Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Muška Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 99
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Iveta Šebová Tvorba edukačných multimédií 15 144
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Koordinátor prevencie 35
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Ing. Ivan Baran Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 202
Informatika pre stredné školy 62
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 184
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Internet a bezpečnosť 7
Informatika pre stredné školy 62
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre pokročilých 7
Ing. Mária Angelovičová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 105
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Mgr. Mária Babejová Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 122
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Juraj Beňačka Informatika pre stredné školy 62 158
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Praktické uplatňovanie kreativizujúcich a aktivizujúcich metód a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych zručností žiakov 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
RNDr. Magdaléna Gajdošová Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15 90
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Ing. Ivan Geci Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 105
Tvorba edukačných multimédií 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Ing. Michal Hudák Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 129
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Ľubomíra Kmecová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 154
Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Náboženstvo v ŠkVP 10
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. František Kofrit Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 48
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Peter Krajč Snoubordingový inštruktorský kurz 10 98
Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách 8
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12
Kondičné posilňovanie v telesnej a športvej výchove 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ing. Monika Kubicová 3D CAD SOLIDWORKS 15 60
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Amália Labayová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 60
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Mgr. Ivana Lacková Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 90
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Božena Lorincová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 90
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Lenka Macková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6 96
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PaedDr. Blanka Matuchová Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 105
Koordinátor prevencie 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PaedDr. Peter Matús Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 133
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 129
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ing. Mikuláš Oravec Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 129
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PhDr. Richard Pisarský Vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 60
Mgr. Zuzana Pokorná Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Miroslava Priščáková Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25 190
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Zuzana Procházková Rozvoj základných jazykových zručností v anglickom jazyku pomocou interaktívnej tabule 12 170
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Tvorivá dramatika ako vyučovacie médium 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti na základných školách a stredných školách 10
Etika podnikania 6
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom vekuprimeraných činností v škole 21
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Ing. Adela Riňaková Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 99
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Katarína Sániková Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 120
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Finančná gramotnosť 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
PaedDr. Magdaléna Semanová Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15 148
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Martin Sopko Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Kvetoslava Sopková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 90
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Mária Šajgalíková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 120
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ing. Daniela Škovranová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 150
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Zuzana Šoltisová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 158
Výchovný poradca 35
Výchovný poradca 47
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ako vyučovať o holokauste 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Slávka Vaníková Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 159
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Zuzana Výbošťoková Koordinátor prevencie 35 195
Digitalizácia učebných materiálov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ján Bakalár Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 99
Etika podnikania 6
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Jozef Černický Kariérový poradca 35 190
Koordinátor prevencie 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Koordinátor informatizácie 35
Bc.Anton Garbár Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 124
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 96
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Solidworks Electrical 13
3D CAD SOLIDWORKS 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Jaroslav Knap Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Marián Kočan Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 62
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Bc.František Koháni Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 78
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Etika podnikania 6
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Štefan Kubánek Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 92
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Informatika pre stredné školy 62
Bc.Stanislav Kušnír Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
Digitalizácia učebných materiálov 15
Praktická ekonomika 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Ivan Ľaš Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 154
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Etika podnikania 6
Praktická ekonomika 25
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Mgr. Jaroslav Macko Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 84
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Robert Roman Základná obsluha počítača 8 199
Internet a bezpečnosť 7
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Informatika pre stredné školy 62
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Textový editor Word pre pokročilých 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Bc.Juraj Sičák Praktická ekonomika 25 95
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Jakub Smolko 3D CAD SOLIDWORKS 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Oto Sokolovský Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37 182
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Praktická ekonomika 25
Informatika pre stredné školy 62
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019