IV.C6
  IV.D23
  IV.E9
  IV.E14
  IV.F26

  § 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP56235623
  DPP2121
  Znížený úväzok5353
  ZPS5151
  Na dohodu 17 17

  § 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 3333
  majstrov odbornej výchovy 2121
  školský psychológ 11
  špeciálny školský pedagóg 11
  spolu 5656

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  I.BFYZ0,5
  I.CFYZ0,5
  1.DFYZ2
  II.CFYZ0,5
  II.FFYZ1
  III.CFYZ0,5
  IV.CFYZ0,5
  III.FEKO1
  IV.BEKO1
  IV.CEKO1
  IV.DEKO1
  IV.EEKO1
  IV.FEKO1

  § 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažepočet žiakovokresné kolokrajské kolo
  cezpoľný beh4  
  turnaj o pohár Dekana FVT TUKA10  

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Škola sa na verejnosti prezentuje prostredníctvom:

  - webovej stránky ww.spojenask.edupage.org

  - webovej stránky www.spojenaskola.sk

  - facebook Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

  - instagram

  - informácie o možnostiach štúdia a aktivitách školy sú tiež uverejňované v regionálnych novinách a v televízii - Prešovský Korzár

  V septembri 2021 pripravili vyučujúce cudzích jazykov spolu so žiakmi Svetový deň jazykov. Žiaci mali možnosť preskúšať si svoje vedomosti v kvíze o reáliách krajín EÚ a ochutnať niektoré ich špeciality.

  23. a 24. 9. 2021 v rámci celomestskej akcie Prešov číta rád sa uskutočnili besedy so spisovateľmi Rastislavom Puchalom pre 2. E a 3. B a s Tomášom Strakom pre 1. D o novom smere poézie slam poetry.

  1. 10. 2021 v spolupráci s TUKE FMMR sme zorganizovali prednášku na tému Ako získať zlato zo svojho smartfónu. Prednáška prebiehala v online priestore cez aplikáciu Microsoft Teams a zúčastnilo sa na nej 31 žiakov 4. ročníka. Najzaujímavejšou časťou prednášky bol predvedený experiment získania zlata pomocou chemických reakcií, ktorý žiakov veľmi zaujal.

  V rámci Erasmus Days dňa 14. 10. 2021 sa 20 žiaci zapojili do akcie Do školy na bicykli a 15. 10. 2021 sa 80 žiaci zúčastnili na úprave okolia Kalvárie a na zbere odpadu.

  Hodnotné podujatie zamerané na zdravú výživu mladých ľudí bolo spojené s ochutnávkou jedál a výstavkou zdravých produktov.

  15. 10. 2021 sa uskutočnili aktivity na podporu prevencie v oblasti látkových závislostí v 1. ročníku organizované n. o. Trojlístok.

  27. 10. žiaci súťažili o najkrajšiu halloweenskú masku a zodpovedali kvízové otázky. Najlepší boli odmenení vecnými cenami.

  2 žiaci našej školy B. Bors a E. Germuška zo 4. F sa v októbri 2021 zúčastnili na on-line diskusii simulovaného Európskeho parlamentu, na ktorom rokovali o aktuálnych problémoch mladých ľudí.

  V dňoch 8. - 12. 11. 2021 sa zapojili žiaci našej školy do súťaže i BOBOR (11 žiakov v kategórii Senior a 23 žiaci v kategórii Junior). Najúspešnejším bol žiak z 1. E, ktorý sa stal aj úspešným riešiteľom celoslovenského kola.

  23. 11. - 25. 11. 2021 sa uskutočnilo na našej škole krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve a elektrotechnike.

  V novembri žiaci našej školy súťažili o najlepšieho angličtinára Best in English.

  27. januára 2022 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov.

  Na počesť obetí holokaustu Nezabudneme! bol žiakom 2. D premietnutý film Porcelánový nosorožec a následne sa uskutočnila diskusia k filmu.

  Vo februári sa zapojili žiaci našej školy do medzinárodného herného turnaja Stredoškolská ešportová liga. Koordinátorka SOČ zorganizovala školské kolo súťaže SOČ, ktorého sa zúčastnilo 8 žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií a 1 žiak odboru mechatronik. Žiaci predstavili svoje súťažné práce formou prezentácií. Na krajskú prehliadku SOČ nepostúpila tento školský rok ani jedna práca.

  V marci sme uskutočnili zbierku učebných pomôcok na výtvarnú výchovu a finančnú zbierku pre ukrajinské deti postihnuté vojnou.

  11. 3. 2022 sa uskutočnilo stretnutie vyučujúcich všeobecnovzdelávacích predmetov so špeciálnou pedagogičkou. Rokovali o plánoch žiakov so ŠVVP a o školskej integrácii. Vyučujúci pripravili konkrétne ciele a úlohy, ktoré budú so žiakmi v priebehu polroka realizovať.

  18. 3. 2022 sa žiaci 1. ročníka zapojili do Ekoolympiády - online vedomostnej hry pod záštitou UNESCO, týkajúcej sa klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia.

  23. 3. 2022 sa konala Olympiáda kritického myslenia. Prebiehala online a žiaci ju vypracovávali v priebehu 4 hodín. Zúčastnili sa žiaci z tried 1.D, 2.E, 2.D, 4.C.

  29. 3. 2022 sa žiaci 3. F zapojili do inovatívneho workshopu Kreatívne myslenie využívané Generáciou Z, v ktorom si osvojili techniky kreatívneho myslenia.

  13. 4. 2022 sa konal halový turnaj vo futbale. Zvíťazila 4. A a hneď za ňou družstvo 1. D. Športové akcie sa uskutočnili aj 6. 4. 2022, žiaci si vyskúšali silu v pretláčaní na podujatí Silná ruka. V 4 váhových kategóriách súťažilo 25 žiakov, do okresného kola postúpili 11 žiaci. V dňoch 9. 4. - 22. 4. 2022 si žiaci preskúšali jazykové a technické zručnosti zo svojho odboru na študijnom pobyte v Dubline (Írsko) v rámci projektu Erasmus+.

