• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školySpojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
  Adresa školyĽ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov
  Telefón+421 x 517705288
  E-mailinfo@spojenaskola.sk
  WWW stránkaspojenask.edupage.org
  ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

  Vedúci zamestnanci školy

  V súlade s ustanoveniami § 3 zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bol riaditeľ menovaný do funkcie na základe výberového konania dňom 1. 7. 2016. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov.

  Funkčné obdobie riaditeľa skončilo 31. 7. 2019, od 1. 8. 2019 bol poverený vedením školy Ing. Ivan Baran.


   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mailpoznámka
  RiaditeľIng. Anton Muška05177052880903639669riaditel@spojenaskola.skdo 31. 7. 2019
  ZRTVMgr. Iveta Šebová05177052880903568293zastupca@spojenaskola.sk 
  ZROVIng. Ivan Baran05177052880903639667odv@spojenaskola.skod 1. 8. 2019 poverený vedením
  ZRŠPaedDr. Magdaléna Semanová05177052820908665361dada.semanova@centrum.sk 
  HM OVIng. Mário Lacko05177052820911169096lacko@spojenask.sk 

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaPaedDr. Magdaléna Semanová 
  pedagogickí zamestnanciJaroslav Knap 
   PaedDr. Magdaléna Semanová 
  ostatní zamestnanciMgr. Erika Palašthyová 
  zástupcovia rodičovMarta Bugošová 
   Katarína Lehotská 
   Vladimír Macej 
  zástupca zriaďovateľaIng. Martin Fecko 
   PaedDr. Viera Leščáková 
   PhDr. Jozef Lukáč 
  zástupca stavovskej org.Ing. Vincent Paľo 
  zástupca žiakovMartin Bugoš 

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
  PK odborných predmetovIng.Mária Angelovičováodborné predmety
  PK prírodoved. predmetovMgr. Mária Babejováprírodovedné predmety a TSV
  PK humanitných predmetovPaedDr. Jana Kupcová, PhD.humanitné predmety
  PK odborných predmetov - strojárstvoIng. Ján Čelovskýstrojárske predmety
  PK odborných predmetov - elektrotechnickéMgr. Štefan Kubánekelektrotechnické a informatické predmety
  Poradný zbor zamestnávateľovpersonálni riaditelia firiemduálne vzdelávanie - OV

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 647

  Počet tried: 33

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.A18 
  I.B30 
  I.C11 
  I.C12 
  I.C61
  I.D23 
  I.E10 
  I.E121
  I.F283
  II.B33 
  II.C12 
  II.C10 
  II.C11 
  II.D33 
  II.E172
  II.E16 
  II.F251
  III.A20 
  III.B32 
  III.C273
  III.D27 
  III.E19 
  III.E11 
  III.F8 
  III.F171
  IV.A22 
  IV.B20 
  IV.C21 
  IV.D27 
  IV.E11 
  IV.E14 
  IV.F151
  IV.F19 

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

  Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

  Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.roč SOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení 1. a 2. kolo  28 258   286
  schválený plán PSK  31 175   206
  zapísaní  23 137   160
  percentuálne zapísaní / povolení  0,74 0,78   0,776

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJANJAJPAPEAPIAPMAPT AURAUTBIOCVBCVFCVCCISDEJ
  I.A 2,78       2,39    2,5
  I.B 2,53            1,93
  I.C 3             
  I.C 2,08             
  I.C 3,67             
  I.D 3,04           2,041,91
  I.E 3,7            2,5
  I.E 2  1,83         2,17
  I.F 2,39            2,32
  II.B 2,76            2,06
  II.C 2,92             
  II.C 4,1             
  II.C 2,55             
  II.D 2,48            1,94
  II.E 2,94            2,29
  II.E 2,38  1,63         1,88
  II.F 2,6            2,24
  III.A 2,55       2,16    1,75
  III.B 3,03             
  III.C 3,44             
  III.D 3,62             
  III.E 3,11             
  III.E 21,27 1,182,55         
  III.F 2,5  1,75          
  III.F 2,59             
  IV.A 2,5       2,14     
  IV.B 3,05 1,6           
  IV.C 3,38 1,71           
  IV.D 2,91 2,85           
  IV.E 2 1,1           
  IV.E 2,141,361,431,642,43         
  IV.F 2,93 2,2           
  IV.F 3,22 3,112,68          

  TriedaDGMEKOEPOESPEPUELEETSELCELMELKELGESTETVFYZGEG
  I.A             2,613,28
  I.B         2,37   2,6 
  I.C             2,64 
  I.C         33  2 
  I.C             3,67 
  I.D             2,7 
  I.E             3,4 
  I.E    2,42        3,08 
  I.F       2,96     2,93 
  II.B     3,24       3,03 
  II.C     3,25  1,75    3,17 
  II.C             3,9 
  II.C             2,82 
  II.D   2,82 3,21       2,76 
  II.E             3,29 
  II.E    1,56        2,69 
  II.F        2,4    2,92 
  III.A             2,052,58
  III.B 2   2,843,41  3,75     
  III.C 3,04             
  III.D 2,62 3,56 3,523 2,93      
  III.E 2,26   32,84  3     
  III.E 1,82    1,91        
  III.F 2,38  1,75          
  III.F 2,59   3,06  2,53      
  IV.A              2,68
  IV.B 3   3,73,3  2,75     
  IV.C 3,29             
  IV.D 3,12 3,52 3,693,7 3,11      
  IV.E 2,5   2,82  2,5     
  IV.E 2,5    2,5        
  IV.F 2,27   3,333,2        
  IV.F 3,37  1,84          

  TriedaGRSGTSGDDCHEINFKAMKNJKRJKAJLAVMANMATMNKNBVNAS
  I.A   2,562,17      3,11   
  I.B    1,97      3,4   
  I.C    1,36      4   
  I.C    1      2,92   
  I.C    1,33      4,33   
  I.D    2,39      3,04   
  I.E    2,7      4,2   
  I.E  2,17        3,33   
  I.F    1,57      3,61   
  II.B1,971,61  2,552,52     3,612,42  
  II.C           3,33   
  II.C           4,1   
  II.C           3   
  II.D    2,03      3,06   
  II.E    2,41      3,71   
  II.E  1,19        3,19   
  II.F    1,56      3,36   
  III.A   2,261,95   2,65  2,42   
  III.B           3,132,5  
  III.C2,11          3,52   
  III.D2,04          3,67   
  III.E           3,212,58  
  III.E1,36          2   
  III.F  2,13        2,88   
  III.F           3,06   
  IV.A    2,18   2,36  3,18   
  IV.B1,75       2,6  3,72,7  
  IV.C2,52       3,52  3,62   
  IV.D      3,5 2,73  3,69   
  IV.E1,8     3 1,75  2,32,4  
  IV.E1,86       2,07  2,64   
  IV.F      2 2,43  3,07   
  IV.F  3,32   4 2,72  3,79   

  TriedaNEJNEJOBNOBNnPRXODSOVYPOGPCIPČOZPROPSZPCMSWWPPT
  I.A 1,5             
  I.B  1,9   1,87        
  I.C      1,82        
  I.C      2        
  I.C      2,17        
  I.D  2,26   1,65        
  I.E  2,9   2,4        
  I.E  2,42   1,42        
  I.F  2,5   1,5      1,61 
  II.B  1,3   1,85        
  II.C  2,42   1,75        
  II.C  3,2   1,6     1,5  
  II.C  2   2   2,55    
  II.D  1,64   1,45        
  II.E  2,06   2        
  II.E  1,75   1,25        
  II.F  1,6   1,64      2,8 
  III.A 2,52            
  III.B      1,59   1,78    
  III.C      1,89   2,04    
  III.D      1,54        
  III.E      1,37   1,42    
  III.E    1,09     1  1,91 
  III.F      1,13        
  III.F      1,76 2,65    2,88 
  IV.A 2,52,36            
  IV.B      1   2,6    
  IV.C      1,24   1,76    
  IV.D 3,75    1,04   2,48    
  IV.E 3,5    1,7   1,3    
  IV.E    1,86     1,93  1,57 
  IV.F 2    1 1,73    1,87 
  IV.F 4    1,74        

  TriedaRADRPJRUJSEDSECSEBSEGSEMESISKSSJLSPSSOXSSKSPR
  I.A  2,71       2,78   1,44
  I.B          3,03   1
  I.C          2,55   1
  I.C          2,17   1
  I.C          3,67   1
  I.D          2,48   1
  I.E          2,7   1,2
  I.E          2,58 1,9221
  I.F          3,07   1,07
  II.B          2,82   1,06
  II.C          3   1
  II.C          3,7   1,6
  II.C          2,91   1,09
  II.D          2,73   1
  II.E          3,41   1,41
  II.E          2,81 1,9421,13
  II.F          2,36   1,04
  III.A  2,44  2  2,26 2,581,63  1,05
  III.B          3,09   1,22
  III.C          3,37   1,48
  III.D          3,19   1,81
  III.E          2,84   1,16
  III.E 1,45        2,45   1
  III.F          2,5 1,751,881,25
  III.F          2,71   1,41
  IV.A  31,892,12,17  2,45 2,592,31  1,14
  IV.B          3,05   1,1
  IV.C          3,48   1,48
  IV.D          3,62   1,31
  IV.E          3,2   1
  IV.E 1,5        2,79   1,07
  IV.F          3,4   1,13
  IV.F 2,21        3,84 2,322,321,21

