• Novinky

      • Prví absolventi duálneho vzdelávania nastúpili do  zamestnania

      • Firmy zapojením sa do duálneho vzdelávania zamestnali prvých absolventov.

       Firma SPINEA, s. r. o. zamestnala 5 absolventov študijného odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (POZSaZ), REGADA, s. r. o. 2 absolventov študijných odborov POZSaZ a mechanik mechatronik (MM), LINAK Slovakia, s. r. o. absolventa študijného odboru MM a GOHR s. r. o.  absolventa študijného odboru POZSaZ. 

       Zabezpečili si tak kvalifikovanú silu, ktorá zodpovedá ich kritériám – pripravili si svojich budúcich kolegov. Tu sa potvrdzuje, že duálne vzdelávanie je cestou. Žiak si okrem školy vyberá aj zamestnávateľa, u ktorého si vyberá prax v odbore, o ktorý má záujem.

      • Ďalší úspešní absolventi medzinárodnej certifikácie CCNA

      • 24. 5. 2021 naši štvrtáci absolvovali záverečnú skúšku CCNA 2 – Switching and Routing. Popasovali sa s teoretickými otázkami formou online testu a náročným praktickým zadaním, kde bolo potrebné nakonfigurovať stredne veľkú sieť s rôznymi typmi zariadení.

       Certifikát CCNA vo všetkých troch úrovniach je už pevnou súčasťou vyučovania v odbore 2682 K mechanik počítačových sietí. Certifikát CCNA je medzinárodne uznávaná kvalifikácia pre správcov takýchto počítačových sietí.

       Úspešným absolventom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov pri správe a údržbe moderných firemných a inštitucionálnych počítačových sietí.

      • V. Filičková na celoštátnej prehliadke SOČ

      • Aj tento rok Stredoškolská odborná činnosť priniesla nový rozmer vnímania prezentácie a vystupovania talentovaných žiakov dištančne. Koordinátorom celoštátnej prehliadky SOČ – dištančne bolo Krajské centrum voľného času Trenčín a uskutočnila sa v dňoch 27.- 30. apríla 2021. Aj naša žiačka Viktória Filičková nás dôstojne reprezentovala s prácou 3D vizualizácia hradu so špeciálnou tematikou a obsadila 4. miesto, za čo jej  vedenie školy ďakuje.

      • Pravidlá pre školy od 3. 5. 2021

      • Okres Prešov sa nachádza medzi červenými okresmi. Pre žiakov v červenom okrese nebude potrebné sa preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy pri prezenčnom vyučovaní.

      • Od 17. 5. 2021 obnovuje sa školské vyučovanie

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  rozhodol, že s účinnosťou od 17. mája 2021 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.

       Žiaci 1. - 3. ročníka začínajú prezenčné vzdelávanie podľa nového rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený na stránke v sekcii ŽIACI A RODIČIA - ROZVRH HODÍN.

      • Najlepší dištančný učiteľ roka

      • Naša žiacka školská rada zorganizovala anketu Najlepší dištanný učiteľ roka. Najvyšší počet hlasov získala Mgr. Zuzana Šoltisová, ktorá sa najlepšie vysporiadala so súčasnou neľahkou situáciou v školstve a svojich žiakov dokázala aj naďalej zaujímavo učiť nové veci. Okrem diplomu získala aj peknú cenu, ktorú "vyrobili" naši šikovní majstri odbornej výchovy.

       Blahoželáme!

      • Prijmeme učiteľa matematiky - fyziky

      • Termín nástupu 1. 9. 2021

       Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.6.2021

       Požiadavky na uchádzača: znalosť práce s PC, zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu, flexibilita, komunikatívnosť.

       Vzdelanie: požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo fyzika – matematika

       Ďalšie požiadavky: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške), potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov, súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

       Kontaktné informácie

       Adresa školy

       Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

       Kontaktná osoba:

       Mgr. Ján Holub - 0914 203 203, riaditel@spojenaskola.sk

      • "Virtuálny" DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia!

       Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, nie je možné tento rok sa s Vami stretnúť osobne, a preto sme sa rozhodli priblížiť Vám našu školu vo forme „virtuálneho“ Dňa otvorených dverí, kde si z pohodlia domova môžete pozrieť, aké odbory v nasledujúcom školskom roku Vám ponúkame.

       Naša škola má strojárske a elektrotechnické zázemie v regióne, vynikajúcu spoluprácu s okolitými firmami, ako aj úspešné umiestnenie našich žiakov na trhu práce.

       Video o škole: https://youtu.be/xNP62ZmJJwg