  3. 5. 2022 sa konal Čitateľský maratón, do ktorého sa aktívne zapojili 45 žiaci zo 7 tried. Riešili literárny kvíz, zhotovili si masky literárnych postáv, čítali úryvky zo slovenskej literatúry a anglickej poézie a tvorili haiku. Najaktívnejší boli odmenení vecnými cenami.

  8. 5. 2022 navštívili žiaci 2. D Múzeum obetí komunizmu v Košiciach, absolvovali interaktívny workshop a prezreli si aj samizdatovú knižnicu.

  9. 5. 2022 navštívili žiaci 3. D spolu s triednou učiteľkou Energoland. Žiak 3.D triedy obsadil 2. miesto v projekte Energokraft. Zhotovil model nízkoemisnej elektrárne, pri projekte strávil dovedna 130 hodín.

  12. 5. sa uskutočnila súťaž v písaní na počítači Rýchle prsty. Najúspešnejší sa potešili z vecných cien. V ten istý deň sa konal futsalový turnaj o Pohár dekana Sjf TU v Prešove, v ktorom naša škola obsadila 1. miesto.

  Dňa 30. 5. 2022 sa 1.A a 2.E trieda zúčastnili na exkurzii v Ružomberku, kde navštívili Katolícku univerzitu. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa informácie o nelátkovej závislosti (závislosť od internetu) s Mgr. Jurajom Holdošom - vyskúšať si, ako často sa využíva internet. Žiaci, ktorí trávili najviac času mimo internetu, získali aj drobnú odmenu. Nahliadli aj do miestnosti, kde spoza jednosmerného skla študenti pozorujú psychologické sedenia, zistili, na čo sa používa EEG Biofeedback a detektor lží. Zúčastnili sa aj na prednáške o sociálnych médiách. Akciu pripravil školský psychológ.

  2. 6. 2022 navštívila 1. C trieda Americké centrum v Košiciach - moderný a technologicky vybavený priestor pre vzdelávanie, tvorenie a spájanie ľudí. Koordinátorka si pre žiakov pripravila tematickú prednášku, kvíz a aj technologickú aktivitu - 3D tlač, aktivitu s mico:bitmi. Dozvedeli sa informácie o študijnom pobyte v USA.

  Pod záštitou Ing. Rudolfa J. M. Bosaka, prezidenta spoločnosti - žiaci 1. B navštívili vernisáž výstavy s názvom Michal Bosak - európsko-americký filantrop a bankár, ktorou nás profesionálne odborne osobne sprevádzal Ing. Rudolf J. M. Bosak. Dozvedeli sa o živote a plánoch podnikateľa a finančníka. Prezreli si Bosákov dom, kde je dnes Knižnica P. O. Hviezdoslava.

  V rámci hodín ETV dňa 13. 6. 2022 navštívili žiaci 2. ročníka spolu s vyučujúcou Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Najviac ich zaujali umelecké artefakty a sakrálne predmety.

  14. 6. 2022 žiaci športovali v Sabinove na súťaži stredoškolákov s medzinárodnou účasťou Pentapolitana v netradičných disciplínach. Družstvo chlapcov 3. F obsadilo pekné 5. miesto. V júni sa 73 žiakov zúčastnilo školskej vedomostnej súťaže z elektrotechniky pod názvom Elektrotechnika hrou v prostredí Alf. Úspešní riešitelia získali vecné ceny. dňa 14. 6. 2022 vyučujúca strojárskych predmetov pripravila súťaž v strojníctve. Súťažili žiaci 3. ročníka odboru mechanik mechatronik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ktorí odpovedali na otázky z dôležitých oblastí strojárstva, ktoré vedomosti nadobudli počas štúdia.

  Počas viacerých rokov sa vybraní žiaci zapojili do aktivít o Cenu Vojvodu z Edinburgu (DofE). V tomto školskom roku realizovali kvalifikačnú expedíciu v teréne. Na vyšší stupeň postúpil žiak 3. F triedy.

  Oživením vyučovania boli aj netradičné hodiny ANJ (Anglické zvyky a obyčaje) a SJL (Analýza diela M. Kukučína Dom v stráni).

  Počas školského roku mali možnosť žiaci absolvovať doučovanie na odbornom výcviku, - Elektronika v praxi a Elektrické zariadenia (spájkovanie, osadzovanie DPS).

  § 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

  Projekty

  V školskom roku 2021 - 2022 boli Spojenou školou realizované tieto projekty:

  A. Krátkodobé projekty

  Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave - Prepojenie CAD a CNC pomocou CAM nadstavby - rozvojový projekt na rozšírenie kompetencií žiakov v strojárskych odboroch o vedomosti a zručnosti potrebné pre prechod od CAD systémov a klasického CNC programovania ku priamemu prenosu nakresleného výrobku do programovacieho jazyka stroja.

  Akvapónia - projekt, ktorý má viesť k dôležitým klimatickým opatreniam v obci a v mestách. Zapojili sme sa do projektu dažďovej vody

  a chovu rýb v priestoroch školskej záhrady

  Záhrada, ktorá učí - rozvojový projekt na podporu environmentálnej výchovy žiakov.

  Spolu úspešnejší 2 - vďaka finančnej podpore ministerstva školstva sme mohli zrealizovať doučovanie, ktoré sa ukázalo ako dobrý „doplnok“ k vyučovaniu, ktorý pomohol žiakom zdokonaliť si vedomosti, schopnosti, v istej miere dobehli zameškané učivo. Týmto spôsobom sa zmiernili dôsledky pandémie na školské výsledky, pretože žiaci mali možnosť mimo vyučovania precvičovať, dobehnúť učivo s doučujúcim učiteľom. Projekt bol veľkým prínosom na zotieranie rozdielov medzi jednotlivými žiakmi, ktoré vznikli aj v dôsledku koronakrízy, čím sa vytvorili podmienky pre zvládnutie učiva vo vyšších ročníkoch. Žiaci našej školy mali možnosť doučovať sa v anglickom jazyku.