  TriedaSTTSTZSTNSRLTEGTNITCKTMNHWWTECTIRTSVTEVTČOZUKL
  I.A   1       1  1,22
  I.B2,9 3,37   2,7    1,62   
  I.C3 3,18   2,64  2,82 2,27   
  I.C  2,42   2,75    1,64   
  I.C4,33 4,17   4  4,17 2,67   
  I.D      3  2,65 1,81   
  I.E3,2 3,2   2,7  3,1 2   
  I.E           2,2   
  I.F        2,213,07 1,93   
  II.B2,94 3,12   2,85    1,97   
  II.C3,08 2,58   2,33    1,67   
  II.C3,7 3,9   3,7  3,8 2,22   
  II.C2 2,55   2,73  2,45 1,91   
  II.D      2,36  2 1,45   
  II.E2,88 3,06   2,88  3,06 1,69   
  II.E           1,54   
  II.F        3,04  2,04   
  III.A           1,3   
  III.B  3,22        1,87   
  III.C3,7 3,07    3 3,37 2,04   
  III.D           1,88   
  III.E  2,95        1,21   
  III.E    1,18   2  1,1   
  III.F           1,4   
  III.F        3,18  2,45   
  IV.A           1,9   
  IV.B  3,2        1,5   
  IV.C3,62 3,43    3,43 3,14 2,16   
  IV.D           2,28   
  IV.E  2,2        1,11   
  IV.E    2,21   2,29  1,33   
  IV.F        2,6  2,33   
  IV.F           2   

  TriedaVYTVYUZEKZELZAEZSPZSPtZTMZTH
  I.A     2,33   
  I.B         
  I.C         
  I.C         
  I.C         
  I.D    3,3    
  I.E    2,8    
  I.E         
  I.F    3,68    
  II.B         
  II.C         
  II.C         
  II.C         
  II.D    2,24    
  II.E         
  II.E         
  II.F    3    
  III.A     1,79   
  III.B         
  III.C         
  III.D 3,41       
  III.E         
  III.E         
  III.F         
  III.F         
  IV.A     2,36   
  IV.B         
  IV.C         
  IV.D 3,74       
  IV.E         
  IV.E         
  IV.F         
  IV.F         

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A1826911040
  I.B30052500000
  I.C11011000000
  I.C12021000000
  I.C600510000
  I.D23141711000
  I.E1000910010
  I.E1213800000
  I.F28152110200
  II.B33152610010
  II.C12001200000
  II.C1000730030
  II.C1120900100
  II.D33542401000
  II.E17101600130
  II.E1644711010
  II.F25322000100
  III.A21551001100
  III.B32042440130
  III.C27052110160
  III.D27032211960
  III.E19101800300
  III.E1154200000
  III.F831400010
  III.F17141200130
  IV.A22421600110
  IV.B20011900010
  IV.C21031620240
  IV.D25012130230
  IV.E1416700010
  IV.E1013600000
  IV.F15111300010
  IV.F19021610020

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A183528208,463049181,1047927,36
  I.B303082102,733081102,7010,03
  I.C111103100,271103100,2700,00
  I.C121235102,921233102,7520,17
  I.C6684114,00683113,8310,17
  I.D23206989,96206989,9600,00
  I.E101077107,7097597,5010210,20
  I.E121215105,141205104,27100,87
  I.F283311118,253196114,141154,11
  II.B334278129,644157125,971213,67
  II.C121475122,921408117,33675,58
  II.C102134213,401662166,2047247,20
  II.C111889171,731799163,55908,18
  II.D333622109,763452104,611705,15
  II.E173588211,063206188,5938222,47
  II.E163357215,803082198,2827517,51
  II.F252972118,882952118,08200,80
  III.A203753192,463643186,771105,69
  III.B325754179,815279164,9747514,84
  III.C276291233,005505203,8978629,11
  III.D276343239,264968187,27137551,99
  III.E192739144,162569135,211708,95
  III.E111319119,911282116,55373,36
  III.F81360170,001032129,0032841,00
  III.F173459203,473034178,4742525,00
  IV.A222863130,1362517114,40934615,72
  IV.B20157878,91440721386,9
  IV.C212804133,522113100,6169132,904
  IV.D25232693,04187775,0844917,96
  IV.E14131994,21124789,07725,14
  IV.E1078678,674274,2444,4
  IV.F15107471,681754,4625717,13
  IV.F19159183,73133670,3125513,42

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  Anglický jazykB1109(103/6)59,54%10360,81%1053028321232,33105
  Anglický jazykB227(21/6)48,39%2774,63%271296  1,7827
  Biológia 9(5/4)    423  1,899
  Dejepis 3(2/1)    21   1,333
  Geografia 1(1/0)    1    1,001
  Chémia 2(1/1)    2    1,002
  Informatika 3(3/0)     21  2,333
  Matematika 8(6/2)35,41%8   1   2,001
  Nemecký jazykB111(10/1)27,71%842,50%8116  2,638
  Občianska náuka 10(9/1)    62 2 1,8010
  Praktická časť odbornej zložky 123(117/6)           
  Slovenský jazyk a literatúra 145(133/12)42,12%13954,56%1392836581632,50141
  Teoretická časť odbornej zložky 123(117/6)    20274428 2,67119
  Základy športovej prípravy 15(10/5)    2643 2,5315

  Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
  Praktická časť odbornej zložky 119119/0304841  2,09119

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7902 J gymnáziumšport
  I.B2679 K mechanik mechatronik 
  I.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  I.C2679 K mechanik mechatronik 
  I.C2411 K mechanik nastavovač 
  I.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  I.E2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  I.E3447 K grafik digitálnych médií 
  I.F2682 K mechanik počítačových sietí 
  II.B2679 K mechanik mechatronik 
  II.C2679 K mechanik mechatronik 
  II.C2411 K mechanik nastavovač 
  II.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  II.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  II.E2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  II.E3447 K grafik digitálnych médií 
  II.F2682 K mechanik počítačových sietí 
  III.A7902 J gymnázium 
  III.B2679 K mechanik mechatronik 
  III.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  III.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  III.E2679 K mechanik mechatronik 
  III.E3918 M technické lýceum 
  III.F3447 K grafik digitálnych médií 
  III.F2682 K mechanik počítačových sietí 
  IV.A7902 J gymnázium 
  IV.B2679 K mechanik mechatronik 
  IV.C2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
  IV.D2697 K mechanik elektrotechnik 
  IV.E2679 K mechanik mechatronik 
  IV.E3918 M technické lýceum 
  IV.F2682 K mechanik počítačových sietí 
  IV.F3447 K grafik digitálnych médií 

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
  TPP562476
  DPP31 
  Znížený úväzok628
  ZPS34 
  Na dohodu50 

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov03434
  majstrov odbornej výchovy01717
  spolu05151

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška1 
  2.kvalifikačná skúška2 
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne1 
  doplňujúce pedagogické3 
  vysokoškolské pedagogické3 
  vysokoškolské nepedagogické1 
  funčné1 
  funkčné inovačné2 

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  V januári 2019 sa uskutočnilo obvodové kolo Olympiády v ANJ, žiak zo 4. E obsadil 3. miesto. Súťaž pripravili učiteľky anglického jazyka. Žiaci našej školy sa zapojili do aj on-line súťaže v ANJ, ale výraznejšie úspechy v tomto školskom roku nedosiahli.

  Pätnásti žiaci našej školy sa zapojili do Dejepisnej olympiády, vyhrali študenti z 1. C, 1. F a 2. D.

  V dňoch 12. - 16. 02. 2019 v rámci projektu Euroscola navštívili žiaci našej školy Európsky parlament v Štrasburgu. Zapojili sa do vedomostnej súťaže Eurogame, kde sa naša žiačka stala absolútnou víťazkou.

  V júni sa uskutočnila súťaž o Najlepšiu esej v ANJ na tému Môžeme urobiť svet lepším. Na popredných miestach sa umiestnili žiaci z 1. A, 1. F a z 3. A.

  Vo februári sme zorganizovali školské kolo SOČ, ktorého sa zúčastnilo 32 žiakov- Na krajskú prehliadku SOČ postupili práce súťažných odborov 11 - Informatika (Motorizovaný slider na kameru), súťažného odboru 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (učebná pomôcka Van de Graaffov generátor), a súťažného odboru 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

  V apríli náš žiak postúpili do celoslovenského kola súťaže SYGA, ktorá sa konala v Žiline na Technickej Univerzite, organizovanej spoločnosťou Siemens a.s. Súťaže sa zúčastnili žiak 3.E technické lýceum s prácou „3-osí robot s čelusťou ovládaný automatom SIMATIC S7-1214c“.

