Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Muška Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 99
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Iveta Šebová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 144
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Koordinátor prevencie 35
Tvorba edukačných multimédií 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Ing. Ivan Baran Digitalizácia učebných materiálov 15 202
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Informatika pre stredné školy 62
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 184
Informatika pre stredné školy 62
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Mária Angelovičová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 90
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Tvorba edukačných multimédií 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Mgr. Mária Babejová Tvorba edukačných multimédií 15 122
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Juraj Beňačka Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 133
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informatika pre stredné školy 62
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
RNDr. Magdaléna Gajdošová Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15 90
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ing. Ivan Geci Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 105
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Ing. Michal Hudák Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 129
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Mgr. Ľubomíra Kmecová Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10 154
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Náboženstvo v ŠkVP 10
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. František Kofrit Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 48
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Mária Köryová Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 121
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
PaedDr. Peter Krajč Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách 8 88
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ing. Monika Kubicová 3D CAD SOLIDWORKS 15 60
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Amália Labayová Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15 60
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Mgr. Božena Lorincová Digitalizácia učebných materiálov 15 90
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Lenka Macková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6 96
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Blanka Matuchová Koordinátor prevencie 35 90
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Peter Matús Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 133
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 114
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Ing. Mikuláš Oravec Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 129
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PhDr. Richard Pisarský Vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 60
Mgr. Zuzana Pokorná Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Miroslava Priščáková Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 175
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Mgr. Zuzana Procházková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 170
Rozvoj digitálnej gramotnosti na základných školách a stredných školách 10
Etika podnikania 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Rozvoj základných jazykových zručností v anglickom jazyku pomocou interaktívnej tabule 12
Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow!Works 10
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Metodika výučby anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku 12
Tvorivá dramatika ako vyučovacie médium 15
Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom vekuprimeraných činností v škole 21
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Ing. Adela Riňaková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 99
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Katarína Sániková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 120
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Magdaléna Semanová Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 148
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Martin Sopko Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Kvetoslava Sopková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 90
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Mária Šajgalíková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 120
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Ing. Daniela Škovranová Tvorba edukačných multimédií 15 150
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Zuzana Šoltisová Výchovný poradca 35 158
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ako vyučovať o holokauste 10
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Výchovný poradca 47
Mgr. Slávka Vaníková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 159
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Zuzana Výbošťoková Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 195
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Koordinátor prevencie 35
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ján Bakalár Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 99
Etika podnikania 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Jozef Černický Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 190
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Kariérový poradca 35
Koordinátor informatizácie 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Koordinátor prevencie 35
Bc.Anton Garbár Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 124
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Solidworks Electrical 13 96
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
3D CAD SOLIDWORKS 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Jaroslav Knap Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 45
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Marián Kočan Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 62
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Bc.František Koháni Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7 78
Etika podnikania 6
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Štefan Kubánek Informatika pre stredné školy 62 92
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Bc.Stanislav Kušnír Digitalizácia učebných materiálov 15 95
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Praktická ekonomika 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Ivan Ľaš Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10 154
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Etika podnikania 6
Praktická ekonomika 25
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Jaroslav Macko Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 69
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Robert Roman Textový editor Word pre začiatočníkov 7 199
Informatika pre stredné školy 62
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Základná obsluha počítača 8
Internet a bezpečnosť 7
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Textový editor Word pre pokročilých 7
Bc.Juraj Sičák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 95
Praktická ekonomika 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Oto Sokolovský Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25 182
Informatika pre stredné školy 62
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Praktická ekonomika 25
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10


© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2018