  Letný tábor Gaming smart camp -12. 7. až 16. 7. 2022 žiaci si vyskúšali programovanie s robotickými stavebnicami Lego Mindstorm, oboznámili sa so základmi programovania a elektroniky pomocou stavebníc MicroBit, tiež zapájali elektrické obvody pomocou stavebnice Voltík. Na 3D tlačiarni si vytvorili 3D model, prakticky si vyskúšali CNC sústruh a zhotovili súčiastku pod pedagogickým dozorom. Na jeden deň sa stali scenáristi, pracovali s grafickými softvérmi a plnili svoj vlastný YouTube. Pomocou aplikácie Actionbound a skenovania QR kódov získali o škole nové informácie zaujímavou formou. Letného tábora sa zúčastnilo 19 žiakov 7. a 8. ročníka základných škôl. Letný tábor Gaming smart camp sa uskutočnil v rámci implementovaného Národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.

  B. Dlhodobé projekty

  Projekt IROP - Zvyšovanie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní. Projekt je zameraný na.

  - Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia

  - Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie počtu žiakov prostredníctvom zlepšenia a skvalitnenia priestorových podmienok. Zrealizovala sa komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v dielňach praktického vyučovania, vybudovala sa nová učebňa CNC a nakúpila sa CNC technológia.

  Vytvorenie podmienok pre uplatnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - projekt je zameraný na pomoc mladým ľuďom uspieť v živote. Žiaci si sami stanovujú cieľ súčasne v troch oblastiach: šport, dobrovoľníctvo, talent a mentor sleduje plnenie týchto cieľov v priebehu 6 mesiacov. Tento projekt prispieva k osobnému rastu žiakov, rozvíja vytrvalosť, vedie k dobrovoľníctvu a k pozitívnemu pohľadu na vlastnú budúcnosť.

  Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Tento rok 28 žiakov a 5 učiteľov v rámci projektu Mechanik počítačových sieti na Slovensku a v zahraničí zúčastnili sa pobytu v Španielsku. Žiaci nadobudli nové sociálne a odborné kompetencie praktickou prípravou v zahraničných firmách. Okrem odbornej prípravy mali žiaci bohatý kultúrny program, kde aktívne spoznávali kultúru španielsky hovoriacich krajín.

  Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania - vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t. j. Testovanie 9 a Maturita), ako aj zavádzanie elektronického testovania v škole.

  IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie - Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Vzdelávania sa zúčastnili viacerí majstri školy, zamerali sme sa na vytvorenie CISCO akadémie v našej škole.

  Catching-up Regions - reforma odborného vzdelávania - zosúladenie existujúcej ponuky odborných študijných programov stredných škôl s potrebami trhu práce v PSK podporované Svetovou bankou. Do tohto projektu bolo vybraných 5 škôl z PSK, ktoré majú byť vzorovo vybavené pre potreby vyučovania a náboru žiakov.

  § 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekcia.

  § 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

  Materiálno-technické podmienky

  Projektová kapacita školy je 700 žiakov. Po stavebných úpravách a dostavbe telovýchovného zariadenia v roku 1992 je kapacita školy 850 žiakov.

  Všetky priestory Spojenej školy prešli rozsiahlou rekonštrukciou v čase od 1. 6. 2009 do 30. 5. 2010.

  Kapacita teoretického vyučovania je 600 žiakov. Pre potreby teoretického vyučovania slúži 36 tried, z toho 12 odborných učební (učebňa chémie a biológie, 2 jazykové učebne, 5 učební informatiky a výpočtovej techniky, učebňa merania v strojárstve a PLC techniky, 2 multimediálne učebne, elektrolaboratórium).

  Máme vytvorené vynikajúce podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy a športovej prípravy, pretože škola má veľkú telocvičňu s hľadiskom pre 400 divákov, posilňovňu. Z uvedeného dôvodu je jednou z organizačných zložiek školy športové gymnázium.

  Kapacita praktického vyučovania je 270 pracovných miest. Všetky pracovné miesta sú vybavené podľa normatívov zodpovedajúcim príslušnému študijnému odboru.

  Na veľmi dobrej úrovni máme aj dve dielne pre študijný odbor mechanik mechatronik, ktoré sú vybavené CNC strojmi a PLC technikou. V budove praktického vyučovania je aj zváračská škola pre zváranie elektrickým oblúkom a pre zváranie v ochrannej atmosfére CO2. Škola má aj zvárací robot od firmy ABB.

  Na dobrej úrovni sú aj štyri dielne pre mechanika počítačových sietí.

  V Spojenej škole, organizačná zložka SOŠ technická, pripravujeme žiakov pre elektrotechnické, strojárske profesie, pričom v jednotlivých odboroch aplikujeme IKT s podporou týchto programov: EAGLE Profesionál, SOLID EDGE, AUTOCAD, INTYS a ďalšie. Využívame PLC automaty od firiem Mitsubishi, Telemechanika, Siemens a máme aj tri simulátory Heidenheim na programovanie CNC strojov.

  Dňa 12. februára 2016 sme získali rozhodnutie používať označenie našej strednej odbornej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie (ďalej len COVaP) od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

  Pre zabezpečenie prevádzky školy a výchovnovzdelávacieho procesu slúžia tieto priestory:

  1. Budova teoretického vyučovania

  2. Dielne praktického vyučovania

  3. Administratívna budova

  4. Jedáleň s výdajňou stravy

  5. Sociálno-prevádzková budova

  6. Telocvičňa

  7. Kotolňa

  8. Asfaltové ihrisko

  1. Budova teoretického vyučovania - slúži pre teoretické vyučovanie žiakov Spojenej školy, ktorá je rozpočtovou organizáciou a má dve organizačné zložky:

  A. Stredná odborná škola technická (SOŠT) - 21 tried

  B. Športové gymnázium - 1 trieda

  Budova je trojpodlažná, pričom na každom poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre chlapcov aj pre dievčatá. V budove je 19 klasických učební a 3 odborné učebne. Vykurovanie budovy je centrálne a budova je napojená na mestský vodovod. Je zabezpečené pravidelné upratovanie a žiaci majú šatne.