  Naši grafici sa zúčastnili súťaží Mobil Fest - 3. miesto (celoslovenská súťaž krátkych filmov), Paper man - Postup do top 12 (celoslovenská súťaž grafického designu), Eurofondue - Postup do finále (celoslovenská súťaž), Envirospektrum (celoslovenská súťaž grafického designu, vytvorenie fotomanipulácie na tému Zima-Jar).

  V oblasti telesnej výchovy sa naši žiaci zúčastnili atletického štvorboja, kde naši žiaci obsadili 4., 8. a 11. miesto.

  V novembri - Silná ruka stredoškolákov - Majstrovstvá SR, kde náš žiak obsadil 1. miesto. V hodnotení škôl naša škola skončila na 2. mieste.

  V decemberi - Bowling žiačok SŠ - krajské kolo, kde sme obsadili 1. miesto. Mikulášsky večerný beh - zúčastnili sa ho piati žiaci našej školy (charitatívne podujatie). Vianočný turnaj vo florbale- medzitriedne turnaje

  V januári - okresné kolo vo volejbale žiakov SŠ - 2. miesto,

  v marci - okresné kolo v basketbale žiačok SŠ - 3. miesto, okresné kolo vo florbale žiačok SŠ - 3. miesto , sálový futbal - 1. miesto (Turnaj o Pohár Dekana FVT TU KE).

  V apríl sme sa zúčastnili: okresné kolo v hádzanej žiakov SŠ, okresné kolo vo futbale žiakov SŠ.

  Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok SŠ:

  Dorastenci: 100 m - 2.miesto, 14. a 18. miesto, 200 m - 1. a 11. miesto, 3000 m - 2. a 14. miesto. ,

  Skok do výšky: - 1. miesto, hod oštepom: - 6. miesto, vrh guľou - 3., 5. a 8. miesto,

  skok do diaľky - 4. a 9. miesto.

  Krajské kolo v atletike žiakov a žiačok SŠ - skok do výšky - 2.miesto.

  V máji - okresné kolo žiakov SŠ v streetbale - mix ( 2chlapci a 2 dievčatá - bez umiestnenia

  Okresné kolo žiakov SŠ v minivolejbale - 1. miesto mix (traja chlapci a tri dievčatá)

  Krajské kolo žiakov SŠ v minivolejbale - 5. miesto mix (3 + 3)

  Jún - Športová súťaž žiakov SŠ - 15. ročník " Pentapolitana" Sabinov - 1. miesto družstvo chlapcov, beh Olympijskeho dňa: Chlapci - 3000 m -(1. miesto) a dievčatá - 1500 m.

  Dňa 27. novembra 2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike - 6. miesto v kategórii A a 2. miesto kategória B.

  Dňa 19. novembra 2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. V kategórii S sme získali 1. miesto, v kategórii R 1. miesto a v kategórii C sme získali 2. miesto.

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Spojená škola má vlastnú webovú stránku - www.spojenask.edupage.org, ktorá je pravidelne aktualizovaná a sú na nej zverejnené všetky aktivity, ponuky a výsledky školy. Škola má vlastné propagačné DVD v slovenskom a anglickom jazyku. Výsledky a aktivity školy sú prezentované aj v regionálnych denníkoch a v televízii.

  Pre lepšiu spoluprácu s rodičmi sme zaviedli prostredníctvom aSc agendy internetovú žiacku knižku. Rodičia teraz môžu priebežne sledovať prospechovú výkonnosť svojich detí a majú aj pravidelné informácie o ich dochádzke do školy. Na webovej stránke školy sme zriadili aj edukačné okienko pre podporu vzdelávania žiakov, ale aj širokej verejnosti. Každoročne organizujeme Týždeň vedy a techniky spojený s besedou a prehliadkou školy a stretnutie s výchovnými poradcami základných škôl. Pre žiakov 1. ročníka organizujeme na začiatku školského roka imatrikuláciu. Pre všetkých žiakov školy organizujeme kultúrne a spoločenské podujatia a množstvo športových súťaží. Škola venuje veľkú pozornosť súťažiam s protidrogovou problematikou, ktorých vyvrcholením je účasť v súťaži Nie drogám. Nadaných a talentovaných žiakov zapájame do krúžkovej činnosti, stredoškolskej odbornej činnosti, do súťaže ZENIT, predmetových súťaží a olympiád.

  Našou prioritnou aktivitou je spolupráca so zamestnávateľmi v regióne. Najväčší záujem je o žiakov, ktorí navštevujú študijné odbory mechanik mechatronik, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik. V tomto školskom roku sme zorganizovali niekoľko spoločných workshopov, na ktorých sa zúčastnili najväčší zamestnávatelia v regióne a žiaci deviatych ročníkov ZŠ. Hlavným účelom bola prezentácie našej školy a odborov o ktoré je najväčší záujem na trhu práce.

  Jednou z organizačných zložiek školy je gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy, preto naša škola dosahuje výborné výsledky v oblasti športu. Pre žiakov našej školy vyučujúci TSV realizovali tieto športové aktivity:

  September - atletický štvorboj pre žiakov gymnázia

  November - Silná ruka stredoškoláka - medzitriedne kolá, školské kolo

  December - gymnastický štvorboj pre žiakov gymnázia

  - medzitriedny vianočný turnaj vo florbale - chlapci

  - medzitriedny stolnotenisový turnaj - chlapci

  Okrem týchto aktivít žiaci úspešne reprezentovali našu školu na telovýchovných a športových podujatiach a súťažiach.

  LVVK: V školskom roku 2018/2019 žiaci 1. ročníka absolvovali LVK: 1. kurz 04.02. 2019 - 08.02.019 v počte 40 žiakov, 1.A a 1.B trieda, 2. kurz 25.02.2019 - 01.03. 2019 v počte 35 žiakov, 1.C a 1.E trieda, 3. kurz 04.03.2019 - 08.03.2019 v počte 44 žiakov, 1.D a 1.F trieda. Žiaci boli ubytovaní v Žiarskej doline - chata Třinec. Lyžiarsky výcvik prebiehal v lyžiarskom stredisku Závažná Poruba - Opalisko. Lyžiarske zjazdovky ako aj snehové podmienky boli pre výcvik veľmi dobré.

  Kurz ochrany života a zdravia v šk. roku 2018/2019: V dňoch 27.5, 29.5 a 30.5.2019 sa uskutočnil kurz ochrany života a zdravia. Kurzu sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov, 3.A, 3.E, 3.F, formou dennej dochádzky.

  Program KOŽaZu: Poldenná turistická akcia v Slovenskom raji - Letanovce - Tomášovský výhľad - Tomášovce, Športové dopoludnie v športovom areál TJ Slavoj Veľký Šariš, Plavecký výcvik v Aquaparku Delňa. Kurz prebehol bez úrazov a disciplinárnych prehreškov.

  DofE: Naši žiaci sa v priebehu roka aktívne zúčastnili projektu DofE (Cena vojvodu z Edinburgu). Cieľom je dať šancu rozvinúť schopnostiam mladých ľudí vo veku 14-24 rokov a aj charakterovým vlastnostiam pre reálny život.

  Projekt prebieha počas celého roka. Každý žiak si po konzultácií s koordinátorom stanovil vlastný cieľ, ktorý by chcel dosiahnuť v jednotlivých oblastiach. Program je postavený na tom, aby žiaci prekonávali svoje limity. Vo februári sa žiaci zúčastnili programu Euroschola v Štrasbourgu. Strávili aktívny deň v Európskom parlamente. V marci sa uskutočnili školenia žiakov prvej pomoci za spolupráci s Červených krížom. V máji sa konala jedna z najdôležitejších častí celého programu a síce, dobrodružná expedícia, v ktorej ide o to, či sú žiaci schopní prežiť v prírode. Najprv sa uskutočnili cvičné expedície v Slovenskom raji, Zlatej Bani. Kvalifikačné expedície sa uskutočnili na bronzovej úrovni dve. Prvý tím na trase Vyšný Slavkov - Rožkovany, druhý tím na trase Ruská Nová Ves - Hanušovce nad Topľou. Na striebornej úrovni sme mali tri expedície. Prvá bola na trase Kapušany - Domaša. Druhá trasa Ražňany - Lysá - Tročany. V júni sa zhodnotil daný rok, ktorí žiaci boli úspešní. Pripravila sa záverečná, hodnotiacu správa o činnosti koordinátora DofE za školský rok 2018/2019. Celkovo máme v bronzovej úrovni 13 žiakov a v striebornej úrovni 11 žiakov.

  V priebehu školského roka 2018/2019 realizovala PK humanitných predmetov viaceré zaujímavé akcie a súťaže, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu.

  So záujmom žiakov sa stretli exkurzie v Múzeu SNP, ktoré sme zrealizovali 2-krát v mesiaci február a jún 2019. Akcia bola spojená s návštevou Mincovne v Kremnici pre žiakov 2. ročníka a Pamätníka v Nemeckej a prehliadkou Banskej Bystrice pre žiakov 1. ročníka. Na akciách sa zúčastnili ako pomocný dozor členky našej PK.

  Počas celého školského roka boli žiaci školy zapojení do aktivít Tentoraz idem voliť zameraných na zvýšenie počtu voličov z radov mládeže.

  Aj v tomto školskom roku škola realizovala projekt Nadácie SPP Ekológia z prírody.

