• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Ing. Ivan Baran Tvorba edukačných multimédií 15 202
  Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Informatika pre stredné školy 62
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Mgr. Iveta Šebová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 144
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Koordinátor prevencie 35
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 184
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
  Textový editor Word pre pokročilých 7
  Internet a bezpečnosť 7
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Informatika pre stredné školy 62
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Ing. Mária Angelovičová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 36
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
  Mgr. Mária Babejová Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11 122
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Ján Bakalár Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 99
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Etika podnikania 6
  Mgr. Juraj Beňačka Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15 183
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Informatika pre stredné školy 62
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Možnosti rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách 10
  Praktické uplatňovanie kreativizujúcich a aktivizujúcich metód a koncepcií v edukácii so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych zručností žiakov 25
  Ing. Ján Čelovský Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Ing. Jozef Černický Koordinátor informatizácie 35 190
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Koordinátor prevencie 35
  Kariérový poradca 35
  Bc.Anton Garbár Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 124
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
  Ing. Ivan Geci Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 105
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
  Mgr. Pavol Horský Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 45
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
  Ing. Michal Hudák Digitalizácia učebných materiálov 15 129
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Mgr. Milota Kallová Pracujeme s programom GeoGebra na hodinách matematiky - pre pokročilých 10 43
  Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Rozvíjame kľúčové kompetencie žiakov prostredníctvom vekuprimeraných činností v škole 21
  Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 96
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
  Solidworks Electrical 13
  Mgr. Ľubomíra Kmecová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 154
  Náboženstvo v ŠkVP 10
  Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
  Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
  Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
  Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
  Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
  Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
  Jaroslav Knap Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Marián Kočan Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 62
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
  Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Bc.František Koháni Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 78
  Etika podnikania 6
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
  PaedDr. Peter Krajč Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - carving 10 38
  Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách 8
  Kondičné posilňovanie v telesnej a športvej výchove 10
  Snoubordingový inštruktorský kurz 10
  Mgr. Štefan Kubánek Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 92
  Informatika pre stredné školy 62
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Ing. Monika Kubicová 3D CAD SOLIDWORKS 15 60
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
  Bc.Stanislav Kušnír Praktická ekonomika 25 95
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Mgr. Amália Labayová Tvorba edukačných multimédií 15 60
  Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
  Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Mgr. Ivan Ľaš Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9 154
  Finančná gramotnosť do škôl 10
  Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Etika podnikania 6
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  Praktická ekonomika 25
  Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
  Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
  Mgr. Božena Lorincová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 90
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Mgr. Jaroslav Macko Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 39
  Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 9
  Mgr. Lenka Macková Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 96
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  PaedDr. Blanka Matuchová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 105
  Koordinátor prevencie 35
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  PaedDr. Peter Matús Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - carving 10 143
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Snoubordingový inštruktorský kurz 10
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
  Ing. Ladislav Mišík, PhD. Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 129
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Ing. Mikuláš Oravec Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 129
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Ing. Miroslav Papcun Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
  Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
  PhDr. Richard Pisarský Úvod do počítačových sietí 22 82
  Vykonanie rigoróznej skúšky podľa § 47a a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
  Mgr. Miroslava Priščáková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 190
  Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
  Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Ing. Adela Riňaková Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 55
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Ing. Robert Roman Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 199
  Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
  Informatika pre stredné školy 62
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Textový editor Word pre pokročilých 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Základná obsluha počítača 8
  Internet a bezpečnosť 7
  Textový editor Word pre začiatočníkov 7
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Ing. Katarína Sániková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 135
  Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Finančná gramotnosť 14
  Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
  Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
  Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
  PaedDr. Magdaléna Semanová Tvorba edukačných multimédií 15 148
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Bc.Juraj Sičák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
  Praktická ekonomika 25
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Digitalizácia učebných materiálov 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Mgr. Jakub Smolko Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 30
  3D CAD SOLIDWORKS 15
  Mgr. Oto Sokolovský Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 182
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
  Informatika pre stredné školy 62
  Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
  Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Praktická ekonomika 25
  Mgr. Mária Šajgalíková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 120
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Ing. Daniela Škovranová Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 150
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
  Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
  Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Mgr. Zuzana Šoltisová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 158
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Výchovný poradca 47
  Ľudské práva v edukačnom procese 11
  Ako vyučovať o holokauste 10
  Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
  Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
  Výchovný poradca 35
  Mgr. Slávka Vaníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 159
  Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
  Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
  Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60
  Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15


  © aScAgenda 2020.0.1192 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2019