  Pôdorysné rozmery budovy sú: 64,15 m x 11,1m.

  Kapacita budovy je 500 žiakov v jednej zmene.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2010. V roku 2015 boli v budove školy zrekonštruované sociálne zariadenia a v roku 2016 bola vymenená dlažba na schodišti.

  V roku 2017 sme vymenili osvetlenie na I. poschodí za LED svietidla.

  2. Dielne praktického vyučovania - budova slúži pre odborný výcvik žiakov Spojenej školy - SOŠT. Je to prízemná budova (hala), v ktorej sa nachádza 27 dielní praktického vyučovania s plochou 2750 m2. Pôdorysné rozmery budovy sú: 73 m x 49 m. Využívame len polovicu tejto budovy z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a zmeny štruktúry študijných odborov. Z dôvodu poklesu záujmu o strojárske odbory, došlo k zmene štruktúry odborov, a tým bolo možné presunúť praktické vyučovanie do sociálno-prevádzkovej budovy. Problém vysokej energetickej náročnosti sme vyriešili tak, že sme v rámci regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania, vypracovali projekt na zateplenie obvodového plášťa budovy, výmenu okien a zníženie podhľadu. Tento projekt bol zrealizovaný v roku 2010.

  3. Administratívna budova - je spojená s budovou teoretického vyučovania. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom 36 m x 13 m. Na prízemí budovy sa nachádzajú šatne pre žiakov teoretického vyučovania, vrátnica a jedna učebňa. Na poschodí sú tri odborné učebne, kancelárie pre administratívnych pracovníkov a zubná ambulancia s čakárňou. Na každom poschodí je sociálne zariadenie. Budova je centrálne vykurovaná a pripojená na mestský vodovod.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2010.

  4. Jedáleň s výdajňou stravy - je to jednopodlažná budova s pôdorysom 18,5 m x 43 m. Na prízemí budovy sa nachádza bufet pre žiakov a zamestnancov školy, šatne pre žiakov odborného výcviku a skladové priestory. Na poschodí je jedáleň s výdajňou stravy, sklady a štyri odborné učebne. Stravu dovážame zo Súkromnej školskej jedálne n. o. v Prešove. Výdaj stravy zabezpečuje zamestnankyňa dodávateľskej organizácie. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2011.

  5. Sociálno-prevádzková budova - je to dvojpodlažná budova s pôdorysom 73,5 m x 11,5 m. V budove sú umiestnené dielne praktického vyučovania pre elektroprofesie, mechanika počítačových sietí, grafika digitálnych médií, CNC stroje, dielňa pneumatiky a elektropneumatiky a elektrotechnické laboratórium. Spolu je tam 15 dielní praktického vyučovania. Ďalej sú tam kancelárie pre pracovníkov zabezpečujúcich praktické vyučovanie žiakov. Na každom poschodí je sociálne zariadenie. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2009.

  6. Telocvičňa - je to prízemná budova s pôdorysom 42,5 m x 36 m. Samotná telocvičňa má rozmery 42 m x 24 m. Pri telocvični sú štyri šatne so sociálnym zariadením. Nad šatňami je hľadisko s kapacitou 400 divákov. Ďalej sú tam kabinety pre učiteľov TSV, strojovňa pre vzduchotechniku, výmenníková stanica pre ohrev vody a osobitné sociálne zariadenie pre divákov. Telocvičňa, šatne, kabinety a sociálne zariadenie sú napojené na vzduchotechniku. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod. V júli 2012 bola opravená strecha nad šatňami telocvične. V roku 2014 prešli šatne a sociálne zariadenia v telocvični rekonštrukciou.

  V októbri 2017 bola uskutočnená rekonštrukcia elektrickej inštalácia telovýchovného zariadenia a vymenené osvetlenie telocvične za LED svietidla, čím sa dosiahla úspora elektrickej energie okolo 50 %.

  7. Kotolňa - je to prízemná budova s pôdorysom 30m x 19 m. Pri kotolni je transformátor rozvodňa. V kotolni je umiestnený plynový kotol Viesman, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2016. Prevádzka kotolne je automatická s občasným dohľadom. Prevádzku zabezpečujú kuriči, ktorí sú zároveň vrátnikmi. V kotolni je umiestnené zariadenie na úpravu vody, ktoré je tiež automatické. Súčasťou kotolne je miestnosť pre kuričov, sprchy a sociálne zariadenie. Budova je napojená na mestský vodovod.

  8. Asfaltové ihrisko - má rozmery 28 m x 17,8 m. Slúži na nácvik volejbalu a basketbalu a v zimných mesiacoch na ňom zvykne byť ľadová plocha.

  Získali sme CNC brúsku BSKU 16 CNC v hodnote 78 000 €, ktorú sme zakúpili za združené prostriedky (40 000 € zriaďovateľ a 38 000 € Spinea s.r.o.).

  V súvislosti s regionálnymi potrebami PSK sme dňa 23. 11. 2015 podpísali spolu s našim zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom Dohodu o spolupráci za účelom vytvorenia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) s významným zamestnávateľom v regióne firmou SPINEA, s. r. o. Dňa 12. februára 2016 sme získali rozhodnutie o možnosti používať označenie našej strednej odbornej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V spolupráci s firmou SPINEA, s. r. o. máme vypracovaný Akčný plán aktivít centra.

  Máme akreditáciu vzdelávacieho programu Programovanie CNC strojov v rozsahu 110 hodín. Doteraz sme realizovali štyri preškoľovania nezamestnaných pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.