  Počas celého školského roka boli vyučujúce ANJ zapojené do projektu Ambasádorská škola a v rámci projektu Erazmus+ sa žiaci 3. B a 3. E zúčastnili v 2 turnusoch na študijnom a pracovnom pobyte v Anglicku, ktorý bol pre nich veľkým životným obohatením.

  Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnili vyučujúci cudzích jazykov pre žiakov zaujímavé aktivity. Žiaci si overili svoje vedomosti v kvíze o krajinách Európskej únie. Najviac poznatkov preukázali žiaci z 3. C, 2. F a 1. B, ktorí boli odmenení vecnými cenami.

  V októbri 2018 sa žiaci 3. A zúčastnili na exkurzii na Krajskom súde v Prešove spojenej s prednáškou z oblasti rodinného práva.

  V novembri 2018 sa žiaci 1. F zúčastnili na exkurzii vo Vedeckej knižnici v Prešove. Žiaci 2. B a 2. D zorganizovali charitatívnu zbierku pre Žakovce a uskutočnili exkurziu v tomto zariadení.

  V decembri sa 120 žiakov našej školy zúčastnilo na divadelnom predstavení Nikola Šuhaj v DJZ Prešov.

  V Týždni ľudských práv (10. - 14. 12. 2018) škola spolu so žiakmi pripravila testy, kvízy a prednášky na tému Bez nenávisti. V tomto týždni sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. V rámci etickej výchovy sa žiaci zúčastnili na výstave Vianoce v Múzeu Solivar.

  V januári 2019 sa uskutočnilo obvodové kolo Olympiády v ANJ, žiak zo 4. E obsadil 3. miesto. Žiaci našej školy sa zapojili do on-line súťaže v ANJ, ale výraznejšie úspechy v tomto školskom roku nedosiahli. 15 žiaci našej školy sa zapojili do Dejepisnej olympiády.

  V dňoch 12. - 16. 02. 2019 v rámci projektu Euroscola navštívili žiaci našej školy Európsky parlament v Štrasburgu. Zapojili sa do vedomostnej súťaže Eurogame (naša žiačka sa stala absolútnym víťazom). V apríli škola zorganizovala so žiakmi 1. a 2. ročníka zbierku Pôstna krabička pre Afriku. Vyzbierali 80 eur, ktoré boli zaslané na účet konkrétneho dieťaťa.

  Žiaci 1. A a 1. F triedy uskutočnili videopásmo o živote M. R. Štefánika pri príležitosti 100. výročia úmrtia a prezentovali ho v školskej televízii.

  V júni sa uskutočnila súťaž o Najlepšiu esej v ANJ na tému Môžeme urobiť svet lepším. Na popredných miestach sa umiestnili žiaci z 1. A, 1. F a 3. A.

  Tradične sa členky PK spolu so žiakmi podieľajú na príprave Haloweenu, Mikuláša, pásma o Vianociach, Imatrikulácie, Valentínskeho dňa a Dňa otvorených dverí. Členovia PK pravidelne aktualizovali výzdobu školy (výstavka Plody jesene, bezdomovectvo) a pripravovali správy o uskutočnených akciách pre médiá v elektronickej podobe.

  V priebehu školského roka 2018/2019 PK odborných predmetov pracovali s talentovanými žiakmi ako konzultanti pri ich príprave na súťaže. Rovnako sa podieľali na organizačnej príprave súťaže SOČ a ZENIT.

  Vo februári 2019 členovia PK organizovali školské kola SOČ, ktorého sa zúčastnilo 32 žiakov. Na krajskú prehliadku SOČ postupili práce: Súťažný odbor 11 - Motorizovaný slider na kameru, Súťažný odbor 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: Van de Graaffov generátor, Súťažný odbor 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

  V apríli naši žiaci postúpili do celoslovenského kola súťaže SYGA v dňoch 25. 4. - 26. 4. 2019, ktorá sa konala v Žiline na Technickej Univerzite, organizovanej spoločnosťou Siemens a.s. Súťaže sa zúčastnil žiak 3.E technické lýceum s prácou „trojosí robot s čelusťou ovládaný automatom SIMATIC S7-1214c“.

  V máji sa v škole uskutočnila skúška elektrotechnickej spôsobilosti na získanie §21vyhlášky 508/2009 Z. z. Skúšku absolvovalo 78 žiakov zo všetkých elektrotechnických odborov školy.

  V priebehu roka sa učitelia spolu so žiakmi Spojenej školy zúčastnili exkurzie - dňa otvorených dverí v Ostrave - Mošnov, vo firme Mitutoyo. Firma Mitutoyo nám predstavila najnovšie meracie prístroje a meradlá, ktoré si žiaci mohli prakticky vyskúšať pri meraní súčiastok.

  Grafici sa spolu so žiakmi zúčastnil viacero súťaží - Mobil Fest - 3. miesto (celoslovenská súťaž krátkych filmov), Paper man - Postup do top 12 (celoslovenská súťaž grafického designu), Eurofondue - Postup do finále (celoslovenská súťaž), Envirospektrum - (celoslovenská súťaž grafického designu, vytvorenie fotomanipulácie na tému Zima-Jar). So žiakmi tiež vytvorili školskú televíziu LP22. V decembri sa ukutočnil prvý študentský večierok na Spojenej škole. Škola tiež organizovala školský turnaj v PC hre Couter Strike a organizovaní školského vedomostného quízu Pub quiz.

  Žiaci sa v rámci mimoškolských činností tiež podieľajú na fotografovaní a prezentáciách školských akcií a vytváraní školských propagačných materiálov.

  PK strojárskych predmetov sa spolu so žiakmi angažuje na prípravách krajských a celoštátneho kola odbornej zručnosti žiakov - ZENIT. Vytvára testy a súťažné zadania pre krajské kolá súťaže s celoštátnou pôsobnosťou a tiež zadania pre celoštátne kolo súťaže.

  Členovia PK odborných predmetov sa snažia svojimi aktivitami skvalitniť výchovno-vzdelávací proces vytváraním dostatočného priestoru pre upevňovanie učiva a naučiť žiaka učivo v škole, vyžadovali od žiakov pravidelnú domácu prípravu na vyučovacie hodiny, snažili sa prekonať apatiu žiakov, ktorí nemajú záujem o štúdium.

  Nezaostávali ani PK pôsobiace v oblasti praktického vzdelávania žiakov. V novembri 2018 majstri odborného výcviku pod gesciuou učiteľov odborných predmetov pripravili a realizovali krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike a krajské kolo súťaže ZENIT vs trojárstve. Žiaci z našej školy skončili na 6. mieste v kategórii A na druhom mieste v kategórii B. V strojárstve v kategórii S mala naša škola zastúpenie dvoma žiakmi. Získali sme prvé miesto. V kategórii R škola mala zastúpenie dvoma žiakmi, získali sme prvé miesto. V kategórii C sa zúčastnili dvaja žiaci a získali sme druhé miesto.

  Majstri dborného výcviku tiež pripravovali žiakov na školské kolo súťaže SOČ - V súťažnom odbore číslo 12, s názvom Elektrotechnika a hardware, uspeli žiaci s prácou „Návrh a vyhotovenie prestavby ovládacieho pultu v elektro laboratóriu.“, ktorí skončili na prvom mieste. Zároveň šlo o praktické riešenie, keďźe na základe prototypu, ktorý s majstrom vytvorili žiaci sa postupne budú prerábať všetky pracoviská v dielni.

  V rámci mimoškolskej činnosti sa majstri so žiakmi podieľali na tvorbe nových učebných pomôcok - majster odbornej výchovy spolu so žiakmi zhotovil učebnú pomôcku pre svetelné a zásuvkové obvody, ktorá je vhodná pre žiakov 3. a 4. ročníka elektro odborov. Majster odboru MPS vytvoril praktické úlohy pre žiakov tretieho ročníka. Tieto úlohy slúžia na precvičenie konfigurácie smerovačov a prepínačov v počítačovej sieti.

  Vyučujúci predmetu OVY vytvoril webovú stránku, ktorú škola využíva pre interakciu s firmami, u ktorých sú žiaci v rámci duálneho vzdelávania a odbornej praxe. Súčasne vykonáva pre túto web stránku technickú podporu.

  Majstri aj tento rok pokračovali v renovácii a rekonštrukcii vzdelávacích priestorov na odbornom výcviku. Dielňa pneumatiky prebehla celkovou rekonštrukciou, od prípravy na rekonštrukciu, na ktorej sa podieľali žiaci odboru MELT. Zaviedli sa nové elektro rozvody a vymenili sa svietidlá. Tieto práce so žiakmi, ktore žiaci vykonávali v súlade s obsahom svojho vzdelávania zároveň napĺňali víziu učenia sa prácou.

  Žiaci tiež absolvovali rôzne exkurzie v IT spoločnostiach T-Systems v Košiciach, v spoločnostiach Polygraf - Tlačiarne, Fragokov, Firma Maník a iných strojárskych a elektrotechnických firmách regiónu.

  Aktivity žiakov smerujúce k zlepšeniu povedomia školy na verejnosti podporili aj akcie organizované žiackou školskou radou.

