Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Muška Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 69
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Iveta Šebová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 129
Tvorba edukačných multimédií 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Koordinátor prevencie 35
Ing. Ivan Baran Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 202
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8
Informatika pre stredné školy 62
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7 184
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Informatika pre stredné školy 62
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Internet a bezpečnosť 7
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre pokročilých 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Mária Angelovičová Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 75
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Mária Babejová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 92
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Juraj Beňačka Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 123
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Informatika pre stredné školy 62
Mgr. Darina Bernátová Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15 60
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Písanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Mgr. Štefánia Cmarová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 72
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 3
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Tvorba individuálnych výchovno--vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 12
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
RNDr. Magdaléna Gajdošová Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15 90
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Ing. Ivan Geci Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6 75
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ing. Michal Hudák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 129
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Ľubomíra Kmecová Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10 154
Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Náboženstvo v ŠkVP 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. František Kofrit Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Mária Köryová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 121
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
PaedDr. Peter Krajč Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 80
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12
Ing. Monika Kubicová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 45
3D CAD SOLIDWORKS 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Amália Labayová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 60
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Božena Lorincová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 90
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Lenka Macková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6 66
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Blanka Matuchová Koordinátor prevencie 35 90
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Peter Matús Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 133
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 99
Tvorba edukačných multimédií 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ing. Mikuláš Oravec Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 129
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PhDr. Daniela Pastirčinová Profesij.kompetencie vedúcich PK, metodic.združení a štud.odborov 35 90
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Pokorná Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Miroslava Priščáková Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 160
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ing. Adela Riňaková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 99
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Ing. Katarína Sániková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 120
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Finančná gramotnosť 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
PaedDr. Magdaléna Semanová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 133
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Mgr. Kvetoslava Sopková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Šajgalíková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 90
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Daniela Škovranová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 120
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Zuzana Šoltisová Výchovný poradca 47 158
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ako vyučovať o holokauste 10
Výchovný poradca 35
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Mgr. Slávka Vaníková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 159
Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Výbošťoková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 165
Koordinátor prevencie 35
Digitalizácia učebných materiálov 15
Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ján Bakalár Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7 99
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Etika podnikania 6
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Jozef Černický Koordinátor prevencie 35 190
Koordinátor informatizácie 35
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Kariérový poradca 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bc.Anton Garbár Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 124
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 83
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
3D CAD SOLIDWORKS 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Jaroslav Knap Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Marián Kočan Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 62
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Bc.František Koháni Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7 78
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Etika podnikania 6
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Štefan Kubánek Informatika pre stredné školy 62 62
Bc.Stanislav Kušnír Digitalizácia učebných materiálov 15 95
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Praktická ekonomika 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Ivan Ľaš Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 154
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Praktická ekonomika 25
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Etika podnikania 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Mgr. Jaroslav Macko Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 69
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Robert Roman Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 199
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Internet a bezpečnosť 7
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Informatika pre stredné školy 62
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Bc.Juraj Sičák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Praktická ekonomika 25
Mgr. Oto Sokolovský Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 167
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Informatika pre stredné školy 62
Praktická ekonomika 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8


© aScAgenda 2018.0.1102 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.05.2018