  Dňa 06. 07. 2018 sme dostali potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum v rozsahu 400 hodín. V školskom roku 2020/2021 sme zrealizovali jeden kurz. V júni sme získali akreditáciu vzdelávacieho programu Obrábanie základnými konvenčnými metódami (sústruženie, frézovanie).

  § 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

  Úspechy a nedostatky

  SWOT analýza Spojenej školy

  Spojená škola má dlhoročnú tradíciu, jej história sa začala písať v roku 1958 a dlhodobo sa venuje príprave mládeže na povolanie v oblasti strojárstva a elektrotechniky a zároveň plní funkciu cvičnej školy, pretože spolupracuje s vysokými školami v Prešove v oblasti súvislej pedagogickej praxe.

  Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie. Je zapojená do duálneho vzdelávania a má podpísaných vyše 20 zmlúv o vzájomnej spolupráci so zamestnávateľmi. Na škole bol zriadený poradný zbor, ktorý je tvorený personálnymi riaditeľmi zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania.

  Silné stránky školy (strenghts)

  - 100 % kvalifikovanosť skúsených pedagogických pracovníkov

  - vysoká kreativita, flexibilita a ochota pedagogických pracovníkov pracovať nad rámec bežných povinností a neustále sa vzdelávať

  - škola sa nachádza v peknom a tichom prostredí na okraji mesta

  - do školy je dobrá dostupnosť MHD

  - škola má vyše 60-ročnú tradíciu

  - všetky budovy slúžiace pre vzdelávanie žiakov prešli rozsiahlou rekonštrukciou (vymenené okná, zateplené nové fasády budov, nový nábytok, v dielňach OV znížený podhľad)

  - výborné podmienky pre telesnú výchovu a športové aktivity po vyučovaní

  - využívanie IKT na vyučovacích hodinách, (v každej triede je notebook pripojený na internet a dátový projektor)

  - realizovanie vyučovacích hodín s pomocou interaktívnej tabule (v 12-tich triedach)

  - podpora tvorivosti žiakov zo strany pedagogických pracovníkov

  - stimulácia rozvoja profesijných záujmov žiakov formou krúžkovej činnosti a zapájania žiakov do súťaží odborných zručností, SOČ a ZENIT

  - dobrá spolupráca vedenia školy s Radou školy, rodičmi žiakov a zamestnávateľmi

  - možnosť stravovania sa v školskej jedálni

  - dlhoročná zahraničná spolupráca (Poľsko, Česká republika, Ukrajina)

  - ERASMUS+

  - snaha vedenia školy o vytvorenie dobrej klímy pre zamestnancov aj žiakov

  - prepojenie teórie s praxou, vlastné dielne pre praktické vyučovanie, spolupráca so zamestnávateľmi

  - vysoká miera podávania aj realizácie projektov

  - dostatok finančných prostriedkov na prevádzku a postupný rozvoj školy (po rekonštrukcii budov)

  - škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie

  - nízke percento nezamestnaných absolventov školy

  Slabé stránky školy (weaknesses)

  - prefeminizovaný učiteľský zbor

  - rôzna individuálna výkonnosť členov pedagogického zboru

  - pomalé zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu zo strany pedagogických zamestnancov

  - priemerná vedomostná úroveň prijímaných žiakov

  - veľké percento dochádzajúcich žiakov

  - nepravidelná dochádzka žiakov na vyučovanie a problémy v správaní

  Vonkajšie vplyvy

  - klesajúci počet žiakov 9. ročníka schopných študovať technické odbory

  - negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty mládeže

  - rýchlo sa meniace zákony (s každým volebným obdobím), ktoré zvyšujú byrokraciu v školstve

  - nedostatočné finančné aj morálne ocenenie práce pedagogických pracovníkov

  - nezáujem o učebné odbory

  Príležitosti, šance (opportunities)

  - Spojená škola má dve organizačné zložky: gymnázium a SOŠ technickú

  - máme širokú ponuku študijných a učebných odborov

  - škola má vlastný vzdelávací program

  - prepracovaná propagácia školy na verejnosti v spolupráci so zamestnávateľmi

  - možnosť využívania mimorozpočtových finančných zdrojov (prostriedky ESF, ERDF, dary od firiem a rodičov)

  - internetová žiacka knižka, rýchla a účinná kontrola pre rodičov

  - dochádzkový systém

  - možnosť zapojiť sa do celoživotného vzdelávania

  - dlhoročná aktívna spolupráca so zamestnávateľmi

  - možnosti získania certifikátov zvyšujúcich uplatnenie absolventov na trhu práce

  Obavy, riziká (threats)

  - demografický pokles populácie

  - narastajúci počet stredných škôl

  - spájanie odborov v dôsledku poklesu počtov prijímaných žiakov

  - narastajúca byrokracia pri implementácii projektov

  - negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty žiakov

  § 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 27

  § 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

  Prijatí žiaci

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 269/10d

  Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0/ 0

  Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 136/ 0 d

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 136/ 0 d

  Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2022: 136/0 d


   SOŠ
  prihlásení269
  prijatí136

  § 2. ods. 4 c SŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole

  Prihlášky na SŠ

  Prijímacia komisia postupovala podľa Kritérií pre prijatie uchádzačov na denné štúdium pre školský rok 2022/2023, ktoré boli prerokované v pedagogickej rade per rollam dňa 24. 01. 2022. Bolo prijatých 269 prihlášok, z toho 44 uchádzačov malo dvojitý záujem.