  Žiaci sa zapojili do verejnoprospešných zbierok Biela pastelka, a Hodina deťom.

  V decembri našu školu navštívil sv. Mikuláš s anjelom a čertom. Počas celého dňa navštevovali rôzne zákutia našej školy a obdarúvali dobrých a šikovných žiakov sladkými dobrotami. Tým horším žiakom pohrozil čert. 7. Decembra 2018 sme zorganizovali Mikulášsky quiz, ktorého cieľom bolo si zasúťažiť, zabaviť sa, ale aj sa niečo nové naučiť. Súťažilo sa v 3 kolách. Témy boli pestré, ako napr. film, seriál, hudba, Európska únia, história Vianoc, či EPAS. Záverom roka ŽŠR zorganizovala už tradičný turnaj v PC hre Counter strike 1.6.

  Vo februári ŽŠR zorganizovala prvý študentský večierok, ktorého cieľom bolo nielen sa zabaviť, ale aj zoznámiť žiakov medzi sebou. Súčasťou bol príhovor riaditeľa Ing. Antona Mušku a koordinátora ŽŠR Mgr. Beňačku, ale aj program, tombola a výborná slávnostná večera. Večierok sa konal v priestoroch školy za pomoci učiteľského dozoru.

  Vo februári žiaci oslavovali sviatok sv. Valentína. V priestoroch školy boli umiestnené schránky určené pre Valentínsku poštu. Prostredníctvom pošty mohli študenti vyjadriť svoje sympatie svojim spolužiakom, ale tiež aj učiteľom a tieto odkazy boli prijímateľom odovzdané.

  Svetový deň Downovho syndrómu sa žiaci ŽŠR zapojili do ponožkovej výzvy. Zaujímavé fotografie boli zdieľané v udalostiach na platforme Instagram Spojenej školy. V Máji sa naša škola zapojila do zbierky úsmev ako dar. V apríli si žiaci pripomenuli Deň Zeme. Nielen prácou a úpravou školskej záhrady, ale ŽŠR zorganizovala súťaž o najlepšiu fotomanipuláciu, kresbu, fotografiu, básničku na tému naša zem

  Zahraničná spolupráca

  Spojená škola má zahraničnú spoluprácu s týmito školami:

  A) POĽSKO:

  1) ZESPÓȽ SZKÓȽ IM. ODDZIALU PARTYZANCKIEGO

  ARMII KRAJOWEJ „JEDRUSIE“

  28-230 POȽANIEC, ul. Ruszczanňska 23

  - spolupráca začala v roku 1999 v rámci holandsko-slovenského projektu OMEGA, kde naše SOUE bolo školiacim a skúšobným centrom aj pre školu v Poľsku,

  - v roku 2004 vznikol nový projekt TRIANGEL (holandsko-poľsko-slovenský) v oblasti profesného vzdelávania,

  - v roku 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010, 2013 v rámci projektu Leonardo da Vinci, naša Spojená škola zabezpečovala odbornú prax pre žiakov školy z Poľska

  2) ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH

  im. gen. Józefa Kustronia

  NOWY SACZ, ul. Limanowskiego 4

  - spolupráca začala v septembri 2010 v rámci projektu cezhraničnej spolupráce,

  - školy vypracovali spoločný projekt Veslujeme ku partnerstvu.

  B) UKRAJINA

  BPU-3

  Bul. Kooperativna 2

  89600 MUKAČEVO

  Zakarpatská oblasť

  - spolupráca začala v roku 1997 v rámci holandsko-slovenského projektu OMEGA,

  - po zmene vedenia školy BPU-3 v Mukačeve je spolupráca len písomná.

  C) ČESKÁ REPUBLIKA

  1) STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÝCH OBORÚ

  Skalka 1692

  560 18 ČESKÁ TŘEBOVÁ

  - spolupráca začala na podnet PSK v roku 2006,

  - uskutočnili sa kontaktné návštevy a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci v profesnej oblasti, ktorá stále trvá,

  - každý rok sa naši žiaci zúčastňujú súťaže odborných zručnosti v Českej Třebovej a žiaci z Českej Třebovej sa zúčastňujú súťaže ZENIT v Prešove.

  2) STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ A INFORMATIKY

  Weilova 4

  PRAHA 10 - Hostivař

  - spolupráca sa začala v roku 2010

  - organizovanie medzinárodných IT súťaží

  - spolupráca na športových a kultúrnych podujatiach

  - výmena žiakov

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty v školskom roku 2018 - 2019

  V školskom roku 2018 - 2019 boli Spojenou školou realizované tieto projekty:

  A. Krátkodobé projekty:

  Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave - Prepojenie CAD a CNC pomocou CAM nadstavby - rozvojový projekt na rozšírenie kompetencií žiakov v strojárskych odboroch o vedomosti a zručnosti potrebné pre prechod od CAD systémov a klasického CNC programovania ku priamemu prenosu nakresleného výrobku do programovacieho jazyka stroja.

  Zelená škola - rozvojový projekt na podporu environmentálnej výchovy žiakov pre roky 2016 -2018.

  Záhrada, ktorá učí - rozvojový projekt na podporu environmentálnej výchovy žiakov.

  Metrologické pracovisko COVaP v Spojenej škole - zakúpenie kompletu meradiel s príslušenstvom za účelom vytvorenia metrologického pracoviska priamo v učebni CNC strojov, ktoré umožní žiakom a klientom COVaP naučiť sa merať, vyhodnotiť namerané hodnoty a lepšie pochopiť princípy sledovania kvality obrábania CNC strojmi.

  B. Dlhodobé projekty:

  Projekt IROP - Zvyšovanie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní. Projekt je zameraný na.

  1. Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom obstarania materiálno-technického vzbavenia

  2.Skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie počtu žiakov prostredníctvom zlepšenia a skvalitnenia priestorových podmienok

  3. vytvorenie podmienok pre uplatnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

  Projekt bol úspešný, jeho realizácia by mala začať v júnii 2019 a mala by trvať 18 mesiacov.

  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - projekt je zameraný na pomoc mladým ľuďom uspieť v živote. Žiaci si sami stanovujú cieľ súčasne v troch oblastiach: šport, dobrovoľníctvo, talent a mentor sleduje plnenie týchto cieľov v priebehu 6 mesiacov. Tento projekt prispieva k osobnému rastu žiakov, rozvíja vytrvalosť, vedie k dobrovoľníctvu a k pozitívnemu pohľadu na vlastnú budúcnosť. Slávnostné vyhodnotenie projektu bolo v septembri 2018. Jedenásť žiakov získalo bronzové ocenenie Duke of Edinburgh Award a dvaja žiaci strieborné ocenenie.

  Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

  SPPravme To Grantový program SPP zameraný na životné prostredie, SPP podporila projekt školy - "Energia s prírody" - nabíjačka pre mobily napájana z veternej elektrárne.

  Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania - vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Maturita), ako aj zavádzanie elektronického testovania v škole.

  V tomto školskom roku realizujeme dva projekty:

  1. Zlepšenie kompetencií učiteľov AJ - 4 učiteľky AJ sa zúčastnili dvojtýždňovej odbornej stáže v Anglicku na univerzite v Cambridge, kde sa vzdelávali v oblasti nových trendov a postupov vyučovania anglického jazyka.

  2. Mechatronik na Slovensku a v zahraničí - žiaci 3. ročníka sa zúčastnia v anglických firmách trojtýždňovej stáže zameranej na obsluhu CNC strojov s dôrazom na zlepšenie jazykovej zručnosti

  Ambasádorská škola EP - žiaci sa majú možnosť zapojiť do to tohto projektu pod záštitou Kancelárie Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Aktivity sú zamerané na dianie v EÚ s možnosťou cestovať.

  IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie - Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Vzdelávania sa zúčastnili viacerí majstri školy, zamerali sme sa na vytvorenie CISCO akadémie v našej škole.

  Catching-up Regions - reforma odborného vzdelávania - zosúladenie existujúcej ponuky odborných študijných programov stredných škôl s potrebami trhu práce v PSK podporované Svetovov bankou. Do tohto projektu bolo vybraných 5 škôl z PSK, ktoré majú byť vzorovo vybavené pre potreby vyučovania a náboru žiakov.

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: v školskom roku 2018/19.

  V Spojenej škole bola vykonaná v dňa 15.10 2018 finančná kontrola plnenia opatrení uložených na nápravu zistených nedostatkov pri finančnej kontrole vykonanej v dňoch od 3.10.2017 do 3.11.2017 zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja kedy boli zistené štyri nedostatky nefinančného plnenia. Všetky nedostatky boli odstránené v stanovených termínoch - do konca roka 2017. Jednalo sa o aktualizáciu smerníc, dodržiavanie postupov a dodržiavania dĺžky doby odpisovania majetku. Opatrenia boli hodnotené ako splnené.

  Dňa 11.02.2019 bola Štátnou školskou inšpekciou, Školské inšpekčné centrum Prešov vykonaná tématická inšpekcia č. 7094/2018-2019, ktorej predmetom bolo zistenie úrovne dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti na gymnáziu - testovanie žiakov končiacich ročníkov gymnázia. Žiaci dosiahli následujúcu percentuálnu úspešnosť.

