• Organizácia šk. roka

     • Organizácia vyučovania v Spojenej škole

     •                   Organizácia a prevádzka Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, podlieha platnej legislatíve SR a vychádza  z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020:   

       

      https://www.minedu.sk/data/att/14770.pdf

       


                               Organizácia vyučovania v školskom roku 2019/2020

      Začiatok šk. roka:   2. 9. 2019  o 8.00 hod. podľa rozpisu

      Koniec šk. roka:     30. 6. 2020

       

      Klasifikačné porady

      Za I. polrok:   27. 1. 2020

      Za II. polrok:  23. 6. 2020

       

        Prijímacie skúšky:

                         
                          Prijímacie skúšky - I. kolo:             11. 5. 2020  - 1. termín,      14. 5. 2020 - 2. termín              


                          Prijímacie skúšky – II. kolo:    16. 6. 2020               

                         Ukončovanie štúdia    -  zákon č.245/2008 Z.z. šiesta časť, ( školský zákon )

       

      Maturitné skúšky:

       Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

      17. marec 2020 - slovenský jazyk a literatúra

      18. marec 2020 - anglický jazyk, nemecký jazyk

      19. marec 2020 - matematika

       

      Praktická časť odbornej zložkyod 11. 5. 2020 do 14. 5. 2020       

            
      Ústna forma internej časti:

      gymnázium - od 21. 5. 2020 do 22. 5. 2020

            SOŠ       - od 25. 5. 2020 do  29. 5. 2020

                 Úplné informácie o maturitnej skúške, jej externej a internej časti v školskom roku 2019/2020 nájdete na: www.nucem.sk

       

      Prázdniny

           

        od do
      jesenné 30. 10. 2019 31. 10. 2019
      vianočné 23. 12. 2019 7. 1. 2020
      polročné

      3. 2. 2020

      3. 2. 2020
      jarné 2. 3. 2020 6. 3. 2020
      veľkonočné 9. 4. 2020 14. 4. 2020
      letné 1. 7. 2020 31. 8. 2020