  § 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

  Prijímacie skúšky


  ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV PO 1 . KOLE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

  PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

   

   

  Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

  študijný odbor

  plán prijatia

  počet zapísaných žiakov

   

  voľné miesta

  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

  28

  28

  0

  2679 K mechanik mechatronik

  40

  40

  0

  2682 K mechanik počítačových sietí

  28

  28

  0

  2697 K mechanik elektrotechnik

  40

  40

  0

  Spolu

  136

  136

  0

   

   

  § 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A2679 K mechanik mechatronik 
  I.B2679 K mechanik mechatronik 
  I.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  I.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  I.E2682 K mechanik počítačových sietí 
  I.E2697 K mechanik elektrotechnik 
  II.B2679 K mechanik mechatronik 
  II.C2411 K mechanik nastavovač 
  II.C2679 K mechanik mechatronik 
  II.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  II.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  II.E2682 K mechanik počítačových sietí 
  II.E2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  II.F2683 H elektromechanikautomatizačná technika
  III.B2679 K mechanik mechatronik 
  III.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  III.C2679 K mechanik mechatronik 
  III.C2411 K mechanik nastavovač 
  III.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  III.E2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  III.F2682 K mechanik počítačových sietí 
  IV.A7902 J gymnáziumšport
  IV.B2679 K mechanik mechatronik 
  IV.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  IV.C2679 K mechanik mechatronik 
  IV.C2411 K mechanik nastavovač 
  IV.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  IV.E2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  IV.E3447 K grafik digitálnych médií 
  IV.F2682 K mechanik počítačových sietí 

  § 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJANJAJPAPEAPIAPMAPT AURAUTARABFSBIOCVBCVFCVC
  I.A 2,352,65            
  I.B 2,29             
  I.C 2,36             
  I.D 2,592,69    2,83       
  I.E 22,1            
  I.E 2,62,2    2,3       
  II.B 2,63             
  II.C 3,38             
  II.C 1,9             
  II.C 3,1             
  II.D 2,93             
  II.E 1,75             
  II.E 2,64             
  II.F 3,3     3,3       
  III.B 2,37             
  III.C 2,83             
  III.C 2,89             
  III.C 3,38             
  III.D 3,1             
  III.E 3,44             
  III.F 1,75             
  IV.A 3         2,42   
  IV.B 2,77             
  IV.C 3             
  IV.C 2,67             
  IV.C 3,83             
  IV.D 3,22             
  IV.E 3,44             
  IV.E 2,5  2,71          
  IV.F 2,54             

  TriedaCISDSYDEJDGMEKOEPOESPEPUELEETSELCELMELKELGEST
  I.A  1,94         3,12  
  I.B            3,192,57 
  I.C               
  I.D  2,1            
  I.E2,1 1,6       2,1    
  I.E  1,7            
  II.B  2,13     2,87  2,5   
  II.C               
  II.C        2,8  2,6   
  II.C               
  II.D  2,17   2 3,24      
  II.E  1,5        1,92   
  II.E  2,55            
  II.F        2,9  33,1  
  III.B    1,97   2,572,53  3,43  
  III.C  2,42            
  III.C  1,67   2,78 2,56      
  III.C  2,88            
  III.D    2,17 2,83 3,342,38 2,52   
  III.E    2,22          
  III.F    1,43   2,5  1,43   
  IV.A               
  IV.B    2,07   2,772,57  3,1  
  IV.C    2,64          
  IV.C    2,67 3 2,252,83     
  IV.C    3,33          
  IV.D    2,04 3,26 3,482,96 2,7   
  IV.E    2,56          
  IV.E    2,64  3       
  IV.F    2,88   3,313,38     

  TriedaETVFYZGEGGRSGTSGDDCHEINFKAMKNJKRJKAJLAVMANMAT
  I.A 2,12     2,76      2,82
  I.B 2,33     1,76      2,81
  I.C 2,14     1,86      2,75
  I.D 2,72     2,17      2,9
  I.E 2,2     1,6      2,1
  I.E 2,4     2      2,6
  II.B 2,3 1,971,43  2,53      3,03
  II.C 3,13            3,25
  II.C 1,9            1,8
  II.C 2,3            2,7
  II.D 2,14     2,28      2,31
  II.E 1,67     1,58      1,67
  II.E 2,55     2,64      3,09
  II.F 2,2            2,6
  III.B              2,8
  III.C 2,33 1,58          2,75
  III.C 1,44 2,22          2,11
  III.C 2,25 2          3
  III.D   1,97          2,83
  III.E   2,06          3,11
  III.F              1,75
  IV.A  1,92    1,17   2,67  2,75
  IV.B   1,43       2,67  2,93
  IV.C 2,45 1,64          3
  IV.C 1,92 2          2,17
  IV.C 3 2,17          2,83
  IV.D           3,04  2,83
  IV.E   1,89       3,33  3,89
  IV.E     3,07     2,14  3,07
  IV.F           2,92  2,81

  TriedaMNKNBVNASNEJNEJOBNOBNnPRXODSOVYOSYPOGPCIPČOZPRO
  I.A     1,59   1,35     
  I.B         1,71     
  I.C         1,54     
  I.D     1,66   1,31     
  I.E     1,4   21,2   2
  I.E     1,6   2,2     
  II.B2,3    1,57   1,77     
  II.C     1,88   2,13    1,88
  II.C     1,3   1,3     
  II.C     1,1   1,2    1,7
  II.D     1,52   1,55     
  II.E     1,08   1,08     
  II.E     2,27   1,82     
  II.F         2,7     
  III.B2,13        1,53    1,73
  III.C         1,25    2
  III.C1,67        1,78     
  III.C         1,13    2,25
  III.D         1,9     
  III.E         1,56    1,61
  III.F         1,25  1,71  
  IV.A    2,671,67         
  IV.B2,6        1,3    2,03
  IV.C         1,09    1,73
  IV.C1,25        1     
  IV.C         1,33    2,33
  IV.D         1,17    2,22
  IV.E         2    3
  IV.E         1,86     
  IV.F         1,73  2,23  

  TriedaPSZGAZPCMSWWPPTRADRISRPJRVJRUJSEDSECSEBSEGSEM
  I.A               
  I.B               
  I.C               
  I.D               
  I.E               
  I.E               
  II.B               
  II.C               
  II.C               
  II.C               
  II.D               
  II.E   1,33           
  II.E               
  II.F 2,6             
  III.B               
  III.C               
  III.C               
  III.C               
  III.D               
  III.E               
  III.F   1,39           
  IV.A         2,44  1,75  
  IV.B               
  IV.C               
  IV.C               
  IV.C               
  IV.D               
  IV.E               
  IV.E       3,29       
  IV.F   2,23           