  Organizmus a prostredie - 54,17%

  človek, jeho telo, zdravý životný štýl - 84,38%

  Voda - 37,5%

  Energia - 84,38%

  Vlastnosti látok, chemické reakcie - 40,63%

  Fyzikálne javy - 18,75%

  Vzduch - 16,25%

  Dňa 12.03.2019 bola Slovenskou obchodnou inšpekciou , Inšpektorátom SOI so sídlom v Prešove vykonaná kontrola dodržiavania zákona č, 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike zameraná na dodržiavanie ustanovení zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

  Dňa 10.04.2019 bola Štátnou školskou inšpekciou, školské inšpekčné centrum Prešov vykonaná kontrola odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky.

  Závery: ŠŠI vzájomným porovnaním originálov a kópií odpoveďových hárkov nezistila nedovolené zásahy do odpovedí žiakov, Hodnotenie bolo vykonané v súlade s príslušným kľúčom správných odpovedí. Napriek tomu sa pri administrácií testov EČ MS z ANJ vyskytli takmer identické odpovede u viacerých žiakov, čím vzniklo podozrenie, že v priebehu testu mohlo dôjsť k nedovolej spolupráci žiakov. Administrátori túto možnosť vylučujú pretože samotné testovanie sa konalo za prítomnosti pracovníčky ŠIC v Prešove pani Ing. Imeldy Kruželákovej.

  Dňa 09.04.2019 bola Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Prešovew vykonaná komplexná protipožiarná kontrola v súlade s vyhláškou č. 121/2002 Z.z. Kontrolou boli zistené nedostatky v počte 73, ktoré boli do 30. 05. 2019 odstránené.

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  Projektová kapacita školy je 700 žiakov. Po stavebných úpravách a dostavbe telovýchovného zariadenia v roku 1992 je kapacita školy 850 žiakov.

  Všetky priestory Spojenej školy prešli rozsiahlou rekonštrukciou v čase od 1. 6. 2009 do 30. 5. 2010.

  Kapacita teoretického vyučovania je 600 žiakov. Pre potreby teoretického vyučovania slúži 36 tried, z toho 12 odborných učební (učebňa chémie a biológie, 2 jazykové učebne, 5 učební informatiky a výpočtovej techniky, učebňa merania v strojárstve a PLC techniky, 2 multimediálne učebne, elektrolaboratórium).

  Máme vytvorené vynikajúce podmienky pre vyučovanie telesnej výchovy a športovej prípravy, pretože škola má veľkú telocvičňu s hľadiskom pre 400 divákov, posilňovňu. Z uvedeného dôvodu je jednou z organizačných zložiek školy gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy.

  Kapacita praktického vyučovania je 270 pracovných miest. Všetky pracovné miesta sú vybavené podľa normatívov zodpovedajúcim príslušnému študijnému odboru. Dve dielne máme špeciálne vybavené pre prípravu žiakov na tzv. holandské skúšky, ktoré realizujeme v spolupráci s inovačným a skúšobným centrom v Bratislave na Rybničnej ulici a Slovenským energetickým zväzom v rámci projektu OMEGA plus.

  Na veľmi dobrej úrovni máme aj dve dielne pre študijný odbor mechanik mechatronik, ktoré sú vybavené CNC strojmi a PLC technikou. V budove praktického vyučovania je aj zváračská škola pre zváranie elektrickým oblúkom a pre zváranie v ochrannej atmosfére CO2. Škola má aj zvárací robot od firmy ABB.

  Na dobrej úrovni sú aj štyri dielne pre mechanika počítačových sietí.

  V Spojenej škole, organizačná zložka SOŠ technická, pripravujeme žiakov pre elektrotechnické, strojárske profesie, pričom v jednotlivých odboroch aplikujeme IKT s podporou týchto programov: EAGLE Profesionál, SOLID EDGE, AUTOCAD, INTYS a ďalšie. Využívame PLC automaty od firiem Mitsubishi, Telemechanika, Siemens a máme aj tri simulátory Heidenheim na programovanie CNC strojov.

  Naša škola je jedinou školou na východe Slovenska, ktorá je skúšobným centrom pre prípravu a vykonávanie tzv. holandských skúšok MBI, MIE, EMBI a EMIE.

  Dňa 12. februára 2016 sme získali rozhodnutie používať označenie našej strednej odbornej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie (ďalej len COVaP) od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

  Pre zabezpečenie prevádzky školy a výchovnovzdelávacieho procesu slúžia tieto priestory:

  1. Budova teoretického vyučovania

  2. Dielne praktického vyučovania

  3. Administratívna budova

  4. Jedáleň s výdajňou stravy

  5. Sociálno-prevádzková budova

  6. Telocvičňa

  7. Kotolňa

  8. Asfaltové ihrisko

  1. Budova teoretického vyučovania - slúži pre teoretické vyučovanie žiakov Spojenej školy, ktorá je rozpočtovou organizáciou a má dve organizačné zložky:

  A. Stredná odborná škola technická (SOŠT) - 23 tried

  B. Gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy - 4 triedy

  Budova je trojpodlažná, pričom na každom poschodí sa nachádzajú sociálne zariadenia pre chlapcov aj pre dievčatá. V budove je 19 klasických učební a 3 odborné učebne. Vykurovanie budovy je centrálne a budova je napojená na mestský vodovod. Je zabezpečené pravidelné upratovanie a žiaci majú šatne.

  Pôdorysné rozmery budovy sú: 64,15 m x 11,1m.

  Kapacita budovy je 500 žiakov v jednej smene.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2010. V roku 2015 boli v budove školy zrekonštruované sociálne zariadenia a v roku 2016 bola vymenená dlažba na schodišti.

  V roku 2017 sme vymenili osvetlenie na I. poschodí za LED svietidla.

  2. Dielne praktického vyučovania - budova slúži pre odborný výcvik žiakov Spojenej školy - SOŠT. Je to prízemná budova (hala), v ktorej sa nachádza 27 dielní praktického vyučovania s plochou 2750 m2. Pôdorysné rozmery budovy sú: 73 m x 49 m. Využívame len polovicu tejto budovy z dôvodu vysokej energetickej náročnosti a zmeny štruktúry študijných odborov. Z dôvodu poklesu záujmu o strojárske odbory, došlo k zmene štruktúry odborov, a tým bolo možné presunúť praktické vyučovanie do sociálno- prevádzkovej budovy. Problém vysokej energetickej náročnosti sme vyriešili tak, že sme v rámci regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania, vypracovali projekt na zateplenie obvodového plášťa budovy, výmenu okien a zníženie podhľadu. Tento projekt bol zrealizovaný v roku 2010.

  3. Administratívna budova - je spojená s budovou teoretického vyučovania. Je to jednopodlažná budova s pôdorysom 36 m x 13 m. Na prízemí budovy sa nachádzajú šatne pre žiakov teoretického vyučovania, vrátnica a jedna učebňa. Na poschodí sú tri odborné učebne, kancelárie pre administratívnych pracovníkov a zubná ambulancia s čakárňou. Na každom poschodí je sociálne zariadenie. Budova je centrálne vykurovaná a pripojená na mestský vodovod.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2010.

  4. Jedáleň s výdajňou stravy - je to jednopodlažná budova s pôdorysom 18,5 m x 43 m. Na prízemí budovy sa nachádza bufet pre žiakov a zamestnancov školy, šatne pre žiakov odborného výcviku a skladové priestory. Na poschodí je jedáleň s výdajňou stravy, sklady a štyri odborné učebne. Stravu dovážame zo Súkromnej školskej jedálne n. o. v Prešove. Výdaj stravy zabezpečuje zamestnankyňa dodávateľskej organizácie. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2011.

  5. Sociálno-prevádzková budova - je to dvojpodlažná budova s pôdorysom 73,5 m x 11,5 m. V budove sú umiestnené dielne praktického vyučovania pre elektroprofesie, mechanika počítačových sietí, grafika digitálnych médií, CNC stroje, dielňa pneumatiky a elektropneumatiky a elektrotechnické laboratórium. Spolu je tam 15 dielní praktického vyučovania. Ďalej sú tam kancelárie pre pracovníkov zabezpečujúcich praktické vyučovaniek žiakov. Na každom poschodí je sociálne zariadenie. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod.

  Budova prešla rekonštrukciou v roku 2009.

  6. Telocvičňa - je to prízemná budova s pôdorysom 42,5 m x 36 m. Samotná telocvičňa má rozmery 42 m x 24 m. Pri telocvični sú štyri šatne so sociálnym zariadením. Nad šatňami je hľadisko s kapacitou 400 divákov. Ďalej sú tam kabinety pre učiteľov TSV, strojovňa pre vzduchotechniku, výmenníková stanica pre ohrev vody a osobitné sociálne zariadenie pre divákov. Telocvičňa, šatne, kabinety a sociálne zariadenie sú napojené na vzduchotechniku. Vykurovanie je centrálne z vlastnej kotolne. Vodovodné potrubie je napojené na mestský vodovod. V júli 2012 bola opravená strecha nad šatňami telocvične. V roku 2014 prešlii šatne a sociálne zariadenia v telocvični rekonštrukciou.

