Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Anton Muška Tvorba edukačných multimédií 15 69
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Iveta Šebová Koordinátor prevencie 35 129
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Ivan Baran Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 8 202
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Informatika pre stredné školy 62
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ing. Mário Lacko,Ing. Paed. IGIP Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 184
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Informatika pre stredné školy 62
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ing. Mária Angelovičová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 75
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Mgr. Mária Babejová Tvorba edukačných multimédií 15 92
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Mgr. Juraj Beňačka Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 123
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informatika pre stredné školy 62
Mgr. Darina Bernátová Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15 60
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Písanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Ing. Ivan Geci Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 75
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Michal Hudák Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 129
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Ľubomíra Kmecová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 154
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti v školskom vyučovaní náboženskej výchovy 10
Školský projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a Metoda 6
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Náboženstvo v ŠkVP 10
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Práca so špecifickými cieľmi v predmete náboženská výchova 10
Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Spiritualita kresťanského východu v predmete náboženská výchova 11
Mgr. Mária Köryová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 121
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Peter Krajč Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15 80
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Tvorba edukačných multimédií 15
Olympijská výchova v ZŠ a SŠ 12
Ing. Monika Kubicová Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 45
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
3D CAD SOLIDWORKS 15
PaedDr. Jana Kupcová, PhD. Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a zákona č. 317/2009 Z. z. 60 60
Mgr. Amália Labayová Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15 60
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Mgr. Božena Lorincová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 90
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Lenka Macková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 6 66
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
PaedDr. Blanka Matuchová Koordinátor prevencie 35 90
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
PaedDr. Peter Matús Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 133
Učíme po novom s interaktívnou tabuľou 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Ing. Ladislav Mišík, PhD. Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 99
Tvorba edukačných multimédií 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Ing. Mikuláš Oravec Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 129
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Zuzana Pokorná Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Miroslava Priščáková Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60 160
Multimédiá a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ing. Adela Riňaková Tvorba edukačných multimédií 15 99
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Katarína Sániková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 120
Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Finančná gramotnosť 14
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 7
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
PaedDr. Magdaléna Semanová Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 133
Tvorba edukačných multimédií 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Vyučovanie gramatických štruktúr a slovnej zásoby v cudzom jazyku 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Kvetoslava Sopková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Mária Šajgalíková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 90
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov 15
Ing. Daniela Škovranová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 120
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Tvorba edukačných multimédií 15
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Mgr. Zuzana Šoltisová Ako vyučovať o holokauste 10 158
Využitie fenoménu osobnosti v edukácii so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Výchovný poradca 35
Výchovný poradca 47
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Slávka Vaníková Čitateľská gramotnosť v edukácii 9 159
Absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 47a ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Mgr. Zuzana Výbošťoková Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 165
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 47a ods. 5 zákona 317/2009 Z.z. 60
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25
Koordinátor prevencie 35
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ján Bakalár Etika podnikania 6 99
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Ing. Ján Čelovský Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Jozef Černický Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 190
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Kariérový poradca 35
Koordinátor prevencie 35
Koordinátor informatizácie 35
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.Anton Garbár Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 124
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Ľubomír Karaffa, PhD. Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 83
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
3D CAD SOLIDWORKS 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Jaroslav Knap Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Marián Kočan Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7 62
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Bc.František Koháni Etika podnikania 6 78
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v ŠkVP 7
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Štefan Kubánek Informatika pre stredné školy 62 62
Bc.Stanislav Kušnír Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Praktická ekonomika 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Ivan Ľaš Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov 9 154
Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Etika podnikania 6
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Praktická ekonomika 25
Mgr. Jaroslav Macko Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 69
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Robert Roman Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 199
Využitie aktívnych prvkov softvéru ActivInspire pri tvorbe predvádzacích zošitov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Informatika pre stredné školy 62
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Textový editor Word pre pokročilých 7
Vzdelávanie učiteľov v súvisl. s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Internet a bezpečnosť 7
Tabuľkový procesor Excel pre pokročilých 7
Bc.Juraj Sičák Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 95
Praktická ekonomika 25
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Oto Sokolovský Praktická ekonomika 25 167
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektrotechniky na stredných odborných školách 8
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Informatika pre stredné školy 62
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vzdelávaní 25


© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.07.2018