  TriedaESISKSSJLSPSSOXSSKSPRSTTSTZSTNSRLTEGTNITCKTMN
  I.A  2,76   11,88 2,53   1,88 
  I.B  2,38   1  2,76   1,67 
  I.C  2,21   1,071,93 2,82   1,68 
  I.D  2,93   1      2,59 
  I.E  2,5   1,2        
  I.E  2,8   1      1,7 
  II.B  3,03   1,133 3,03   2,47 
  II.C  3,5   1,632,88 3,38   2,63 
  II.C  2,6   1,21,8 2,2   1,3 
  II.C  2,9   11,7 2,6   1,9 
  II.D  2,24   1      1,83 
  II.E  2,5   1        
  II.E  3,27   1,452,45 2,73   1,82 
  II.F  2,3   1,9        
  III.B  2,67   1,3  2,9     
  III.C  2,83   1,08     2,33 2,75
  III.C  2,78   1,112,33       
  III.C  3,25   1     2,38 3,13
  III.D  3,24   1,14        
  III.E  2,78   1,222,56 2,78    3,06
  III.F  2,39   1        
  IV.A  2,52  1,17   1,75    
  IV.B  3,33   1,17  2,93     
  IV.C  2,82   1     1,82 2,36
  IV.C  3,17   1        
  IV.C  3,83   1     2,5 3,33
  IV.D  3,09   1,13        
  IV.E  3,33   1,222,33 3    3,22
  IV.E  3,14 2,862,51,79        
  IV.F  3,12   1,5        

  TriedaHWWTECTIRTSVTEVTČOZTWSUKLUSPVYTVYUZEKZELZAEZSP
  I.A   1,59           
  I.B   1,35           
  I.C 1,89 1,54           
  I.D 2,86 1,38         2,38 
  I.E 2,1 1,6         2,3 
  I.E 2,1 1,5         2,3 
  II.B   1,69           
  II.C 3,25 1,88           
  II.C   1,9           
  II.C 2,7 1,7           
  II.D 2,14 1,34         2,59 
  II.E1,42  1,17         2,25 
  II.E 2,64 1,36           
  II.F   1,5           
  III.B   1,77           
  III.C 2,92 1,33           
  III.C   2,11           
  III.C 3,25 1,33           
  III.D   1,62      3,34    
  III.E 2,44 1,76           
  III.F1,57  1,5           
  IV.A   1,42          2,17
  IV.B   1,67    1,67      
  IV.C 2,73 1,82           
  IV.C   2,18           
  IV.C 3,83 2           
  IV.D   1,75    1,78 3,78    
  IV.E 3,22 2,33    2,44      
  IV.E   2,83    2,57      
  IV.F2,81  1,76    1,92      

  TriedaZSPtZTMZTH
  I.A   
  I.B   
  I.C   
  I.D   
  I.E   
  I.E   
  II.B   
  II.C   
  II.C   
  II.C   
  II.D   
  II.E   
  II.E   
  II.F   
  III.B   
  III.C   
  III.C   
  III.C   
  III.D   
  III.E   
  III.F   
  IV.A   
  IV.B   
  IV.C   
  IV.C   
  IV.C   
  IV.D   
  IV.E   
  IV.E   
  IV.F   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A17421100000
  I.B21261300000
  I.C28491500010
  I.D29182000000
  I.E1008200010
  I.E1014500000
  II.B300101910020
  II.C801610011
  II.C1025300010
  II.C1021700000
  II.D29281900000
  II.E1238100000
  II.E1113700120
  II.F1001900330
  III.B30282000140
  III.C1204800100
  III.C912600100
  III.C802600000
  III.D29042500020
  III.E18121500020
  III.F28815500000
  IV.A1232700010
  IV.B30242310310
  IV.C1103800000
  IV.C1203900000
  IV.C600600000
  IV.D23012110110
  IV.E900900200
  IV.E14211010150
  IV.F26322100160

  § 2. ods. 4 g SŠ: Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

  Úspešnosť školy pri príprave žiakov

  Našou prioritnou aktivitou je spolupráca so zamestnávateľmi v regióne. Najväčší záujem je o žiakov, ktorí navštevujú študijné odbory mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik. Našim cieľom je prezentácia našej školy a odborov, o ktoré je najväčší záujem na trhu práce.

  Škola je zapojená v systéme duálneho vzdelávania, zmluvu o duálnom vzdelávaní má uzatvorenú s 10-timi zamestnávateľmi, ktorí so školou spolupracujú v troch odboroch. V školskom roku 2021/2022 mala škola uzatvorených 22 zmlúv o spolupráci pri zabezpečení praktického vyučovania. V školskom roku 2021/2022 absolvovalo praktické vyučovanie u zamestnávateľov 160 žiakov v štyroch aktívnych odboroch. Z toho v systéme duálneho vzdelávania 126 žiakov a na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečení praktického vyučovania 34 žiakov.

  Škola výrazne napreduje pri spolupráci so zamestnávateľmi - každý rok rastie počet zmlúv so zamestnávateľmi.

  Praktické vyučovanie na pracovisku u zamestnávateľov absolvuje 24 % všetkých žiakov, z toho v systéme duálneho vzdelávania 18,5 % a na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečení praktického vyučovania 5 % všetkých žiakov. Škola sa začína viac orientovať na spoluprácu pri duálnom vzdelávaní aj z dôvodu lepšej spolupráce so zamestnávateľmi pri tejto forme vzdelávania.

  Škola výrazne napreduje pri spolupráci so zamestnávateľmi - každý rok rastie počet zmlúv so zamestnávateľmi.