  V októbri 2017 bola uskutočnená rekonštrukcia elektrickej inštalácia telovýchovného zariadenia a vymenené osvetlenie telocvične za LED svietidla, čím sa dosiahla úspora elektrickej energie okolo 50%.

  7. Kotolňa - je to prízemná budova s pôdorysom 30m x 19 m. Pri kotolni je transformátor rozvodňa. V kotolni je umiestnený plynový kotol Viesman, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2016. Prevádzka kotolne je automatická s občasným dohľadom. Prevádzku zabezpečujú kuriči, ktorí sú zároveň vrátnikmi. V kotolni je umiestnené zariadenie na úpravu vody, ktoré je tiež automatické. Súčasťou kotolne je miestnosť pre kuričov, sprchy a sociálne zariadenie. Budova je napojená na mestský vodovod.

  8. Asfaltové ihrisko - má rozmery 28 m x 17,8 m. Slúži na nácvik volejbalu a basketbalu a v zimných mesiacoch na ňom zvykne byť ľadová plocha.

  AJ v školskom roku 2018 - 2019 sa nám podarilo s podporouTeximp s.r.o. vylepšiť materiálno-technické podmienky pre praktické vyučovanie žiakov v študijnom odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik mechatronik, pre ktoré sme získali do bezplatného prenájmu na 2 roky jeden CNC sústruh a jednu CNC frézu od firmy HAAS v hodnote takmer 100 000 €.

  V mesiaci august2018 sme dostali CNC brúsku BSKU 16 CNC v hodnote 78 000 €, ktorú sme zakúpili za združené prostriedky (40 000 € zriaďovateľ a 38 000 € Spinea s.r.o.).

  V súvislosti s regionálnými potrebami PSK sme dňa 23. 11. 2015 podpísali spolu s našim zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom Dohodu o spolupráci za účelom vytvorenia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) s významným zamestnávateľom v regióne firmou SPINEA, s. r. o. Dňa 12. februára 2016 sme získali rozhodnutie o možnosti používať označenie našej strednej odbornej školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. V spolupráci s firmou SPINEA, s. r. o. máme vypracovaný Akčný plán aktivít centra.

  Máme akreditáciu vzdelávacieho programu Programovanie CNC strojov v rozsahu 110 hodín. Doteraz sme realizovali štyri preškoľovania nezamestnaných pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V školskom roku 2018/19 sme zrealizovali ďalšie dva kurzy.

  Dňa 06. 07. 2018 sme dostali potvrdenie o akreditáciií vzdelávacieho programu Elektrotechnické minimum v rozsahu 400 hodín. V školskom roku 2018/19 sme zrealizovali jeden kurz.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  Celková dotácia na žiakov Spojenej školy predstavuje čiastku 1 914 740.- €.

  Z toho je 1 750 004,- € na žiakov SOŠT a 164 736.- € na žiakov gymnázia. €

  V dotácií na prevádzku boli zahrnuté aj prostriedky na: lyžiarský kurz - 15 600.- € SOŠT + 2 100 .-€ gymnázium

  SOŠT čerpanie: - mzdy 1 141 456.-€

  - odvody 394 762.- €

  - bežné výdavky 211 992.-€

  - -transféry 1794.-€

  Gymnázium čerpanie: - mzdy 87 037.-€

  - odvody 30 661.-€

  - bežné výdavky 46 547.- €

  - transféry 491.-€

  Kapitálové - 147 162,49 € na rekonštrukciu osvetlenia a elektrickej inštalácie v budove teoretického vyučovania

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy

  Spojená škola je rozpočtovou organizáciou a nevyberá príspevky na čiastkovú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov ani ostatných osôb, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

  3. Finančné príspevky prijaté za vzdelávacie poukazy

  V školskom roku bolo prijatých 218 vzdelávacích poukazov v celkovej hodnote 6 976.- €.

  Z toho: na žiakov gymnázia sme dostali na vzdelávacie poukazy 480.- €.

  na žiakov SOŠT sme dostali na vzdelávacie poukazy 6 816.- €.

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb

  Rodičovské združenie prispelo čiastkou 10 319,40 € z toho 3 378,68.- € na podporu žiackych aktivít, 4 237,18 € na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu, 1 318.- € na poistenie žiakov a 556.62.- € na maturitné skúšky, 67,33 na činnosť rodičovskej rady a 400,20.-.€ na materiálne vybavenie. Týmto príspevkom rodičia prispeli k zlepšeniu podmienok na úseku teoretického aj praktického vyučovania a k realizácii projektov.

  Od sponzorov sme získali finančné prostriedky:

  Siemens - zostava SIMATIC S7 -1215/DC/DC/DC v hodnote 457,12 € + program SIMATIC STEP

  Lear Corporation Prešov - náradie v hodnote 1500.- €

  Garret - pracovné oblečenie v hodnote 1100.-€

  Národné kariérne centrum - kávovar v hodnote 310.-€ pre učiteľov

  Od spoločnosti HaaS sme dostali do dvojročnéhobezplatného prenájmu dva CNC stroje v hodnote 95 830.- €

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - 18 867,52 .-€

  Príspevok z úradu práce na preškoľovanie: 1544,40 €

  Mimoriadne výsledky žiakov: 1 400.- €

  Pedagogická prax: 1 700,48 €

  National Institute Metalworking: 8 730,73.- €

  Kurz ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM - 6 050 .- €

  Štipendiá: 3 089,55 €

  ZRPŠ podporilo školu sumou 6 996,63 € na tieto účely:

  - podpora žiackých aktivít: 3 681,80 €

  - podpora vcýchovno-vzdelávacieho procesu: 261, 25 €

  - materiálne vybavenie: 437,33 €

  - ostatné: 2 616,25 € ( poistenie žiakov, maturitné skúšky, reklama, občerstvenie žiakov reprezentujúcich školu )

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  Ciele stanovené na školský rok sa nám podarilo splniť. Našim cieľom bolo rozšíreniei spolupráce s podnikateľskou sférou a zvýšenie počtu žiakov v duálnom vzdelávaní.

  Zlepšili sme vzájomnú spoluprácu a väzby so zamestnávateľmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiakov aj dospelých podľa požiadaviek zamestnávateľov.

  V troch študijných odboroch (mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik mechatronik) sme od septembra 2018 pripravovali 43 žiakov v duálnom vzdelávaní

  (Spinea - 12 žiakov, LINAK - 4 žiaci, REGADA - 2 žiaci, GOHR - 5 žiaci, 1. prešovská nástrojáreň - 2 žiaci, LEAR - 12 žiakov, ProTechService - 4 žiaci, GIM-s - 2 žiaci )

  Zrekonštruovali sme elektrickú inštaláciu a vymenili svietidlá v budove teoretického vyučovania v hodnote 143000.- € Zvýšili sme bezpečnosť žiakov aj vyučujúci a dosiahli úsporu spotreby elektrickej energie.

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  SWOT analýza Spojenej školy

  Spojená škola má dlhoročnú tradíciu, jej história sa začala písať v roku 1958 a dlhodobo sa venuje príprave mládeže na povolanie v oblasti strojárstva a elektrotechniky.

  Je skúšobným centrom v rámci holandsko-slovenského projektu OMEGA plus od roku 1996. Cieľom projektu je prehlbovanie odborných vedomostí a praktických zručností v oblasti elektrotechniky.

  Spojená škola plní funkciu cvičnej školy, pretože spolupracuje s vysokými školami v Prešove v oblasti súvislej pedagogickej praxe.

  Spojená škola bola ocenená predsedom Prešovského samosprávneho kraja za úspešnú športovú reprezentáciu kraja za rok 2009 a v roku 2011.

  Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie. Je zapojená do duálného vzdelávania a má podpísaných vyše 20 zmlúv o vzájomnej spolupráci so zamestnávateľmi. Na škole bol zriadený poradný zbor, ktorý je tvorený personálnými riaditeľmi zamestnávateľov zapojených do duálného vzdelávania.

  .

  Silné stránky školy (strenghts)

  - 100% kvalifikovanosť skúsených pedagogických pracovníkov

  - vysoká kreativita, flexibilita a ochota pedagogických pracovníkov pracovať nad rámec bežných povinností a neustále sa vzdelávať

  - škola sa nachádza v peknom a tichom prostredí na okraji mesta

  - do školy je dobrá dostupnosť MHD

  - škola má vyše 60-ročnú tradíciu

  - škola má vypracovanú koncepciu rozvoja do roku 2020.

