• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Ján Holub Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 101
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
  Mgr. Iveta Šebová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 144
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Koordinátor prevencie 35
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Ing. Mária Angelovičová Tvorba edukačných multimédií 15 80
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Mgr. Božena Lorincová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 90
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
  Ing. Ladislav Mišík, PhD. Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 129
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Ján Bakaľar Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 99
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
  Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
  Etika podnikania 6
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Ing. Ivan Baran Tvorba edukačných multimédií 15 194
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Informatika pre stredné školy 62
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
  Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Ing. Jozef Černický Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 190
  Koordinátor informatizácie 35
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Kariérový poradca 35
  Koordinátor prevencie 35
  Bc.Anton Garbár Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 124
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Ing. Ivan Geci Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 105
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Mgr. Pavol Horský Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 45
  Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  Mgr. Milota Kallová Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom vekuprimeraných činností v škole 21 43
  Pracujeme s programom GeoGebra na hodinách matematiky - pre pokročilých 10
  Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Solidworks Electrical 13 96
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Mgr. Ľubomíra Kmecová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 154
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
  Náboženstvo v ŠkVP 10
  Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
  Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
  Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
  Bc.Jaroslav Knap Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 60
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Bc.František Koháni Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7 78
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Etika podnikania 6
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Ing. Monika Kubicová 3D CAD SOLIDWORKS 15 60
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
  Bc.Stanislav Kušnír Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Praktická ekonomika 25
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 184
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Internet a bezpečnosť 7
  Textový editor Word pre pokročilých 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Informatika pre stredné školy 62
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Mgr. Ivan Ľaš Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 154
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Praktická ekonomika 25
  Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Etika podnikania 6
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
  Mgr. Jaroslav Macko Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 9 53
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Mgr. Lenka Macková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 96
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  PaedDr. Blanka Matuchová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 105
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Koordinátor prevencie 35
  PaedDr. Peter Matús Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25 143
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
  Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - carving 10
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Snoubordingový inštruktorský kurz 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  PhDr. Richard Pisarský Finančná gramotnosť 14 117
  Úvod do počítačových sietí 22
  Vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Miroslava Priščáková Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 190
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Mgr. Zuzana Procházková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 75
  Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom vekuprimeraných činností v škole 21
  Tvorivá dramatika ako vyučovacie médium 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 10
  Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka 14
  Ing. Katarína Sániková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 135
  Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
  Finančná gramotnosť 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  PaedDr. Magdaléna Semanová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 148
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
  Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
  Bc.Juraj Sičák Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 95
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Praktická ekonomika 25
  Mgr. Jakub Smolko Sprevádzanie a motivácia žiaka v systéme duálneho vzdelávania 15 45
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Mgr. Ing.Oto Sokolovský Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25 182
  Informatika pre stredné školy 62
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
  Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
  Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
  Praktická ekonomika 25
  Mgr. Kvetoslava Sopková Digitalizácia učebných materiálov 15 90
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Mgr. Mária Šajgalíková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 120
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Mgr. Slávka Vaníková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 159
  Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60


  © aScAgenda 2023.0.1397 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.02.2023