• Organizácia šk. roka

     • Organizácia vyučovania v Spojenej škole

     •                   Organizácia a prevádzka Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, podlieha platnej legislatíve SR a vychádza  z dokumentu MŠVVaŠ SR Sprievodca školským rokom 2022/2023:   

       

      https://www.minedu.sk/data/att/23655.pdf


                                                               Organizácia vyučovania v školskom roku 2022/2023

      Začiatok šk. roka: 5. 9. 2022  o 8.00 hod. podľa rozpisu

      Koniec šk. roka: 30. 6. 2023

       

      Klasifikačné porady

         Za I. polrok: 24. 01. 2023   

      Za II. polrok: 22. 06. 2023

       

        Prijímacie skúšky:

                   1. kolo               
       1. termín: 04. 05. 2023

         2. termín: 09. 05. 2023  

       2. kolo      

      20. 06. 2023
                                 

                         Ukončovanie štúdia    -  zákon č.245/2008 Z.z. šiesta časť ( školský zákon )

       

      Maturitné skúšky

      EČ a PFIČ

      14. 3. 2023 - slovenský jazyk a literatúra

      15. 3. 2023 - anglický jazyk

      16. 3. 2023 - matematika

      Praktická časť odbornej zložky:

      od 15. 5. 2023 do  18. 5. 2023

      Ústna forma internej časti:

       od 29. 05. 2023 do  02. 06. 2023

                 Úplné informácie o maturitnej skúške, jej externej a internej časti v školskom roku 2022/2023 nájdete na: www.nucem.sk

      Záverečné skúšky

      Praktická časť:

      od 12. 6. 2023 do  12. 6. 2023

      Ústna časť:

       od 19. 6. 2023 do  19. 6. 2023

      Prázdniny

           

        od do
      jesenné 28. 10. 2022 31. 10. 2022
      vianočné 23. 12. 2022 7. 1. 2023
      jarné 6. 3. 2023 10. 3. 2023
      veľkonočné 6. 4. 2023 11. 4. 2023
      letné 1. 7. 2023 31. 8. 2023