  - všetky budovy slúžiace pre vzdelávanie žiakov prešli rozsiahlou rekonštrukciou (vymenené okná, zateplené nové fasády budov, nový nábytok, v dielňach OV znížený podhľad)

  - výborné podmienky pre telesnú výchovu a športové aktivity po vyučovaní

  - využívanie IKT na vyučovacích hodinách, v pedagogickom procese je 333 počítačov pripojených na internet (v každej triede je notebook pripojený na internet a dátový projektor)

  - realizovanie vyučovacích hodín s pomocou interaktívnej tabule (v 12-tich triedach)

  - podpora tvorivosti žiakov zo strany pedagogických pracovníkov

  - stimulácia rozvoja profesijných záujmov žiakov formou krúžkovej činnosti a zapájania žiakov do súťaží odborných zručností, SOČ a ZENIT

  - dobrá spolupráca vedenia školy s Radou školy, rodičmi žiakov a zamestnávateľmi

  - možnosť stravovania sa v školskej jedálni

  - dlhoročná zahraničná spolupráca (Poľsko, Česká republika, Ukrajina)

  - ERAZMUS+

  - snaha vedenia školy o vytvorenie dobrej klímy pre zamestnancov aj žiakov

  - prepojenie teórie s praxou, vlastné dielne pre praktické vyučovanie, spolupráca so zamestnávateľmi

  - vysoká miera podávania aj realizácie projektov

  - dostatok finančných prostriedkov na prevádzku a postupný rozvoj školy (po rekonštrukcii budov)

  - škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy pre priemyselnú automatizáciu a informačné technológie

  - nízke percento nezamesnaných absolventov školy

  Slabé stránky školy (weaknesses)

  - prefeminizovaný učiteľský zbor

  - rôzna individuálna výkonnosť členov pedagogického zboru

  - pomalé zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu zo strany pedagogických zamestnancov

  - priemerná vedomostná úroveň prijímaných žiakov

  - veľké percento dochádzajúcich žiakov

  - nepravidelná dochádzka žiakov na vyučovanie a problémy v správaní

  Vonkajšie vplyvy

  - klesajúci počet žiakov 9. ročníka schopných študovať technické odbory

  - negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty mládeže

  - rýchlo sa meniace zákony (s každým volebným obdobím), ktoré zvyšujú byrokraciu v školstve

  - nedostatočné finančné aj morálne ocenenie práce pedagogických pracovníkov

  - nezáujem o učebné odbory

  Príležitosti, šance (opportunities)

  - Spojená škola má dve organizačné zložky: gymnázium a SOŠ technickú

  - máme širokú ponuku študijných a učebných odborov

  - škola má vlastný vzdelávací program

  - prepracovaná propagácia školy na verejnosti v spolupráci so zamestnávateľmi

  - možnosť využívania mimorozpočtových finančných zdrojov (prostriedky ESF, ERDF, dary od firiem a rodičov)

  - internetová žiacka knižka, rýchla a účinná kontrola pre rodičov

  - dochádzkový systém

  - možnosť zapojiť sa do celoživotného vzdelávania

  - dlhoročná aktívna spolupráca so zamestnávateľmi

  - možnosti získania certifikátov zvyšujúcich uplatnenie absolventov na trhu práce

  Obavy, riziká (threats(

  - demografický pokles populácie

  - narastajúci počet stredných škôl

  - spájanie odborov v dôsledku poklesu počtov prijímaných žiakov

  - narastajúca byrokracia pri implementácii projektov

  - negatívny vplyv sociálno-patologických javov na správanie a hodnoty žiakov

  § 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

  Uplatnenie žiakov

  Absolventi GYMNÁZIA (22 žiakov):

  77,3 % absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole

  22,7 % nastúpilo do zamestnania

  Absolventi SOŠT (124 žiakov):

  27,4 % absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole

  63,7 % sú zamestnaní

  8,9 % sú evidovaní na úrade práce

  § 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

  Psychohygienické podmienky

  Psychohygienické podmienky sú v súlade s Vyhláškou MŠ SR 282/2009 Z. z. o stredných školách a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po zateplení a rekonštrukcii priestorov Spojenej školy sa psychohygienické podmienky žiakov aj pedagogických pracovníkov výrazne zlepšili. V tomto školskom roku sme zlepšili podmienky na úseku teoretického vyučovania rekonštrukciou elektrickej inštalácie, čím došlo k zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( v kažom obvode je zapojený prúdový chránič ) a ku zníženiu spotreby elektrickej energie - všetky svietidla sú s LED technológiou.

  Výrazne sme zlepšili podmienky pre vzdelávanie programátorov obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanikov mechatronikov zakúpením troch výukových CNC strojov a otvorením COVaP pre automatizačnú techniku a informačné technológie.Ďalšie dva CNC stroje sme dostali do bezplatného prenájmu od americkej firmy HAAS.

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  3D a 2D modelovanie a www šachy3 Ing. Jozef Černický
  English Club18 Mgr. Zuzana Výbošťoková
  eTwinning3 Mgr. Miroslava Priščáková
  Formálna úprava dokumentov a príprava ich prezentovania5 PhDr. Richard Pisarský
  Programovanie CNC strojov25 Bc. Juraj Sičák
  Programovanie PLC12 Mgr. Oto Sokolovský
  Slovesá15 Mgr. Slávka Vaníková
  Stolný tenis16 PaedDr. Peter Krajč
  Šach a dáma12 Bc. Anton Garbár
  Videoeditácia12 Mgr. Juraj Beňačka
  Volejbalový krúžok12  
  Výroba súčiastok na CNC OS a tvorba programov12 Ing. Ladislav Mišík, PhD.
  Webové stránky a redakčné systémy10 Ing. Robert Roman
  Základy prezentovania (sa)15 Mgr. Martin Kupčík

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca s rodičmi je dobrá. O výsledky svojich detí a o život v škole sa väčšinou zaujímajú iba sporadicky, pričom svedectvom toho je aj účasť rodičov na triednych aktívoch, ktorú možno hodnotiť ako mimoriadne slabú.Vnímame to ako veľmi negatívny jav i napriek často uvádzanému argumentu, že rodičia predsa majú možnosť sledovať prospech a dochádzku svojich detí na internete prostredníctvom internetovej žiackej knižky. To však v nijakom prípade nemôže nahradiť priamy kontakt s učiteľmi. Nie všetci rodičia spolupracujú so školou tak, ako by si to vyžadovala situácia. Najväčší problém je s rodičmi, ktorí pracujú v zahraničí a myslia si, že zodpovednosť za výchovu ich detí v plnom rozsahu prevzala škola.

  Rodičia majú možnosť prostredníctvom internetovej žiackej knižky a dochádzkového systému kontrolovať prospech aj dochádzku svojich detí.

  Veľmi dobrá je spolupráca s Rodičovskou radou, ktorej predsedom Mgr. Saskia Oľhová. Rodičovská rada každý rok prispieva na nákup učebných pomôcok a výpočtovej techniky, čo pomáha zvýšiť úroveň vzdelávania, najmä v oblasti informačno-komunikačných technológií a umožňuje škole zapájať sa do projektov.

  § 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

  Spolupráca školy a verejnosti

  Cieľom školy je vyvíjať aj také činnosti, ktoré školu zviditeľňujú na verejnosti.

  V mesiacoch október až marec uskutočňujeme, spravidla dvakrát mesačne, dni otvorených dverí. V mesiaci november, v rámci Európskeho dňa rodičov a školy, organizujeme Týždeň vedy a techniky spojený s ukážkami pomôcok a prehliadkou odborných učební a dielní praktického vyučovania. Minimálne raz ročne organizujeme stretnutie výchovných poradcov a najväčších zamestnávateľov v regióne v našej škole spojené s prehliadkou školy a raz štvrťročne organizujeme stretnutie so zamestnávateľmi s ktorými máme podpísanú dohodu o spolupráci - Memorandum.

  Poradným orgánom riaditeľa je aj tzv. Poradný zbor, ktorý je tvorený spravidla personálnými riaditeľmi zamestnávateľov, ktorí majú žiakov v duálnom vzdelávaní.

  V mesiaci október organizujeme cechováciu žiakov 1. ročníka spojenú s programom, ktorý im pripravia ich starší spolužiaci.

  Škola od februára 2016 funguje aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automatizačnú techniku a informačné technológie a má dve akreditácie pre celoživotné vzdelávanie. Úzko spolupracuje aj s Úradom práce sociálných vecí a rodiny v Prešove

  Škola má výbornú spoluprácu s podnikateľskou sférou a športovými oddielmi a klubmi.

  Žiaci sa zúčastňujú na akciách poriadaných mestom a na výstave prác žiakov.

  S mestom spolupracujeme aj pri rôznych súťažiach. Každoročne sa v našej telocvični konajú súťaže Nie drogám, Kam na vysokú?, Kam na strednú?, Burza práce, Mladí požiarnici a rôzne športové podujatia basketbalistov, volejbalistov, florbalistov, hádzanárov a hokejistov.

  V spoločenskej miestnosti školy sa pravidelne stretávajú obyvatelia zo susedných panelákov za účelom riešenia spoločných problémov.

  Žiaci našej školy, najmä organizačnej zložky gymnázium, sa aktívne zapájajú do všetkých športových akcií organizovaných mestom a VÚC pre žiakov SŠ.

  Záver

  Vypracoval: Ing. Anton Muška, Ing. Ivan Baran

  V Prešove 30. 08. 2019

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Vyjadrenie rady školy

  Správa prerokovaná v rade školy dňa:

  Rada školy pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

  V Prešove dňa:

  PaedDr. Magdaléna Semanová

  predsedníčka rady školy pri SŠ