• Erasmus+

     • Projekt Erasmus+ Zlepšovanie kompetencií učiteľov


     •                                                             

       

       

       

       


      Projekt  Erasmus+ Zlepšovanie kompetencií učiteľov

      Spojená škola je svojimi aktivitami mimoriadne otvorená Európe. V školskom roku sme sa rozhodli umožniť žiakom aj učiteľom absolvovať kultúrno-pracovno-vzdelávacie pobyty v UK.

      Jedným zo strategických záujmov našej školy, ktorý je súčasne rozhodujúcou zložkou politiky EÚ, je celoživotné vzdelávanie dospelých. V školskom roku 2017/2018 sme sa preto zapojili do Erasmus+ projektu, ktorý by pedagogickým zamestnancom umožnil vycestovať do zahraničia a tam zvýšil ich odborné a jazykové spôsobilosti.

      Projekt Erasmus+KA1 pod názvom Zlepšovanie kompetencií učiteľov bol financovaný zo zdrojov EÚ, realizovaný 1 rok a bol rozdelený do 3 etáp – príprava, zahraničná mobilita a šírenie získaných poznatkov. V spolupráci s národnou agentúrou sme mohli umožniť štyrom učiteľkám anglického jazyka zúčastniť sa vzdelávania priamo na univerzite v Cambridge vo Veľkej Británii. Pod vedením svetoznámych lektorov, ktorí sú často spoluautormi mnohých učebníc a výučbových programov, nadobudli inovované zručnosti a didaktické kompetencie v oblasti vzdelávania cudzích jazykov.

     • Príprava a priebeh mobilít

     • Prvým krokom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie prihlášky projektu v národnej agentúre. Následne sme po schválení projektu realizovali školenia BOZP a prednášky o kultúrnych rozdieloch. Vybrali sme kurzy pre jednotlivých učiteľov a vyplnili potrebné formuláre a zmluvy. Vybrané kurzy korešpondovali so záujmom školy posilniť konkrétne oblasti výučby anglického jazyka na škole. V závere kurzu mali učitelia vlastný výstup a pohovor, po ktorom získali certifikát a potvrdenie mobility.

     • Kultúrne pamiatky

     • Učitelia nadobudli nové poznatky a skúsenosti vo forme prednášok a workshopov. Taktiež navštívili kultúrne pamiatky mesta Cambridge, Londýn a pod.

     • Šírenie získaných poznatkov

     • Získané poznatky učitelia šírili vo forme workshopov v rámci predmetových komisii, otvorených hodín, na ktorých demonštrovali inovatívne metódy a formy vyučovania. Zdieľaním poznatkov mali osoh z realizovanej mobility aj ostatní učitelia v rámci predmetovej komisie sekcie jazykov. Získané poznatky šírili aj prostredníctvom nástenných novín v priestoroch školy.

       

     • Šírenie získaných poznatkov

     • Rok s projektom Erasmus+ bol pre nás plný dynamiky a spolupráce. Vo Veľkej Británii sme spoznali kolegov z rôznych kútov sveta. Mali sme možnosť diskutovať o problémoch školstva s učiteľmi zo všetkých kontinentov. Zistili sme, že aj napriek kultúrnym problémom máme ako učitelia rovnaké problémy a čelíme rovnakým výzvam.

      Pobyt v multikultúrnej komunite učiteľov nám rozšíril obzory v oblasti školského manažmentu a riadenia výučby z pohľadu nových podmienok a cieľov v zjednotenej Európe.