Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk v praxi AJP
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná informatika API
aplikovaná matematika APM
biológia BIO
číslicová technika CIS
dejepis DEJ
ekonomika EKO
elektrické stroje a prístroje ESP
elektronické publikovanie EPU
elektronika ELE
elektrotechnická spôsobilosť ETS
elektrotechnické kreslenie ELC
elektrotechnické meranie ELM
elektrotechnika ELK
etická výchova ETV
fyzika FYZ
geografia GEG
grafické systémy GRS
grafické technické systémy GTS
grafický dizajn digitálnych médií GDD
chémia CHE
informatika INF
kontrola a meranie KAM
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
matematika MAT
mechatronika MNK
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax PRX
odborný výcvik OVY
počítačové siete PCI
praktická časť odbornej zložky PČOZ
programovanie PRO
programovanie CNC strojov PCM
programové vybavenie počítačov SWW
ročníkový projekt RPJ
ruský jazyk RUJ
seminár z dejepisu SED
seminár z chémie SEC
seminár z biológie SEB
seminár z geografie SEG
seminár z matematiky SEM
seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
spracovanie obrazu a textu SOX
spracovanie sekvencií SSK
správanie SPR
strojárska technológia STT
strojníctvo STN
športová príprava SRL
technická grafika TEG
technická mechanika TNI
technické kreslenie TCK
technické meranie TMN
technické vybavenie počítačov HWW
technológia TEC
telesná a športová výchova TSV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
umenie a kultúra UKL
využitie elektrickej energie VYU
základy elektrotechniky ZAE
základy športovej prípravy ZSP

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019