  Praktické vyučovanie na pracovisku u zamestnávateľov absolvuje 24 % všetkých žiakov, z toho v systéme duálneho vzdelávania 18,5 % a na základe zmluvy o spolupráci pri zabezpečení praktického vyučovania 5 % všetkých žiakov. Škola sa začína viac orientovať na spoluprácu pri duálnom vzdelávaní aj z dôvodu lepšej spolupráce so zamestnávateľmi pri tejto forme vzdelávania.

  § 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

  Uplatnenie žiakov

  Firmy zapojením sa do duálneho vzdelávania zamestnali prvých absolventov už v roku 2021.

  V roku 2022 firma SPINEA, s. r. o. zamestnala ďalších 3 absolventov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (POZSaZ), LINAK Slovakia, s. r. o. 1 absolventa študijného odboru mechanik mechatronik, firma LEAR zamestnala 3 absolventov, GOHR s. r. o.3 absolventov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a 1. Prešovská nástrojáreň 1 absolventa študijného odboru mechanik nastavovač.

  Zabezpečili si tak kvalifikovanú silu, ktorá zodpovedá ich kritériám - pripravili si svojich budúcich kolegov. Tu sa potvrdzuje, že duálne vzdelávanie je cestou. Žiak si okrem školy vyberá aj zamestnávateľa, u ktorého si vyberá prax v odbore, o ktorý má záujem.

  § 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  Gymnázium 58.854,- z toho vzdelávacie poukazy 269,- €

  SOŠ 2.219.386,25 z toho vzdelávacie poukazy 5.240,-€

  Spolu 2,248.240,25 5.509,- €

  ...

  2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  Gymnázium 269,- €

  SOŠ 5.240,-€

  Spolu 5.509,- €

  Čerpanie : vzdelávacie poukazy

  Gymnázium - 77,- € odmeny

  26,92 sociálne poistenie

  165,08 materiál

  Spolu: 269,00 €

  SOŠ 1304,- € odmeny

  455,67 € soc poistenie

  3480,33 € materiál

  Celkové čerpanie prijatej dotácie :

  Gymnázium čerpanie :

  Mzdy 31.754,--

  Odvody 12.258,-

  Bežné výdavky 14.679,-

  Transfery /odchodné, odstupné, PNS-10 dní/ 163,-

  Čerpanie spolu 58.854,- €

  SOŠ čerpanie :

  Odvody 496.911,-

  Bežné výdavky 221.577,-

  Transfery/odchodné, odstupné, PNS 10 dní/ 15.433,-

  Čerpanie spolu 2,219.386,,-€

  ...

  3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  projekt IROP 2.998,68 €

  Pedagogická prax - 1. 020,48 €

  Projek Zlepšenie SOŠ v PSK 52.000,21 €

  Projekt Pomáhajúce profesie 27.040,15 €

  Projekt ERASMUS+ 63.450,- €

  Spolufinancovanie projekt ERASMUS+ z PSK 15.863,- €

  Na štipendiá sme v školskom roku 2021/2022 vyplatili 1.068,05 €

  Kapitálové z PSK

  - 4920,- € projektová dokumentácia trafostanice

  - 4980,- € zváračky optických káblov 2 ks

  Ďalšie zdroje

  Príjem dar - zo SŠHR vo výške 389,48 € (rúška a respirátory)

  - Rodičovské združenie - 14.213,44 € (lavice, taburetky, stolíky)

  § 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
  Doučovanie - elektrické zariadenia1Mgr. Matúš Švorc
  Doučovanie - elektronika v praxi2Ing. Ľubomír Karaffa, PhD.
  Drony9Mgr. Ing. Michal Dobránsky
  eTwinning2Mgr. Miroslava Priščáková
  Mediálna komunikácia11Mgr. Slávka Vaníková
  Posiňovanie29PaedDr. Peter Matús
  Programovanie CNC strojov8Bc. Juraj Sičák
  Remeselná výroba8Mgr. Oto Sokolovský
  Solid Edge20Ing. Jozef Černický
  Školská TV LP 223Mgr. Juraj Beňačka
  Virtuálna realita 11Mgr. Juraj Beňačka
  Volejbalový krúžok15Mgr. Imrich Olejník
  Zdravá výživa0Mgr. Martin Sopko

  § 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca s rodičmi je dobrá. O výsledky svojich detí a o život v škole sa väčšinou zaujímajú iba sporadicky, pričom svedectvom toho je aj účasť rodičov na triednych aktívoch, ktorú možno hodnotiť ako mimoriadne slabú. Vnímame to ako veľmi negatívny jav i napriek často uvádzanému argumentu, že rodičia predsa majú možnosť sledovať prospech a dochádzku svojich detí na internete prostredníctvom internetovej žiackej knižky. To však v nijakom prípade nemôže nahradiť priamy kontakt s učiteľmi. Nie všetci rodičia spolupracujú so školou tak, ako by si to vyžadovala situácia. Najväčší problém je s rodičmi, ktorí pracujú v zahraničí a myslia si, že zodpovednosť za výchovu ich detí v plnom rozsahu prevzala škola.

  Rodičia majú možnosť prostredníctvom internetovej žiackej knižky a dochádzkového systému kontrolovať prospech aj dochádzku svojich detí.

  Veľmi dobrá je spolupráca s Rodičovskou radou. Rodičovská rada každý rok prispieva na nákup učebných pomôcok a výpočtovej techniky, čo pomáha zvýšiť úroveň vzdelávania, najmä v oblasti informačno-komunikačných technológií a umožňuje škole zapájať sa do projektov.

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Ján Holub

  V Prešove 13. septembra 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13. októbra 2022

  Vyjadrenie rady školy

  Rada školy pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove prerokovala 13. októbra 2022 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 bez pripomienok.

  Mgr. Erika Palášthyová

  predsedníčka Rady školy pri SŠ

  Schválenie zriaďovateľom školy

  Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove za školský rok 2021/2022.

  PaedDr. Ján Furman

  vedúci odboru školstva