• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Ján Holub Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 101
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Mgr. Iveta Šebová Koordinátor prevencie 35 144
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Ing. Mária Angelovičová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 80
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Mgr. Božena Lorincová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 90
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Ing. Ladislav Mišík, PhD. Tvorba edukačných multimédií 15 129
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Mgr. Mária Babejová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 122
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Ján Bakaľar Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 99
  Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Etika podnikania 6
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
  Ing. Ivan Baran Digitalizácia učebných materiálov 15 202
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Informatika pre stredné školy 62
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
  Mgr. Juraj Beňačka Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 183
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Praktické uplatňovanie kreativizujúcich a aktivizujúcich metód a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych zručností žiakov 25
  Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10
  Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
  Informatika pre stredné školy 62
  Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Ing. Jozef Černický Koordinátor informatizácie 35 190
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Koordinátor prevencie 35
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Kariérový poradca 35
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  RNDr. Magdaléna Gajdošová Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 90
  Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
  Bc.Anton Garbár Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 124
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Ing. Ivan Geci Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 105
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Mgr. Pavol Horský Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 45
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Ing. Michal Hudák Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 129
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Mgr. Milota Kallová Pracujeme s programom GeoGebra na hodinách matematiky - pre pokročilých 10 43
  Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom vekuprimeraných činností v škole 21
  Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 96
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Solidworks Electrical 13
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Mgr. Ľubomíra Kmecová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 154
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
  Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
  Náboženstvo v ŠkVP 10
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
  Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
  Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
  Bc.Jaroslav Knap Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
  Marián Kočan Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 62
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
  Bc.František Koháni Digitalizácia učebných materiálov 15 78
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Etika podnikania 6
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Ing. Monika Kubicová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
  Bc.Stanislav Kušnír Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 95
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Praktická ekonomika 25
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Základná obsluha počítača 8 184
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Informatika pre stredné školy 62
  Textový editor Word pre pokročilých 7
  Internet a bezpečnosť 7
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Mgr. Ivan Ľaš Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 154
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
  Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
  Etika podnikania 6
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Praktická ekonomika 25
  Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
  Mgr. Jaroslav Macko Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 53
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 9
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Mgr. Lenka Macková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 96
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  PaedDr. Blanka Matuchová Koordinátor prevencie 35 105
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  PaedDr. Peter Matús Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - carving 10 143
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
  Snoubordingový inštruktorský kurz 10
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  PaedDr. Jana Nemcová Vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 120
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Mgr. Jakub Novotný Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 60
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Ing. Mikuláš Oravec Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 129
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  PhDr. Richard Pisarský Vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 117
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Finančná gramotnosť 14
  Úvod do počítačových sietí 22
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Miroslava Priščáková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 190
  Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
  Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Ing. Adela Riňaková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 99
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Ing. Robert Roman Informatika pre stredné školy 62 199
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
  Základná obsluha počítača 8
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Textový editor Word pre pokročilých 7
  Internet a bezpečnosť 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Ing. Katarína Sániková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 135
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
  Finančná gramotnosť 14
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  PaedDr. Magdaléna Semanová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 148
  Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Bc.Juraj Sičák Digitalizácia učebných materiálov 15 95
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Praktická ekonomika 25
  Mgr. Jakub Smolko Sprevádzanie a motivácia žiaka v systéme duálneho vzdelávania 15 45
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Mgr. Oto Sokolovský Praktická ekonomika 25 182
  Informatika pre stredné školy 62
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
  Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
  Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
  Mgr. Mária Šajgalíková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 120
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Ing. Daniela Škovranová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 150
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Mgr. Zuzana Šoltisová Výchovný poradca 47 158
  Výchovný poradca 35
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Ako vyučovať o holokauste 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
  Mgr. Slávka Vaníková Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 159
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15


  © aScAgenda 2021.0.1274 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.06.2021