• Organizácia šk. roka

     • Organizácia vyučovania v Spojenej škole

     •                   Organizácia a prevádzka Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, podlieha platnej legislatíve SR a vychádza  z dokumentu MŠVVaŠ SR Sprievodca školským rokom 2020/2021:   

       

      https://www.minedu.sk/data/att/16755.pdf

       


                               Organizácia vyučovania v školskom roku 2020/2021

      Začiatok šk. roka: 2. 9. 2020  o 8.00 hod. podľa rozpisu

      Koniec šk. roka: 30. 6. 2021

       

      Klasifikačné porady

         Za I. polrok: 25. 01. 2021   

      Za II. polrok: 23. 06. 2021

       

        Prijímacie skúšky:

                         
       1. termín: 03. 05. 2021

                  2. termín:  10. 05. 2021           


                                 

                         Ukončovanie štúdia    -  zákon č.245/2008 Z.z. šiesta časť ( školský zákon )

       

      Maturitné skúšky:

       Časový harmonogram písomnej formy internej časti:

      od 12. 04. 2021 konkrétny termín konania určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

       - slovenský jazyk a literatúra

       - anglický jazyk

       

       

      Praktická časť odbornej zložky       

      - uskutoční sa v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.      


      Ústna forma internej časti:

            SOŠ - od 24. 5. 2021 do  28. 5. 2021

                 Úplné informácie o maturitnej skúške, jej externej a internej časti v školskom roku 2020/2021 nájdete na: www.nucem.sk

       

      Prázdniny

           

        od do
      jesenné 29. 10. 2020 30. 10. 2020
      vianočné 21. 12. 2020 8. 1. 2021
      polročné

      zrušené

      zrušené
      jarné 22. 2. 2021 26. 2. 2021
      veľkonočné 1. 4. 2021 6. 4. 2021
      letné 1. 7. 2021 31. 8. 2021